388. Poselství Boha Otce ze dne 5. března 2018.

Nástroj: Glynda Linkous (USA).


ANDĚLÉ A DÉMONI


Oznámil jsem vám, že přivedu mé milosrdné brzy domů. Mnozí z vás se začali na to připravovat, protože víte, že jsem to byl Já, kdo to řekl. Nyní vás připravím na vaši cestu domů ke Mně.

Je to radostná záležitost, když volám mé děti domů, a je to skutečně mé milosrdenství, když nyní vás volám domů, protože na zem přichází taková hrůza, jakou je boj, který se odehraje mezi vším, co je dobré a vším, co je zlé, a co by člověk mohl sotva přežít, kdyby nebyl pod mou ochranou.

Poznámka: Když Pán mluvil o boji mezi vším dobrem a vším zlem, viděla jsem v duchu anděly a démony otevřeně bojovat na zemi – mohli jsme je vidět. Andělé měli obrovské meče a byli velmi vysocí, Démoni měli přibližně stejnou výšku. Neviděla jsem žádné zbraně v rukou démonů.

Až vezmu mé milosrdné ze země, duchovní atmosféra potemní. Moji milosrdní přinášejí hodně laskavosti do světa kolem vás, a to bude velice chybět. Když to, co je dobré, odejde, zlo, jehož je kolem plno, bude růst mnohem výrazněji.

Mé děti, nyní udělejte všechno dobré, co můžete udělat, neboť váš čas je velmi krátký. Uložíte si do budoucna odměny, z nichž se budete velmi brzy radovat – neotálejte! Čiňte vaše dobrá díla teď, dokud je ještě čas, neboť v nebi budete tázáni, co jste udělali pro svého spolubližního, když jste byli na zemi.

Jak odpovíte?

Bůh Otec


Mt 5, 7: Blahoslavení milosrdní, neboť jim se dostane milosrdenství.
Gal 6, 9: Když prokazujeme dobro, nesmíme přitom propadnout únavě. Vydržíme-li, dočkáme se doby, kdy budeme sklízet.

Zj 12, 7-10:
7: Tehdy nastal na nebi boj: Michael a jeho andělé se dali do boje s drakem; drak i jeho andělé se postavili proti nim,
8: ale neobstáli a přišli o svoje místo na nebi.
9: Velký drak – starý had, nazývaný ďábel a satan, svůdce celé země – byl svržen na zem a jeho andělé byli svrženi s ním.
10: Tu jsem uslyšel hlasité volání v nebi: "Od nynějška patří vítězství, moc a královská vláda našemu Bohu a panování jeho Pomazanému, neboť byl svržen žalobník našich bratří, co na ně žaloval před Bohem ve dne v noci.

Jak 4: 17: Kdo totiž ví, jak má jednat, ale nejedná tak, dopouští se hříchu.
zpět