405. Poselství Matky Spásy ze dne 4. dubna 2018.

Nástroj: Luz de Maria (Argentina).


VY VÍTE, ŽE JDETE PROTI PROUDU SVĚTA


Milované děti mého Neposkvrněného Srdce,

žehnám vám všem…
žehnám lidu mého Syna, který jsem přijala u paty kříže slávy.

Milované děti, nezapomeňte, že obrácení k vám přitahuje Boží milosrdenství. Ať nejsou mezi vámi ti, kdo mají uši a neposlouchají a mají oči a nevidí [Mk 8, 18].

Pýcha je pro člověka špatný rádce. Vede vás k tomu, že zapomínáte, že člověk je omezeným stvořením, a proto je náchylný ke změnám svých myšlenek v mžiku oka. Proto se musíte stále modlit, aby vaše víra neoslábla, ale zůstala pevná a vy se neodvážili zapřít mého Syna kvůli výhrůžkám nevěřících, kteří vás obklopují.

Jste částí této generace, která zrazuje mého Syna, jste částí této generace, ale nejste tvůrci všeho, co existuje, a zdá se, že jste na to zapomněli… Jen Bůh vládne a tvoří.

Jste nositeli lidského ega a s tímto lidským "já", nezdolným ve své identitě, která mu byla dána, se oddáváte svým rozmarům a tím, že odmítáte obětovat sebe, abyste se už nevzpouzeli proti mému Synu, upadáte do těžkých omylů.

Svědomí se vyvíjí a nabývá skutečný smysl, pro který bylo stvořeno. Má být hlasem, který vás stále volá, abyste nezrazovali Boží Lásku, ale udržovali ji skrytou a v neustálém růstu.

Naplňování Božího Zákona je požadavek pro mé děti, a ještě víc v těchto časech, kdy se zdá, že dobro je zlo a zlo je dobro. Nesmíte být zmatení a musíte zůstat bdělí, abyste neuráželi mého Syna.

Čas plyne v životě každého z vás a v tomto běhu života zapomínáte,

že minulost musí být napravena, aby nebyla důvodem k zatracení…
že musíte žít přítomnost v plném vědomí života v Boží vůli, v nepřetržitém úsilí, bez zastavení…
že si připravujete svou budoucnost podle toho, jak žijete přítomnost, i když ji můžete změnit pro dobro duše.

Projděte minulost ve své paměti, aby staré překážky už nebyly stejné jako nyní. V tomto čase jste varováni intuicí, která byla probuzena ve vašem duchu a varuje vás, abyste snadno nepadli.

Děti, vezměte v úvahu, že nemůžete pokračovat v prodlužování tohoto času, jak byste si přály. Můj Syn vás různými prostředky stále volá, abyste byly pravými následovníky Boží vůle a neodmítaly přitáhnout Boží milost přítomného okamžiku, abyste žily v pokoji, jednotě a bratrství. Tímto způsobem budoucnost přestane být neustálým čekáním, které vás oslabuje.

Přítomný čas je obdobím, kdy zduchovnělá duše pracuje a jedná v podobnosti s mým Synem. Každý by měl být požehnáním pro svého bratra a ne příčinou ke klopýtnutí.

Na této cestě je více trní než růží, a chodit po trní není příjemné. Proto na vás naléhám, abyste milovali jeden druhého, abyste nebyli trny, po nichž mé děti, které jsou povolány k tomu, aby vás varovaly, musí jít, a které jim tuto cestu dělají těžší. Neboť pro mé pravé nástroje to vůbec není jednoduché, protože ten kdo "oznamuje a pranýřuje", je neustále pod zvětšovacím sklem ostatních. Ale ti, kdo věří, že jsou zvětšovacím sklem, kterým všechno musí projít, by ani na okamžik nemohli snést, že by všechno odevzdali mému Synu, odevzdali každý okamžik, každou myšlenku, každý čin, nebo práci. Mé nástroje nejsou svaté, jsou to stvoření jako vy, které stále bojují, aby vydržely.

Milované děti mého Neposkvrněného Srdce:

Nesmíte čekat v nečinnosti, protože skrze vaše činy budete rozpoznány jako Boží děti [Řím 2, 6; 1Kor 3, 13]. Neprožívejte své životy bez činů, protože čin vám udržuje to, co v duši vědomě definujete jako "čas" a vy tak zhodnotíte každý okamžik, který vám pomáhá se připojit k naplňování Boží vůle. Vy víte, že jdete proti proudu světa, a to je znamení, že jdete správným směrem.

Žijte v opravdové svobodě Božích dětí [Gal 5, 1], jinak byste pracovaly a jednaly mimo Boží vůli, a to znamená, že byste upadly do hříchu, protože Bůh vám dává dar svobody, ale mému Synu přinášíte bolest, když jste ji převrátily do strašného činu zhýralosti, spojenou s rozkošemi, které Satan narouboval lidstvu, aby vám zabránil vlastnit nebeské statky.

Vraťte se do vnitřní rovnováhy skrze smíření…

Nestůjte daleko od mého Syna, přijímejte Boží milosrdenství a přitáhněte se k Němu blíž, abyste vlastnily dar milosti, který udrží vaši víru činnou.

V každodenním životě si musíte být vědomy daru milosti, abyste jej neztratily svými rozmary nebo nevhodnými slovy, nebo zlou touhou vůči svému bratru.

Nezapomeňte, že jako Boží děti, máte svobodu jednat a pracovat v dobru a být stvořeními, které přitahují dobro ke svým bližním.

Milované děti mého Neposkvrněného Srdce, buďte stvořeními dobra, nebuďte společníky zla, pevně se držte učení mého Syna a nepřijímejte, co před vás klade ďábel a o čem říká, že je dobré, když samy víte, že to dobré není.

Země přijala zlo, které na ni člověk vypustil a jímž je nasycena. Protože byla domovem člověka, vy jste ji zničili a zdeformovali. Proto budete trpět nepředvídatelnými následky všeho, co se blíží k lidstvu. Nedovolte hříchu, aby vás vedl těžší cestou a zabránil vám patřit více mému Synu.

Církev mého Syna stále trpí pro svou víru. Buďte stále stvořeními víry, dokonce i uprostřed velkého utrpení a obrovského zmatku, který přijde na mystické Tělo mého Syna. Zůstaňte neochvějní!

Člověk deformoval část vědy a tato věda se stala neustálým soupeřením mezi velkými mocnostmi, a tak to pokračuje, aniž byste si toho všimli.

Terorismus, zrozený z touhy po pomstě, pracuje proti dětem mého Syna, nevinným a nejbezbrannějším. Takto pracuje Zlý.

Geografie Země se mění. Voda se objeví v centrálních oblastech a bude bičovat pobřežní oblasti.

Milované děti mého Neposkvrněného Srdce, přijměte Boží milosrdenství a už nehřešte, buďte stvořeními dobra. Nepoužívejte svobodu nadále k hříchu, ale k životu v jednotě s mým Synem [1Petr 2, 14; Gal 5, 13]. To, co vám dává svět, je pomíjivé. Můj Syn vám nabízí věčný život.

Miluji vás věčnou láskou, žehnám vám olejem mé lásky.

Pojďte, vezměte mou ruku ve svobodném a vědomém činu, budu se za vás přimlouvat.

Matka Maria
zpět