410. Poselství Ježíše ze dne 8. dubna 2018.

Nástroj: Luz de Maria (Argentina).


ČLOVĚK LÁSKU NEPOZNÁVÁ, PROTO JÍ POHRDÁ A NEPŘIJÍMÁ JI


Moji milovaní lidé,

žehnám vám z mé nekonečné lásky,
v níž je přítomné každé z mých dětí
.

Obětoval jsem se za každého z vás a z mé podobnosti prosím každého z vás jednotlivě, aby dobrovolně přijal tuto oběť, která pro vás představuje odumření tomu, co je světské a přijetí mé vůle.

Respektujte Boží Zákon, mé děti, abyste tak byly těmi, kteří tento Zákon naplňují, abyste mohly jít po bezpečné cestě bez zkratek, které by vás nechaly padnout do vážných a velkých omylů.

Má Matka vám to již oznámila:

"Přijde čas, kdy mé děti zapomenou na Přikázání a přijmou nové ideologie a odevzdají se mylným názorům, které je nechají klesnout do nízkých pudů."

Moji lidé,

zůstaňte oddáni mé vůli před tím, než zapomenete, že láska s sebou nese spravedlnost, i když na spravedlnost je pohlíženo s opovržením těmi, kdo ji chtějí omezovat tvrzením, že Já nejsem Bůh, který trestá, ale Bůh Lásky, který všechno odpouští.

Představa "Boží spravedlnosti" byla deformována kvůli chybným názorům a pojmům, které jsou v tomto čase nabízeny mému lidu, aby se ode Mne odvrátil.

Moji lidé, moje spravedlnost je Pravda, bez Pravdy není spravedlnost a bez Boží spravedlnosti je Boží Pravda snadno zastíněna tím, co někteří označují jako milosrdenství.

Mé milosrdenství musí být pro lidstvo porozuměním mé Lásce a mé Pravdě. Tím, že člověk nastoupí na mou cestu [Jan 14, 6], začne vnímat, jak Mi má rozumět a zachovat si dobrý úsudek, aby Mě pochopil a miloval až za hranici oběti nebo obětování. Ten, kdo Mě miluje, se stává duší v lásce s Pravdou.

V tomto čase nacházím tolik obchodníků s mým milosrdenstvím s nejrůznějšími nabídkami, aby lidstvu nahradili mou Pravdu.

Nabízejí vám mé milosrdenství z odporu k dodržování Přikázání a k svátostem, s nepochopitelnými představami Boha, který dovoluje všechny hříchy a bezbožnosti, všechny zhýralosti, každou neúctu, každou lež…

Mluví k vám o Bohu, který popírá sám sebe, Desatero prohlašuje za neplatné, aby se otevřel opačným hodnotám dnešní společnosti. To, děti, nejsem Já.

Já jsem Láska [Jan 4, 8] a má Láska vás vyzývá, abyste napřímili cestu, po které jdete, je-li cestou hříchu…

Moji lidé,

proč chcete zničit můj kříž?
proč trváte na tom, že Mě zrazujete a prezentujete Mě jako Boha neschopného být milujícím a současně spravedlivým? [Př. 3, 3-6].

Moji lidé, vyzývám vás, abyste vstoupili do mé Lásky, abyste byli schopni rozlišit mezi tím, co přichází ode Mne a tím, co je zrušením mých Přikázání.

Člověk je nestálý. Má dobré úmysly a v okamžiku na ně zapomíná a jde zpátky v hadrech, které už předtím nosil.

Ne, děti! Tento čas není jen čas k rozhodnutí, ale čas k odevzdání se do mé Lásky, abyste byly hodny mého milosrdenství!

Každý z mého lidu musí být ochotný se znovuzrodit, aby tak poslušnost přesáhla chvilkové lidské touhy, světské činy a jednání.

Je třeba spěchat a jít tou pravou cestou, která nese kupředu svůj kříž.

Nebojte se mého kříže, můj kříž je sláva a majestát, není to zotročující kříž, který je vám v tomto čase nabízen, není to kříž, který vyhoví každému… [Lk 9, 23- 24].

Můj kříž je pravá svoboda, osvobození utlačovaných, odpočinek pro vyčerpané a obtěžkané, voda pro žíznivé, síla pro ty, kdo se cítí slabí, světlo ve tmě…

Démoni se bojí mého kříže, trápí je a utíkají před ním, takže mé děti musí zůstat v mém kříži a oddat se mu z lásky.

Člověk lásku nepoznává, proto jí pohrdá a nepřijímá ji, touží po okamžicích, které mu nabízí nepřítel duší, i když to znamená, že se ode Mne odvrací.

Já vám nabízím mé milosrdenství, neodepřu své milosrdenství stvoření, které se kaje s pevným úmyslem se změnit. Bolest mých dětí nechává krvácet mé srdce.

Potřebuji pokání hříšníka, abych ho přivedl k pramenu léčivé vody mého milosrdenství [Jan 7, 37] a posilnil ho, aby nahradil škodu a už víc nehřešil.

Je důležité, aby Mě moji lidé nezapírali; v tomto čase se Zlý nezastavuje a Já nechci, aby ani jediné mé dítě bylo ztraceno. Tak mnoho sociálních událostí a tak mnoho padlých demokracií vede k utrpení mého lidu. Události, které se nezastavují, vás musí vést k přemýšlení o tom, co se děje a nepřestává.

Vy, kdo potřebujete mou Lásku, pojďte ke Mně, potěším vás svým milosrdenstvím. V tento den se můj Dům slavnostně obléká pro mnoho kajících hříšníků.

Neodvracejte se ode Mne, radujte se, že jste stvoření pokoje, lásky, odpuštění a obrácení.

Žehnám vás a naléhavě vás prosím, abyste se ponořili do zdroje mého milosrdenství, který zůstává otevřený pro všechny, kdo si to přejí.

Žehnám vám s věčnou Láskou. Nikdy neopustím můj lid.

Váš Ježíš
zpět