401. Poselství Ježíše ze dne 28. března 2018.

Nástroj: Luz de Maria (Argentina).


CHODÍM PO ZEMI A HLEDÁM SRDCE, V NICHŽ MOHU UTIŠIT MOU BOLEST


Moji milovaní lidé,

má Láska vás volá…

S milosrdenstvím přijímám všechny, kteří ke Mně přicházejí s kajícím srdcem a s pevným rozhodnutím napravit své činy a jednání.

Nevolám vás k nemožnému, ale k tomu, aby se každý řídil Boží vůlí [1Jan 2,10; Řím 12, 2; Ef 5, 17].

Malý počet duší odhodlaných jednat spravedlivě, pracovat v Boží Lásce, dokážou být duchovně silnější v míře, s jakou nabízejí a jednají, jednají a nabízejí.

Na této duchovní cestě není poznání všechno. Přesto je poznání nutné, abyste nebyli oklamáni zlem.

Dnešní člověk nerozjímá o mé lásce ke každému z mých dětí, necítí se jako součást mého lidu, nechce se vydat na mou cestu. Velká část lidstva učinila smlouvu s ďáblem, přijala to, co je v rozporu s Přikázáními a našla v tom uspokojení.

V tomto čase se musí každé z vás, mé děti, zeptat samo sebe: Jaká je míra mé víry?

Počet mylných představ roste, stejně jako ideologií zneklidňujících ducha, lidského fanatismu…

Přijímáte ohavnosti ve světě, na mé místo nastolujete Satana…
Touhy těla způsobují největší degeneraci a nemorálnost, jaké kdo kdy viděl…
Ze všech stran slyším rouhání…

To je můj zkažený lid, který Mě nechává neustále trpět, neposlouchá Mě a popírá znamení a signály, které jsem dovolil, aby se stávaly po celé zemi.

Zapomněli jste na to, že epidemie udeří na lidstvo nikoli mou rukou, ale kvůli hlouposti člověka, jenž zneužívá svou vlastní vědu.

Vyzývám vás, abyste se smířili se Mnou dřív, než přijde noc a zastihne vás spící. Já nejsem nemilosrdný, ani mstivý Bůh, a také se stále nedívám na vaše hříchy.

Já jsem Bůh a nic neunikne mému zraku… [Jan 4, 26; Jan 8, 58].
Já jsem spravedlivý Bůh [Job 34, 5a].
Já jsem Bůh, který miluje všechny své děti…
Já jsem Bůh, který vás volá až do posledního okamžiku, a přesto člověk čeká do téhož okamžiku, i když žádný člověk ten okamžik nezná a může se stát, že nebude mít čas k pokání.

Děti, nedívejte se na Mne jako na Boha, který zapomíná na Boží Zákon nebo o něm vyjednává se svým lidem.

Znovu půjdu Křížovou cestou, a vím, že je tam tolik tváří, které uvidím na okraji trýznivé cesty, jak se domáhají mého ukřižování.

Ty stejné tváře, které později budou bloudit po zemi, volat mé jméno, snažně Mě prosit, a těm, které to zasluhují, odpustím.

Vidím vrchol Kalvárie, na nějž je vedena má církev a kde bude ukřižována těmi, kteří se z vlastní vůle rozhodli Mě zradit…

Jak jen truchlím pro můj lid, jenž bude trpět až k smrti!

Duchovní růst mého lidu je rozhodující, aby má církev s posílenou vírou, a s pomocí Ducha Svatého a ruky mé Matky, se stala vítěznou. "Modlitba srdcem a v plném vědomí" nebyla nikdy tak potřebná jako v tomto čase, kdy Země visí na vlásku.

Příroda se pozvedá v úzkosti a vrhá se proti lidem, kteří nepoznávají, že působí a jednají proti Boží vůli. V jednom okamžiku trpí jedna země, v příštím okamžiku zase jiná. Země se třese, oheň vystupuje z vulkánů, vítr sílí a je příčinou jevů, které člověk nikdy dříve neviděl a které lidé zcela ignorují… Pro člověka je to jen okamžik a pak, spojený s hříchem, se oddává zkaženosti.

Můj lide, Chile je očištěno, Kolumbie trpí pošetilostí, s níž se na Mne dívá.

Můj lide, Nikaragua pocítí otřesy své země.

Můj lide, Itálie bude trpět velkým hřmotem.

Můj lide, obrať se!… [Jr 3, 14a].

Má církev je zraněná.

Připojte se k mému bolestnému utrpení kvůli událostem, které přinesou bolest mému lidu.

Miluji vás nekonečně, jako mé milosrdenství je nekonečné.

Přijměte mou Matku, aby se přimlouvala za každého z vás.

Neodmítejte mou Lásku, nepohrdejte mou Láskou, neodmítejte Mne…

Chodím po zemi a hledám srdce, v nichž mohu utišit mou bolest.

Žehnám vám.

Váš Ježíš
zpět