377. Poselství Matky Spásy ze dne 17. února 2018.

Nástroj: Luz de Maria (Argentina).


MÉ DĚTI, MUSÍTE VĚŘIT, ŽE ZLO NEBUDE TRVAT


Milované děti mého Neposkvrněného Srdce,

mé mateřské lůno je archa spásy.

Můj Syn vás volá, abyste zůstali v jeho vůli, abyste se Mu nevzdalovali.

Milované děti, události, které vidíte přicházet každý den v jedné či druhé zemi, se staly pro člověka něčím obvyklým, protože je pokládá za běžné události. Toto přivyknutí pochází z nedostatku lásky k Bohu, k jeho Stvoření a daru života. Stejně tak lidská bytost, která to s lhostejností dovolí, je právě tak vinna, jako ten, kdo se dopustí činu agrese proti svému bližnímu.

Násilí si upevnilo pozice, člověk nevidí nic špatného v tom, když jedná s násilím. Kdyby si mé děti byly vědomy okamžiku, kdy člověk v sobě popustí uzdu násilí, věděly by, že je to známka přítomnosti spojence Satana, jenž se v této chvíli pokouší rozvrátit to, co má lidská bytost v sobě dobrého, aby vyvolal rozdělení. To je agrese, způsobená neposlušností, lhostejností a nedostatkem hodnot, které můj Syn chce ve svém lidu obnovit.

Je tolik zla, které se blíží k lidstvu, že vy, mé děti, musíte věřit, že zlo nebude trvat.

Měsíc člověka překvapí, ze Slunce bude vycházet více záření a mocné sluneční erupce prostřednictvím solárního větru přeruší komunikace, používání elektřiny a všech druhů technologie na zemi. Ale vědět to, by vás nemělo vyděsit. Naopak, musíte si být vědomi těchto změn v Slunci a ve vesmíru, a ve výsledku toho, čím budete trpět, se musíte odvrátit od zla a být více duchovní, abyste jednali protichůdně vůči těm, kteří nemají víru v Boží ochranu a v této Pravdě vidí lež, vycházející ze zla.

Můj Syn neopustí své lidi, bude se na ně dívat jako na zorničky svých očí [Ž 17, 8], a já jsem s vámi, mé děti.

Je mnoho takových, kteří říkají: "nic se neděje, nic se nestane…"
Je smutné, že mé děti mají tak pochybný způsob uvažování!

Moje děti z jiných národů trpí zuřivostí přírody. Řeknou vám, že živly se už nechovají jako dřív a že skutečně zakoušejí to, před čím je nebe varovalo.

Vy, moji milovaní, jako děti Nejvyššího Boha, byste měli myslet na to, jak se aspoň trochu zásobit, abyste přežily. Zbytek vám opatří Bůh.

Velká města budou opuštěna kvůli nečinnosti, do níž upadnete.

Moji kněží budou zapotřebí v komunitách, kde se shromáždí Boží lid, aby mu pomáhali. Vy, dětičky, mějte po ruce Písmo svaté, evangelium na každý den, abyste o něm rozjímaly a také svátostniny a malý oltář, modlitební knihy, protože je budete potřebovat a nebudete je už mít prostřednictvím tohoto média. To současně povede k tomu, že budete čelit určitým životním zvratům, které jsou připravovány v různých zemích, aby vyvolaly sociální neklid.

Skrze tato volání víte dobře, že živly se budou stále více měnit, pohyby v hlubinách Země budou velmi silné a půjdou ruku v ruce z jednoho konce Země na druhý. Převrácení pólů bude mezi posledními událostmi, které prožije tato generace.

Z tohoto důvodu nebe naléhá, abyste vy, jako lidstvo, byli obezřetní a opatrní s vašimi smysly, aby se nastaly příčinou zatracení. Očisťujte se, dávejte si pozor na své činy a gesta, sjednoťte se jako lid mého Syna. Potřebujete se sjednotit. Nedovolte, abyste byli oklamáni, nerozdělujte se, zůstávejte pod ochranou Ducha Svatého.

Mějte na paměti, že přijde svědek Lásky mého Syna – anděl pokoje.

Nepřijde dřív, než se objeví antikrist, abyste ho nezaměňovali.

Milované děti mého Neposkvrněného Srdce, Mexiko trpí, zlo bylo přijato s nezájmem a ďábel používá své spojence proti nevinným.

Kolumbie bude zkoušena a otřesena. Omyly v rozporu s Boží vůlí se prosazují a můj Syn kvůli tomu trpí. Přimlouvám se za tento lid.

Voda je stále víc znečišťována člověkem a jeho úmyslnými činy proti lidskosti. Člověk si necení vody, a ta je přesto zdrojem života.

Země stále přijímá lidskou krev – to je důvod jejích neustálých otřesů.

Milované děti,

vaši společníci na cestě, vaši andělé strážní, jsou zapomenuti velkou většinou mých dětí.

Volejte je, milujte je, vzdávejte jim díky a nenechávejte je stranou!

Buďte láskou pro své bratry, nerozdělujte se. Až se jedny dveře pro mé děti zavřou, já otevřu druhé. Lid mého Syna jsou lidé, kteří praktikují Božího Slovo, nejsou to lidé, kde převažuje sociální postavení, nejsou pyšní ani arogantní, nebo takoví, kteří si myslí, že jsou moudřejší a prosazují se silou: lidé mého Syna se neradují z hříchu.

Jsou to lidé, kteří chodí pod ochranou Nejvyššího [Ž 91, 1], neustále usilují, aby nesešli z cesty.

Jako Matka lidstva, Jitřní hvězda, Útěcha nemocného, Útočiště hříšníků, volám vás na cestu k obrácení.

Mé požehnání je s vámi.

Matka Maria
zpět