387. Poselství Matky Spásy ze dne 10. března 2018.

Nástroj: Luz de Maria (Argentina).


CÍRKEV MÉHO SYNA SE NACHÁZÍ V KRITICKÉM ČASE


Milované děti mého Neposkvrněného Srdce,

žehnám vám svou láskou, vyzývám vás, abyste věnovaly pozornost mému volání.

Lidstvo je rozerváno mezi dobrem a zlem, mezi pravdou a lží, poslušností a neposlušností, svobodou a nevázaností, životem a smrtí.

Člověk žije v úplné duchovní zapomnětlivosti, v popření Boha, který se stal nejdřív nebezpečím pro mé děti a posléze jednou z největších hrozeb. Jde o jeden z nejvážnějších faktorů v poruchách osobnosti, kterou trpí velká část lidstva a jež vede k proměně člověka ve stvoření bez Boha.

Nedostatek duchovnosti je výsledkem odmítnutí Boží přítomnosti v životě člověka.

Tato generace žije v čase zapomnění a jeho následků:
Zapomenout na Boha znamená vzbouřit se proti Bohu…
Odstranit Boha ze svého života znamená vzbouřit se proti Bohu…
Jít proti Božímu Zákonu znamená vzbouřit se proti Bohu…
Vzít život bratru znamená vzbouřit se proti Bohu…
Neuvádět do praxe dobročinnost, pravdu, Přikázání a svátosti, znamená jít proti Bohu.

Jít proti Bohu, znamená bouřit se, je to neposlušnost, není to milovat Boha, a znamená to otevřít sebe nepříteli duší a nechat jej napadnout každého z vás ďábelskými činy, aby vykořenil na zemi nevinnost, aby lidstvo rychle zestárlo a dětství zmizelo.

Materiální modloslužba je velká pohroma, která dopadla na člověka, a soupeření o materiální vlastnictví dokázalo potlačit v člověku každou stopu lásky k Bohu. V předchozích generacích se tento plán záludně a zvolna infiltroval do lidstva, které přijalo, co mu nevázanost nabízela.

Děti, svoboda není totéž, co nevázanost, ale vy jste si vybraly nevázanost. Proto pokládáte za normální, co ve skutečnosti jde proti vůli Boží.

Bůh je láska, je odpuštěním, je milosrdenstvím.
Bůh není nevázanost. Není neposlušností, není vzpourou, není hříchem.
Bůh odpouští kajícímu hříšníkovi. Nesouhlasí s hříchem. Pokud jde o dobro a zlo v člověku, to závisí na jeho svobodné vůli.

Člověk znehodnotil pravou duchovní cestu, spolehnul se na falešná učení, která nejsou nic jiného než cesta, kterou se připravujete na příchod antikrista.

Milované děti, je málo těch, kteří touží žít na duchovní cestě. Mnohem víc je těch, kteří touží mít, co vidí a uctívají boha peněz.

Člověk je ve svých činech nepředvídatelný, protože démon neodpočívá a ovlivňuje vás, jste-li vnitřně slabí a nejednáte, ani nepracujete, jak vás žádá můj Syn. Ti, kdo jsou ovlivněni démony, upadají do stejných omylů znovu a znovu a útočí proti mým dětem, aby je oslabili.

Lidstvo žije v prostředí nečistoty, bez duchovnosti, bez touhy po dobru, a proto vzrůstá necitlivost člověka. Jeho činy a reakce jsou nepochopitelné pro stvoření, které se ubírá k Bohu. V tomto čase prostředí, v němž se člověk nachází, je vhodnější pro toho, kdo usiluje spíše o osobní uspokojení a nikoli o společné dobro.

Lidské ego se spojilo s činy zla, protože ty jsou převažující. Mé děti se nerozhodly, že budou vyzařovat lásku, aby se tak postavily proti takovému množství zla.

Můj Syn nechce, aby jeho děti byly náboženskými fanatiky, ale:
dětmi, které žijí, jednají a pracují k jeho podobnosti…
dětmi, které hledají pokročilou duchovnost…
dětmi, které žijí Přikázáními a milují svátosti…
dětmi s žízní po duších, jako On…
dětmi, které Ho milují v Duchu a Pravdě…

Nežijte jako hlupáci, nezapomínejte, že čím více se bude mluvit o míru, tím blíže budete válce. Démoni vychrlili na lidstvo nejnižší pudy a mezi nimi je touha po nadvládě nad světem.

Děti, podvádějí vás, nedostáváte pravdu. Vysoké hierarchie světa neříkají této generaci pravdu. Kdyby to učinily, kolik svéhlavých by se rozhodlo obrátit!

Milované děti mého Neposkvrněného Srdce, město světla je středem přitažlivosti a bude zničeno. Spojené státy budou i nadále trpět.

Se Středním východem bude tvrdě zacházeno a ten bude reagovat.

Příroda stále volá člověka velkými událostmi, které nejsou často k vidění. Zemětřesení budou procházet zemí z jednoho konce na druhý.

Církev mého Syna je pronásledována silou zla, která chce především nadvládu nade vším. Církev mého Syna je Matka a miluje všechny své děti, aniž by to znamenalo schvalovat život v hříchu.
Církev mého Syna se musí starat o svatost lidu mého Syna a především o svatost zasvěcených mému Synu a mých nejmilejších dětí. Ti jim zaručí, že je budou neochvějně následovat.
Církev mého Syna se nachází v kritickém čase, kdy vliv Zlého vytváří chaos, až vyvolá rozdělení.

Mé děti, jako mystické tělo budete trpět. Budete šokovány zprávami z hierarchie církve. Modlete se, živte se Tělem a Krví mého Syna.

Modlete se za ty, kdo pohrdají darem života, modlete se za ty, kteří zemřou smrtí mučedníků, modlete se za ty, kteří jsou bezbranní, a přinášejte Slovo nebe svým bratrům, dokud vám to čas dovolí. Neboť to, co člověk umístil do prostoru, spadne na zem a vyvolá velké škody, jak už jsme se o tom zmínili před mnoha lety.

Milované děti mého Neposkvrněného Srdce, žijete v nepokoji a rozvratu, ve zmatku a úchylkách. Žijete v politice nejistoty a v ostudné a zvrácené sexuální zkaženosti.

Kotva, která brání naprosté ztrátě kontroly a vzestupu antikrista, bude odstraněna a lidstvo bude trpět tím, co přilákalo.

Přesto lidem mého Syna pomohou nebeské zástupy a tato Matka, která je bude bránit. Síly zla nezvítězí, je to Boží vůle, že tato Matka neztratí své děti, ale ochrání je.

Nebojte se, děti, já jsem vaše Matka a doprovázím vás podle Boží vůle. Mé mateřství zůstává živé. Žehnám vám.

Matka Maria
zpět