369. Poselství Ježíše ze dne 8. února 2018.

Nástroj: Luz de Maria (Argentina).


NEODVRACÍM SE OD HŘÍŠNÍKA, ODPOUŠTÍM MU ZNOVU A ZNOVU


Moji milovaní lidé,

jako Král a Pán vesmíru, žehnám svůj lid.

Žehnám vás mou Láskou a mým neustálým voláním, abyste zůstali v mém Nejsvětějším Srdci.

Každé lidské stvoření žije svou vnitřní, osobní pravdou, svými myšlenkami, nadějemi, sny, touhami, vírou: to všechno je jako vnitřní oceán, který jen toto stvoření a Já známe do hloubky. Tato vnitřní pravda je ponořena do vlivu toho, co vás obklopuje, tato vnitřní pravda může vystupovat nebo klesat v závislosti na okolí, ale hluboko dole jen toto stvoření a Já víme, co jiní nevědí.

Moji lidé, nepotřebujete velké rozpravy, ale velká svědectví [Mt 5, 16]. Tato intimita, kterou chováte uvnitř, vám nepomáhá k růstu, naopak, pokřivuje vás, protože neodráží Pravdu v práci a jednání.

Běda tomu, kdo žije jen sám pro sebe! Je jako obdělané pole nesoucí plody, které zrají a shnijí, protože je nikdo neochutná. Jiní jsou jako pole s listnatými stromy s hojným ovocem, a když je ochutnáte, jsou uvnitř hořké [Mt 3, 8; 12, 33]. Jinými je pohrdáno, protože se zdají malá a nepatří k vyhlášeným polím, ale tato pole listnatých stromů s malými plody, které, když je ochutnáte, jsou vybrána jako nejlepší chuti a nejlepší jakosti, protože mé děti se nenalézají na vysokých kopcích, kde jsou všemi viděny, ale na rovinách, kde se mísí s jinými bratry, aby sloužili.

Moji lidé, jsou tři druhy lidských stvoření: Jedním jsou ta, která žijí pro sebe a nenesou plody věčného života – tato stvoření jsou, jako kdyby byla jediná na světě, žijí a milují jen své ego, žijí s prázdnýma rukama. Jiná stvoření se zdají zářit, žijí jen zevnějškem a zapomínají, že dobré slovo nevychází z lhostejného srdce, ani ze srdce, které neprožívá svou pravdu. A ta, která jsou nejlepší kvality, nejsou těmi, na něž se každý dívá, ale ta, která Mi dávají všechno, a i když se netřpytí, žijí, jednají a pracují v mé vůli.

Mé Slovo slyší každý, ale ne všichni ho poslouchají, nebo ho chápou, váží si ho, nebo ho uskutečňují v praxi. Pro některé je spíše jako vítr, míjí je a odchází.

Lidstvo žije tím, co je dočasné, co je všední, co je nezavazuje, a to vše, to nejsem Já. To není víra, kterou očekávám od mých vlastních.

Zmatek a temnota se míchají, aby uchvátily ty, kdo se dívají z dálky na život oddaný evangeliu, naplňování mé vůle a spáse duše. Zmatek z neočekávaného, protože když vidíte, že vše zdánlivě pokračuje dál, cítíte se v bezpečí a odmítáte a vysmíváte se mým odhalením a odhalením mé Matky. Vy žijete – ano, ale nevíte jak a jak dlouho. Já to vím, a proto naléhám na vaši vnitřní změnu a obrácení.

Zdá se vám, že jednáte a žijete správně, ale to, ve většině případů, není pravda. Spolupracujte pro lepší svět, nechoďte v temnotě, když máte Světlo Ducha Svatého [Iz 9, 2; 1Jan 2, 9].

Nenaslouchejte tomu, co říkají, je-li je to mimo mé Slovo…

Já se neměním, děti, Já jsem Láska, Já jsem milosrdenství, ale ti, kdo Mě znají, musí změnit své životy, žijí-li v hříchu, musí prosit o odpuštění a obrátit se.

Neodvracím se od hříšníka, odpouštím mu znovu a znovu, ale nenacházím potěšení v hříchu, ani v intrikách zla.

Po velkých událostech a očistě mého lidu, přijdu v mém Druhém příchodu a nebeská klenba změní barvu.

Mé Světlo zastíní vše, co existuje, živly se uklidní, zvířata budou tichá, lidé padnou tváří k zemi a v ohromení uvidí krásu mých legií, které, otevírajíce cestu skrze mraky, umožní spatřit mé Světlo. Budete mít letmý pohled na trůn mého Otce a uvidíte obraz mého Ducha Svatého.

Pak se uprostřed barev západu slunce objeví mé legie a bude se zdát, že zapálily oblohu mou Láskou. Vody se budou hýbat, ne s burácením, ale s lehkým šuměním, aby nesnižovaly můj Příchod. Potom se země zachvěje a rostliny ukážou nejkrásnější a nejčistší barvy.

Z Otcova Domu bude spuštěn k zemi svatý žebřík, a ti, kdo žili, trpěli, kdo byli pronásledováni, znevažováni, umlčováni, přivedeni do otroctví a mučedníci, všichni povstanou a řeknou v extázi: "MŮJ PÁN A MŮJ BŮH!"

Má matka bude také přítomná a všichni ji uvidí. Já oddělím pšenici od plev. A všechno bude obnoveno, můj lid bude nosit sněhobílý oděv a Boží Láska bude znovuzrozena v srdcích mých dětí.

V tomto čase se člověk dopustil velkého zla: protože je v rozporu s Boží Láskou, dovolil svým fyzickým a duchovním smyslům, aby byly znečištěny zlem a svou mysl nechal řídit jiné smysly, aby toužily po tom, co je zlé.

Ti, kdo chtějí být spaseni, musí žít v mé vůli a naplňovat ji tak, jak byla výslovně vyjádřena v Písmu svatém.

Vy, moji lidé, nejste svobodní od hříchu při hledání svatosti jako bílý len. Když pracujete a jednáte mimo Mne, prach hříchu je na vás více vidět.

Lidské stvoření by mělo očekávat očistu z rukou samotného člověka, a tomu byste se mohli vyhnout, kdybyste uposlechli volání mé Matky.

Země v sobě zadržuje epidemii hříchu a zamořuje vlažné. Živly trestají lidstvo. Velké vulkány se probouzejí a mé děti tím trpí.

Země se bude třást v Ekvádoru a Chile, a znovu v Japonsku a Itálii.

Můj lid se musí modlit dřív, než přijde noc.

Držím vás ve svých rukou. Žehnám vám.

Váš Ježíš
zpět