381. Poselství Ježíše ze dne 23. února 2018.

Nástroj: Luz de Maria (Argentina).NENAŠEL JSEM ODPOVĚĎ JAKO TU Z NINIVE


Moji milovaní lidé,

žehnám vám neustále, abyste se neztratili.

Jste můj lid, nezapomeňte na to. Jako mé děti máte být mou vlastní Láskou.

Svědectví není jen slovo, ale stálá praxe činů a jednání v mé vůli, jež jsou příklady pro všechny vaše bližní.

Váha vašich kroků vás vede k tomu, že se zastavujete. Cítíte, že každý krok je pro vás těžší, protože člověk se nejen připoutává k hříchu, ale navíc zlo bez přestání chrlí své bláto na mé děti, aby byly uvedeny v omyl a nešly vpřed.

Tak jako je cesta v každém okamžiku obtížnější, mé děti – ty, které se obracejí – cítí, že síla Ducha Svatého je povzbuzuje, aby se nevracely zpátky.

Kdo je má Matka, kdo jsou moji bratři? "Moje Matka a moji bratři jsou ti, kdo plní vůli mého Otce, který je v nebi" [Lk 8, 21]. Tato Pravda nebyla pro minulost, je živá a v tomto okamžiku pulzuje pro vás.

Tato generace velkých pokroků ve všech oblastech je také generací, která je nejvíc ponořená do zlých činů, které Mi působí velkou bolest. Křižujete Mě znovu, a jako v minulosti, někteří zase křičí "Ukřižuj Ho!" A protože Mě nevidí, pokoušejí se křižovat ty, kdo jsou moji.

Hříchy těla se rozmáhají ve vašem středu. Ďábel zná lidskou slabost a rozhodl se zaútočit na rodinu, a proto vidíte, kolik rodin se rozpadlo. Muž a žena dovolili Zlému je svést jeho lžemi. Kvůli velkému množství nevhodných činů, kterých se lidé dopouštějí, lidstvo sešlo z cesty a přijalo úchylné činy, podobající se činům samotných démonů.

Hřích člověka je stále stejný jako ten, který způsobil oddělení od naší Boží vůle. Tento hřích neposlušnosti vede k pýše a pýcha vyvolává vzpouru. Proto se lidstvo nachází ve vzpouře nejen proti Mně, ale také proti sobě samému.

Chaos se v lidstvu stává všeobecným a lidstvo, ponořené do totálního chaosu, je cílem těch, kdo dobře vědí, jaké jsou podmínky, které v určený okamžik budou sloužit k představení podvodníka, antikrista, aby ho lidé přivítali.

Ne, děti, to nejsou pohádky!

Uprostřed represí si vzpomenete na tato má Slova a budete litovat, že jste se jim posmívaly. Je vás tolik mezi mými vlastními, kteří Mě popíráte. Ne jednou nebo dvakrát nebo třikrát, bez pozdějšího pokání. Spíše jste proměnily svůj život do nepřetržitého odmítání Mne a vzpoura, v níž žijete, je živnou půdou vašich neustálých činům proti víře, lásce a dobročinnosti, protože už nemáte duchovní život.

Nacházím zmatek v těch, kdo žijí na mé cestě i v těch, kteří se obracejí, ale s bolestí vám říkám, že je jich málo. Zbytek pozoruje změny, které se uskutečňují proti mé vůli a nevyvolávají u nich sebemenší námitky. Nemohou najít jsoucnost, která je znečišťuje, a pokračují, aniž by se zamysleli, v nadšeném souhlasu, který je vede do zatracení.

Nová a stále falešná náboženství se objevují před vašima očima a někteří se do nich noří bez zájmu o Mně. Myslíte si, že ke Mně dojdete praktikováním rutinních úkonů bez milosrdenství, ale to není má církev.

Mé děti se Mi nedívají do očí, jako kdyby nechtěly být obětí svědomí, které je volá, aby už nehřešily… Jste si vědomy, mé děti, jak mnoho bratrů je posedlých zlem a v okamžiku zaútočí na život těch, kteří jsou jim nejbližší? Pro tuto generaci je to normální…

Jste jen okamžiky daleko od setkání s válkou mezi mocnostmi, která zahrne celé lidstvo, a vy se neobracíte, nemodlíte se, nevoláte Mne, nevzpomenete si na Mne…

Země, kde jsem se narodil, bude znovu kořistí bolesti. Zapomněla, že moc není pozemská, ale duchovní…

Lidstvo končí, nezajímá je přiblížit se ke Mně, a proto se lidské stvoření zatvrdilo ve svých dílech a činech. Došli jste k přesvědčení, že Mě nepotřebujete, odstraňujete Mě ze svých životů, nevzýváte Mne, ale zapomínáte, že můj Duch Svatý, i když zkroušený a ponížený, zůstává v každém z vás [Ef 4, 30]. To je velikost mé Lásky. Proto jsem vás varoval, abyste zůstali ostražití vůči zlu a nebyli jeho snadnou kořistí.

Mé ubohé děti! Nazýváte Mě "apokalyptickým", protože vás varuji před událostmi, jimž budete čelit – plodům svých zlých skutků a jednání. Nenašel jsem odpověď jako tu z Ninive, místo toho jste se vrhli na mé Slovo jako vlci útočící na ovci.

Hladoví lidé povstanou proti svým utlačovatelům, děti budou umírat v zemích, které mocnosti přivedou k mlčení. Pak člověk z hladu zešílí a dopustí se dříve nikdy nevídaných ukrutností.

Moji milovaní lidé, jako hořlavé palivo, skladované po celé zemi, takový je zdánlivý mír v tomto čase. Vzpoury po celém světě jsou předzvěstí, co přijde, až jiskra roznítí atomový oheň třetí světové války, jenž bude postupovat a vyhlazovat život. Bude to ruka, která se rychle pozvedne, a bude nejničivější, jakou kdy člověk poznal. Bylo by lépe pro muže, který rozhodne zničit velkou část lidstva, aby se nikdy nenarodil! Nezapomínám na mé lidi: Moje nebeské legie zasáhnou, aby nevinný nezahynul.

Zdůrazňuji vaše povinnosti, jako mé děti…
Běda tomu, kdo zůstane vlažný nebo pohrdá mými činy Lásky…
Běda tomu, kdo bude týrat jediného z mých vyvolených…
Běda tomu, kdo ukradne naději nevinnému…

Japonsko bude zaplaveno svým vlastním výtvorem, tento milovaný lid uchvátí radiace, která bude i nadále kontaminovat svět.

Itálie Mě uráží, aniž by přemýšlela, bude se třást. Bude přepadena těmi, kdo vstoupí na její půdu.

Moji lidé přijmou nová přikázání a to Mě rozesmutní. To se stane, až uchvatitel nečekaně podmaní můj lid a s krutostí jej potlačí.

Potrat je největší zločinem, kterým Mě urážíte.

Bolest přijde na lidstvo z vesmíru.

Je to jen okamžik…

Má Matka přivítá mé děti a vyrve je pekelnému draku…

Bude to má Matka a s mým andělem pokoje a s mými legiemi vyženou uchvatitele mého lidu a osvobodí jej z otroctví.

Moji milovaní lidé, obraťte se na vaše anděly strážné, společníky na cestě, ochránce a obránce, aby vás vedli a pomáhali vám v těžkých chvílích.

Modlete se a proste vaše ochránce, aby vám pomáhali. Zůstávají pozorní, aby vám přišli na pomoc. Nezapomínejte na ně.

Volám vás, abyste vzývali svatého archanděla Michaela.

Nejste sami, Já vás nepředám do rukou nepřátel mého lidu, ale můj lid musí zůstat věrný naší nejsvětější Trojici, modlit se a naplňovat, co je Zákonem pro mé děti.

V každém požehnání vám dávám "záruku a víc" [2Kor 1, 22].

Váš Ježíš
zpět