375. Poselství Matky Spásy ze dne 12. února 2018.

Nástroj: Luz de Maria (Argentina).


HŘÍCH JE VŠE, CO NENÍ V SOULADU S BOŽÍ VŮLÍ


Milované děti mého Neposkvrněného Srdce,

mé mateřské požehnání je vyléváno na celé lidstvo.

Lidé mého Syna jsou plodem Boží Lásky, a jako takoví musí reagovat a znovu jít konečnou cestou, která vede k obrácení.

Milované děti mého srdce, velikonoční půst je začátek: proto vás vyzývám k obnově a být nositeli dobra a vyzařovat je, kdekoli budete.

Abyste byly svědky, musíte žít v Pravdě, a tímto způsobem budou vaše práce a činy spojené s Boží vůlí přirozeně narůstat. To se vám podaří, vzdálíte-li se od příležitostí k hříchu. Někteří se mi omlouvají a říkají mi, že nevědí, co hřích je, protože zahrnuje příliš mnoho.

Hřích je vše, co není v souladu s Boží vůlí, vyjádřené v Přikázáních, ve svátostech, v dílech milosrdenství, v Blahoslavenstvích a v duchu Pravdy.

Obracím se na tebe, dítě, které právě z Boží vůle čteš tato má Slova: člověk nemůže udělat nic, aniž by mu to lidská vůle dovolila. Proto vše, co tě vzdaluje od povinností tvého stavu [Božího dítěte], je v protikladu k dobru.

Některé z mých dětí odmítají má volání. Čtou je, ale neuvádějí je do života, a to působí velkou bolest nejvíc milujícímu srdci mého Syna. Tento čas je určen k tomu, aby každý přemýšlel o vědění, které má, pokud jde o lásku mého Syna k lidstvu. Proto se nemůžete hájit tím, že hřešíte z neznalosti. Od každého, komu bylo mnoho dáno, bude mnoho vyžadováno [Lk 12, 48].

Nebeská volání neproniknou ztvrdlá srdce, nebo mysl, která je nasycená špínou a z toho důvodu se nemohou změnit, protože milují svět víc než Boha.

Vidím mnoho z mých vlastních, jak se shromažďují a na několik okamžiků se cítí nadšení, a pak, když aktivity v různých náboženských skupinách skončí, to nadšení, radost, sliby, touha po nebeských věcech, vyhasnou a odejdou, jako kdybyste nabrali vodu do dlaní a pokoušeli se, aby vám neunikla mezi prsty.

Lidská mysl se nepřipravila vzít vážně a zodpovědně Přikázání mého Syna, ani jeho přání, nebo má odhalení pro lidstvo.

Lidstvo je rozloženo hnilobou, protože žije s tolika hříchy, které vycházejí ze zneužití svobodné vůle…

Lidstvo se zkazilo a ospravedlňuje svou nesprávnou práci a jednání dalšími hříchy, s nimiž se každým okamžikem propadá hlouběji do temných síní nepřítele duší a otevírá mu cestu, aby je uchvátil nepřipravené, protože člověk mu to dovolil…

Nejsou hodni nazývat se dětmi mého Syna ti, kdo, přestože znají hodnotu jediné duše, je donutí k hříchu v jeho různých podobách.

Lidská přirozenost je pozměněna, pošlapána a degenerována s mlčenlivým souhlasem těch, kdo mají povinnost zachovat Boží zákon, dobré zvyky a chránit rodinu a lidský život.

Milované děti, čelíte velké zradě, která vyšla z mystického těla mého Syna, aby do rukou uchvatitele vydala lid mého Syna, aby byl zraňován, pronásledován, trápen a mučen jako kořist pekelného nepřítele.

Děti, pohleďte, jak čas rychle plyne. Touto rychlostí se blíží rozkol v církvi k vám, věřících v mého Syna, kvůli pohrdání člověka Božím Zákonem.

Já jsem Matka a rmoutím se nad tak velkou neposlušností mých dětí ke každé výzvě a nad lhostejností vůči znamením mé přítomnosti mezi vámi.

Nepokročíte dál, neobrátíte-li se…
Nepřinesete plody, jste-li uschlé dřevo…

Obnovte se, děti, rozhodněte se být lepšími dětmi Boha, nepokračujte v cestě proti přirozenosti, s jakou vás Bůh stvořil.

Tato doba zmatení je příhodná pro nepřátele mého Syna. Přisvojili si jeho lid a uvádějí jej do zmatku kvůli nedostatku úcty lidského stvoření vůči Božímu Slovu.

Současný člověk jde po špatných cestách. Někteří vyžadují odpovědi z nebe, jiní dychtí po tom, co jim nepatří, jiní závidí duchovní statky svým bratrům a aby vlastnili zdánlivé dary a ctnosti, vydávají se na cesty ďábla.

Milovaní lidé mého Syna, zmatek vám nedovoluje jasně vidět. Vraťte se zpátky a buďte uskutečňovateli Božího Zákona a znovu najděte pokoj, hledejte smíření s Domem Otce a se svými bratry, abyste mohli správně jít.

V tomto čase přistupujte k eucharistii, dodržujte dny půstu, obětujte, co pro vás představuje největší osobní oběť kvůli velkému duchovnímu užitku.

Omyly lidstva přivádějí současný běh času k překvapujícím událostem na zemi a nad ní.

Modlitba je pro vás nepostradatelná, mé děti. Pomáhejte jedno druhému, nedopusťte, abyste žily bez pomoci svým bližním. Mějte na paměti, že mé děti nezapírají Boha, nezrazují Boha, jsou uskutečňovateli jeho Slova, a proto jsou obránci Božího Zákona.

Až tento čas pokročí, duchovní zmatek vzroste a lidé svými činy terorismu budou stále častěji vrahy bezbranných. Bakteriologické hrozby se stanou skutečností. Bez milosrdenství zaútočí na nejslabší a napětí ve světě bude vzrůstat.

Vy, mé děti, buďte věrné Lásce mého Syna, buďte poslušné a pokorné, bez toho, že byste zapíraly svou víru.

Všichni se musíte naléhavě vrátit na pravou cestu.

Přijměte tento čas velikonočního půstu k obrácení.

Zachraňte si duši!

Žehnám vám, miluji vás.

Matka Maria
zpět