376. Poselství Boha Otce dne 14. února 2018.

Nástroj: Glynda Linkous (USA).


NEBUDE ČAS K PŘEMÝŠLENÍ


Moji lidé si myslí, že budou schopni se vyhnout špatným rozhodnutím v tom, co přichází, ale podceňují zmatek a úzkost této doby. (*)

Moji lidé, v tom, co přichází, události budou tak strašné, tak mohutné, tak měnící svět, že vaše mysl bude v neustálém zmatku v pokusech vymyslet jak přežít to, co přežít nelze.

Lidé budou utíkat tam a zpátky a pokoušet se ukrýt, pokoušet se mít úspěch, pokoušet se pochopit to, co pro ně není možné chápat. Satan bude mít navrch na zemi v tomto čase.

Vaše mysl bude plná utrpení, protože v té době nebudete moci udělat správné rozhodnutí. Proto volám mé vyvolené domů. Proto vám radím, abyste u Mne koupili pročištěné zlato. Proto jsem vám řekl, že nyní vám nic nemůže vzít přednost před vaším časem stráveným se Mnou a v mém Slovu.

Ti, kdo Mě odmítnou nyní, zaplatí velkou cenu později. (Poznámka: Myslí tím ty, kdo se odmítnou kát a obrátit se k Němu, kdo Mu odmítnou dát své životy).

Bůh Otec


Zj 3, 16-20
16: Takto však, protože jsi vlažný, ani studený, ani horký, vyplivnu tě z úst.
17: Říkáš: "Jsem bohatý, mám všeho dost, nic nepotřebuji" – a nevíš, že jsi ubohý, politováníhodný, chudý, slepý a nahý.
18: Radím ti, kup si ode mne zlato v ohni pročištěné, abys zbohatl; bílé šaty, aby ses oblékl a neukazovala se tvá ošklivá nahota; mast, aby sis namazal oči a zase viděl."
19: Já kárám a trestám všecky ty, které miluji. Buď tedy horlivý a dej se na pokání.
20: Hle, stojím u dveří a klepu. Kdo uslyší můj hlas a otevře dveře, k tomu vejdu a budu jíst – já u něho a on u mne.

Zj 6, 13-17
13: A padaly hvězdy z nebe na zem, jako když fíkovník shazuje padavky, když jím zalomcuje silný vítr,
14: obloha se shrnula jako stažený svazek svitků a všechny hory i ostrovy se vyšinuly ze svého místa.
15: Pozemští králové a velmoži, velitelé, boháči a mocní a vůbec všichni, otroci i svobodní, skryli se do jeskyň a skalních trhlin v horách
16: a volali na hory a skály" "padněte na nás a ukryjte nás před tváří toho, kdo sedí na trůně, a před Beránkovým hněvem,
17: protože přišel onen velký den jeho hněvu. Kdo tady může obstát?

Da 12, 1-4
1: V oné době povstane Mikael, velký ochránce a bude stát při synech tvého lidu. Bude to doba soužení, jaké nebylo od vzniku národa až do této doby. V oné době bude vyproštěn tvůj lid, každý, kdo je zapsán v knize.
2: Mnozí z těch, kdo spí v prachu země, procitnou; jedni k životu věčnému, druzí k pohaně a věčné hrůze.
3: Prozíraví budou zářit jako záře oblohy, a ti, kteří mnohým dopomáhají k spravedlnosti, jak hvězdy, navěky a navždy.
4: A ty, Danieli, udržuj ta slova v tajnosti a zapečeť tuto knihu až do doby konce. Mnozí budou zmateně pobíhat, ale poznání se rozmnoží."(*) Poznámka překladatele: V měsících před Druhým příchodem našeho Pána Ježíše Krista.
zpět