365. Poselství Matky Spásy ze dne 1. února 2018.

Nástroj: Luz de Maria (Argentina).


MŮJ SYN ŽIJE A ČEKÁ NA VÁS


Milované děti mého Neposkvrněného Srdce,

v přicházející vzpomínkové oslavě výročí dne uvedení mého Syna do chrámu a mé rituální očisty (*), vás volám, mé děti, abyste se očistily a vzdálily se od všeho, co vás odvádí z pravé cesty, která vede k věčnému životu.

V tomto čase spása duší závisí na svědomí, síle vůle, znalosti toho, co Boží vůle vyžaduje od svých dětí, na vytrvalosti, poslušnosti a připravenosti lidského stvoření vzdálit se od všeho, co ji odděluje od "Cesty, Pravdy a Života" [Jan 14, 6].

Každé z vás, děti, si vytvořilo vlastní pojem času, v němž dáváte volný průchod tomu, co Božím dětem není dovoleno. Zapomínáte, že lidský čas je příležitostí k pokušení být přitahován tím, co je ze světa. Dáváte této myšlence svolení pracovat a jednat v tom, o čem každý věří, že je to jeho čas, v němž špiníte duši, kazíte ducha, mysl ponecháváte být přitahovanou vším zlým, co najdete a nenasytně se vrháte do jednání a činů, které vás pokaždé přivedou do hříchu.

Zapomínáte, se svým souhlasem, že čas patří Bohu, že je to věčná přítomnost Boha, jenž volně nakládá se všemi věcmi. A vy všechno pohodlně přizpůsobujete osobnímu času, v němž, jak si myslíte, se všechno hýbe podle vás a přizpůsobí se vám. Ale realita je velmi daleko od takového pojetí času, jak si jej mé děti představují.

Kolik času života má každý z vás k napravení svých chyb, odčinění urážek Boží vůle nebo těch, kdo jsou částí vašeho nejbližšího okolí?
Kolik času máte k napravení nesprávných, nebo předem promyšlených soudů proti vašim bližním?

To nikdo neví! Proto si nikdo nemůže být jist, že po životě urážek proti Bohu a bližnímu, bude mít čas prosit o odpuštění, i když se o to modlím.

Mé děti, nemůžete žít v očekávání posledního okamžiku, abyste činily pokání.

Život je utvářen z posloupnosti skutků a jednání, jimiž lidská stvoření získávají zásluhy k dosažení věčného života. Ne všichni budou mít tento okamžik k pokání. Proto vás stále vyzývám, abyste žily v Boží vůli a neměly marné, předem promyšlené očekávání žít v jednom okamžiku v pohodlí hříchu a v dalším okamžiku žádat o odpuštění, jak se vám to hodí.

Život každého Božího stvoření je poklad, a jako takový jej musíte chránit, aby nic nevhodného se jej nedotklo, nic neposkvrnilo, nic neznečistilo. Můj Syn si vždy všimne stvoření, které se skutečně kaje, ale přesto nesmíte žít v hříchu a přitom doufat, že získáte věčný život.

To vám oznamuji, děti, kvůli mimořádnému nedostatku stálosti lidstva. Jednou se rozhodnete žít v souladu s Božím Desaterem a okamžitě na to zapomenete. To proto, že svět je kontaminován poblouzněním. Urážky proti mému Synu nepřestávají. Žijete od Něj odděleni a zcela Ho ignorujete.

Někteří tráví svůj život ve dvojí morálce, a toto nebezpečí vás přivádí na špatnou cestu, protože jste, podle okolností, tolerantní k hříchu.

Mé děti, opravdové úsilí vás vzdaluje od těch, kteří vás vedou k hříchu. Prosím vás, abyste si uvědomily a udělaly si jasno v tom, že musíte žít dál s přesvědčením, že můj Syn žije a čeká na vás. Bez něho nejste nic.

V tomto dni, během eucharistické slavnosti, nechávají mé děti žehnat svíce, aby je použily jako svátostné předměty ve dnech temnoty, nebo při výskytu přírodních jevů. Musíte si být vědomy, že svátostné předměty ochraňují, uchovává-li lidské stvoření svou duši horoucí, jako svíce naplněná ohněm Ducha Svatého.

Jděte nechat požehnat svíce a jděte umýt svíci svých myšlenek, ducha, paměti, zraku, sluchu, chuti, čichu a hmatu a očistěte duchovní smysly, abyste hořely láskou a Pravdou před tváří mého Syna.

Moji milovaní lidé,

tento čas se změnil v spěch a vy žijete v klamné jistotě, kterou vám ďábel nabízí, abyste usnuli a nedokázali se probudit k Pravdě.

Tato lidská pýcha vede člověka k tomu, že je přitahován zlem. Popřením všemohoucnosti Boha se lidské stvoření odevzdává zlu a jeho intrikám.

Zlý nezvítězí, udržuje čas, v němž útočí na můj lid módními styly. Žena a její oděv jsou důvodem pocitu studu této Matky. Lidé mého Syna trpí pronásledováním, zármutkem, výhrůžkami, projevy bezbožnosti jako příčinou brzké oběti mých dětí.

Až Zlý bude věřit, že ovládl zemi, přijdu k lidu mého Syna a z Boží vůle jej Zlému vytrhnu a předám mému Synu.

Vrátím Mu jeho lid oblečený v bílém a umlčím démona ve jménu, které je nad každým jménem. [Fil 2, 9].

V tomto čase je v mnoha zemích hrozivě blízké propuknutí sociální, politické, potravinové krize i krize víry. Terorismus spolu s komunismem zamýšlejí destabilizovat lidstvo a udeřit na různých místech. Tyto akce budou tak časté, že mé děti se nikde nebudou cítit v bezpečí.

Nebe posílá v tomto čase signály a znamení, a přesto je lidstvo nechává bez povšimnutí. To je také část plánu démona, aby vás udržel v nevědomosti.

Modlete se srdcem. Sjednocení v rodině, přijímejte mého Syna v eucharistii náležitě připraveni. Buďte šlechetní ke svým bratrům a opatrní ve svých činech a jednání.

Ten, kdo se vzdálí mému Synu je snadnou kořistí démona a jeho přisluhovačů. Nepoctivost je větší, než se zdá.

Lid mého Syna bude tvrdě souzen a zahnán do kouta. Proto využijte technologie pro dobro a získejte převahu nad zlem.

Duchovní žárlivost je nejhorší jed, protože dokáže rozdělit ty, kdo stojí blízko mého Syna.

Vy, děti, nacházíte potěšení ve spěšných modlitbách, a tak tomu nemá být. Nebuďte jen horlivé, ale také pravdivé. Buďte duše, které jsou pravými svědky. Nežijte jen polovičatě, buďte láskou a ostatní vám bude přidáno.

Počasí se změní v okamžiku, zářící slunce bude osvětlovat místo, které náhle potemní. Vody moří, dosud klidné, se v okamžiku změní a přijde bouře. To proto, že vnitřek země je v pohybu stálým posouváním tektonických desek. Zemětřesení budou na zemi pokračovat, řetěz zemětřesení se nezastaví. Některé země budou otřeseny do té míry, že přinutí vlády přijmout pomoc ostatních, a tak nevinní lidé najdou úlevu v útisku. V jiných zemích se tyto události stanou řadou poprav.

Nezapomeňte na Spojené státy, modlete se za tuto zemi.

Mexiko schválilo hřích. Jižní Amerika vás překvapí. Vody budou silněji znečištěny radioaktivitou.

Jako Matka lidstva vás volám svým srdcem, abyste se vrátili k Boží Lásce a zřekli se světských potěšení, která, i když je jich stále víc, přinášejí s sebou velká neštěstí. Nestaňte se snadnou kořistí zla.

Já, jako Matka Boží Lásky, vyzývám vás, abyste byli více duchovní a méně světští.

Přijďte ke mně, přivedu vás k mému Synu. Mé požehnání je s vámi, milovaní mého srdce.

Matka Maria(*) Svátek Uvedení Páně do chrámu – 2. února, lidově Hromnice).
zpět