394. Poselství Ježíše ze dne 15. března 2018.

Nástroj: Glynda Linkous (USA).


NEBUDETE MOCI JE VZÍT ZPĚT


Moje děti, řekl jsem vám, abyste vstoupily do svého poslání dřív, než bude pro vás příliš pozdě. Tak mnoho z mých dětí si myslí, že jejich čas je neomezený. Čas, který zbývá k šíření mého evangelia, přichází ke konci. Nebudete vždy schopny veřejně svědčit pro Mne, neboť ke všem národům se blíží kruté pronásledování. Nenávist k mému jménu vzrůstá po celé zemi.

Poznámka: Ne každý má poslání kázat evangelium, ale všichni z nás jsou povoláni svědčit o Ježíši. Ať už je vaše poslání jakékoli, nese s sebou, abychom lidem pověděli o Ježíši, a s narůstajícím pronásledováním to bude, mírně řečeno, velmi těžké.

Mnoho mých dětí dává přednost radosti ze světských potěšení, než aby dělaly, oč jsem je žádal. Mnoho z nich dává přednost času stráveného s rodinou, nebo s jinými zálibami. Řekl jsem vám v mém Slovu, že ti, kdo dávají přednost otci nebo matce, nebo dcerám nebo synům přede Mnou, nejsou Mě hodni.

Vyberte si moudře, mé děti, neboť některá vaše rozhodnutí nebudete moci vzít zpět.

Ježíš


Ef 5, 15-17
15: Dávejte tedy dobrý pozor, jak se máte chovat, ne jako nemoudří, ale jako moudří;
16: dobře využívejte tohoto času, protože žijeme ve zlých dobách.
17: Nechovejte se tedy nerozumně, nýbrž mějte na mysli, jaká je vůle Páně.

Mt 10, 37-39
37: "Kdo miluje otce nebo matku více nežli mne, není mě hoden; kdo miluje syna nebo dceru více nežli mne, není mě hoden.
38: A kdo nebere svůj kříž a chtěl by mě následovat, není mě hoden.
39: Kdo bude chtít zachovat svůj život, ztratí ho, kdo však ztratí svůj život pro mne, zachová ho."

Mt 25, 10-13
10: Jakmile však odešly nakoupit, přišel ženich, a ty pohotové vešly s ním na svatbu, a dveře se zavřely.
11: Později přišly i ostatní dívky a volaly: "Pane, pane, otevři nám!"
12: On však odpověděl: "Skutečně, říkám vám: Neznám vás."
13: Buďte tedy bdělí, protože nevíte dne ani hodiny.

Mt 25, 28-30
28: "Vezměte mu tu hřivnu a dejte ji tomu, který má deset hřiven!
29: Neboť každému, kdo má, bude dáno, a přidáno. Kdo nemá, tomu bude odňato i to, co má.
30: A tohoto neužitečného služebníka uvrhněte do temnot; tam bude pláč a skřípění zubů."
zpět