374. Poselství Boha Otce ze dne 20. února 2018.

Nástroj: Glynda Linkous (USA).


INTENSIVNÍ PŘÍPRAVA


Moji lidé, nyní vás provedu časem intenzivního učení, abyste mohli být připraveni na to, co má ještě přijít. Řekl jsem vám, že moji lidé nemají žádné porozumění o intenzitě války, které budou čelit, a vy nejste připraveni. Proto ty z vás, kdo jsou ochotní se učit, začnu nyní připravovat. Celá tato příprava není příjemná, ale je nutná.

Naslouchejte mému hlasu a následujte mé vedení, až vás povedu jednotlivými fázemi tohoto učení. Potřebujete tuto znalost, abyste mohli jít i tam, kam vás tato bitva zavede.

Projdete mnohými odhaleními a získáte mnohé vědomosti, budete-li Mne v tom následovat.

Bůh Otec


Ž 144, 1-15
1: Požehnán buď Hospodin, má skála, který učí bojovat mé ruce a mé prsty válčit!
2: Moje milosrdenství a moje pevná tvrz, můj nedobytný hrad, můj vysvoboditel, můj štít, k němuž se utíkám, on mi můj lid podmaňuje.
3: Hospodine, co je člověk, že ho bereš na vědomí, co syn člověka, že na něj myslíš?
4: Člověk se podobá vánku, jeho dny jsou jak stín pomíjivé.
5: Hospodine, nakloň nebesa a sestup! Dotkni se hor a bude se z nich kouřit.
6: Udeř bleskem, rozptyl nepřátele, vypusť své šípy a uveď je ve zmatek,
7: Vztáhni ruku z výše, vyprosti mě a vysvoboď z nesmírného vodstva, z rukou cizozemců!
8: Jejich ústa mluví šalebně, jejich pravice je pravice zrádná!
9: Bože, chci ti zpívat novou píseň, s harfou o deseti strunách budu ti pět žalmy.
10: Ty dáváš spásu králům, jenž Davida, svého služebníka, vyprošťuješ od zhoubného meče,
11: vyprosti mě a vysvoboď z rukou cizozemců! Jejich ústa mluví šalebně, jejich pravice, je pravice zrádná.
12: Kéž jsou naši synové jak štěpy, krásně urostlí v svém mládí. Naše dcery ať jsou jako sloupy vytesané podle chrámového vzoru.
13: Naše sýpky ať jsou plné, ať skýtají hojnost všeho. Našich ovcí ať je na tisíce, desetitisíce všude vůkol,
14: náš skot ať je březí. Ať nás nepostihne vpád a odvlékání, ať nezazní žalostný křik na ulicích.
15: Blaze lidu, jemuž se tak daří. Blaze lidu, jehož Bohem je Hospodin!
zpět