362. Poselství Boha Otce ze dne 1. února 2018.

Nástroj: Glynda Linkous (USA).


SKRYTÉ DOMY


Řekl jsem vám v mém Slovu, že v čase faraónů jsem připravil domy pro ty, kdo se Mne bojí. Vězte nyní, že učiním stejně tak pro vás, kteří se Mě bojí v tomto čase konce. Neuvidíte žádné domy, ale budou tam pro vás. V těchto domech budete mít pohodlí a teplo a dobré jídlo, abyste k nim mohli přijít ke konci dne, a Já vás v nich ukryji.

Bůh Otec

Ve svém duchu jsem tím byla jaksi udivená. Viděla jsem, že tyto domy hluboko v lese nejsou viditelné Božímu lidu, ale jsou také neviditelné těm, kdo je hledají! Myslím, že tyto skryté domy jsou určitým druhem tajného místa, kde Bůh ukryje své lidi, kteří o Něm podávají svědectví v čase konce, kde bude všechno normální pozemské pohodlí a lidé budou chráněni jeho Duchem. Povede vás k nim, vy vstoupíte a budete tam v bezpečí.


Ex 1, 15-21
15: Egyptský král poručil hebrejským porodním bábám, z nichž jedna se jmenovala Šifra a druhá Púa:
16: Když budete pomáhat Hebrejkám při porodu a při slehnutí zjistíte, že, že je to syn, usmrťte jej;
bude-li to dcera, ať si je naživu.
17: Avšak porodní báby se bály Boha a rozkazem egyptského krále se neřídily. Nechávaly hochy naživu.
18: Egyptský král si porodní báby předvolal a řekl jim: "Co to děláte, že necháváte hochy naživu?"
19: Porodní báby faraónovi odvětily: "Hebrejky nejsou jako ženy egyptské; jsou plné života. Porodí dříve, než k nim porodní bába přijde."
20: Bůh pak těm porodním bábám prokazoval dobrodiní a lid se množil a byl velmi zdatný.
21: Protože se porodní báby bály Boha, požehnal jejich domům.
zpět