363. Poselství Boha Otce se dne 2. února 2018.

Nástroj: Glynda Linkous (USA).


ÚDOLÍ STÍNU SMRTI


V čase konce, můj lid ukáže mou velkou moc a nikdo neublíží těm, kdo Mě poslouchají, až na případy, kdy to dovolím podle mé vůle.

V tomto čase bude mnoho pohrom a spousta neštěstí všeho druhu, ale Já neuvalím na mé lidi, kteří Mě poslouchají, pohromy, které jsem vrhnul na Egypt. Poskytnu jim útočiště a budu je držet v bezpečí. I když půjdou údolím stínu smrti, nebudou se bát žádného zla, neboť Já budu s nimi.

Moji lidé, ačkoli mnoho výdobytků moderní doby vám bude vzato, vy, kdo Mě posloucháte, nebudete bez pohodlí, neboť Já už jsem dávno rozhodl, že budete mít vše, co potřebujete, a ještě víc, až budete žít ve válkou zpustošené zemi, kdy se bude šířit hladomor, kdy ti, kdo budou usilovat o vaši smrt, vás budou pronásledovat, neboť Já v tomto čase konce učiním skrze vás mnoho mocných skutků.

Bůh Otec


Ex 15, 26: Řekl. "Jestliže opravdu budeš poslouchat Hospodina, svého Boha, dělat, co je v jeho očích správné, naslouchat jeho přikázáním a dbát na všechna jeho nařízení, nepostihnu tě žádnou nemocí, kterou jsem postihl Egypt. Neboť já jsem Hospodin, já tě uzdravuji."

Ž 23, 1-6
1: Žalm Davidův. Hospodin je můj pastýř, nebudu mít nedostatek.
2: Dopřává mi odpočívat na travnatých nivách, vodí mě na klidná místa u vod,
3: Naživu mě udržuje, stezkou spravedlnosti mě vede pro své jméno.
4: Když půjdu roklí šeré smrti, nebudu se bát ničeho zlého, vždyť se mnou jsi ty. Tvoje berla a tvá hůl mě potěšují.
5: Prostíráš mi stůl před zraky protivníků, hlavu mi olejem potíráš, kalich mi po okraj plníš.
6: Ano, dobrota a milosrdenství provázet mě budou všemi dny mého žití. Do Hospodinova domu se budu vracet do nejdelších časů.

Ž 91, 1-16
1: Kdo v úkrytu Nejvyššího bydlí, přečká noc ve stínu Všemocného.
2: Říkám o Hospodinu. "Mé útočiště, má pevná tvrz je můj Bůh, v nějž doufám"
3: Vysvobodí tě z osidla lovce, ze zhoubného moru.
4: Přikryje tě svými perutěmi, pod jeho křídly máš útočiště; pavézou a krytem je ti jeho věrnost.
5: Nelekej se hrůzy noci, ani šípu, který létá ve dne,
6: moru, jenž se plíží temnotami, nákazy, jež šíří zhoubu za poledne.
7: Byť jich po tvém boku padlo tisíc, byť i deset tisíc tobě po pravici, tebe nestihne nic takového.
8: Na vlastní oči to spatříš, uzříš odplatu, jež stihne svévolníky.
9: Máš-li útočiště v Hospodinu, u Nejvyššího svůj domov,
10: nestane se ti nic zlého, pohroma se k tvému stanu nepřiblíží.
11: On svým andělům vydal o tobě příkaz, aby tě chránili na všech tvých cestách.
12: Na rukou tě budou nosit, aby sis o kámen nohu neporanil;
13: Po lvu a zmiji šlapat budeš, pošlapeš lvíče i draka.
14: Dám mu vyváznout, neboť je mi oddán, budu jeho hradem, on zná mé jméno.
15: Až mě bude volat, odpovím mu, v soužení s ním budu, ubráním ho, obdařím ho slávou,
16: Dlouhých let mu dopřeji do sytosti, ukážu mu svoji spásu.

Mt 6, 9-13
9: Vy se tedy modlete takto:
Otče náš, jenž jsi na nebesích,
posvěť se jméno tvé.
10: Přijď království tvé.
Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
11: Chléb náš vezdejší dej nám dnes.
12: A odpusť nám naše viny, jakož i my odpouštíme našim viníkům.
13: A neuvoď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Neboť tvé je království a moc a sláva navěky. Amen.
zpět