411. Poselství Ježíše ze dne 12. dubna 2018.

Nástroj: Glynda Linkous (USA).


KDYŽ BITVA ZAČÍNÁ


Znovu v mých lidech rozněcuji plamen k šíření mého evangelia, aby více duší mohlo ke Mně přijít a poznat Mě. Moji lidé se zabývají mnoha věcmi, ale ne těmi, kterými chci. Toužím, aby ztracení byli zachráněni. Toužím, aby se moji lidé přitáhli blíž ke Mně, než bude následovat poslední bitva. Toužím po tom, abyste běželi ke Mně a byli v bezpečí, ale většina běhá za věcmi světa, kde budou, až bitva začne.

Až začne poslední bitva, mnozí budou zaskočeni. Mnozí, kteří se nazývají mými, nevěří mým varováním, a tak budou překvapeni a nic netušící zahynou. To není má vůle, ale jejich nedostatek pozornosti, když jsem jim posílal má Slova.

Když se připravujete na to, co přichází, pozvedněte své modlitby ke Mně, abyste zachránili ty, kdo nemají uši k slyšení. Pozvedněte modlitby ke Mně, abyste zachránili ty, kteří jsou dosud ztracení a ty, kteří o Mně neslyšeli. Až tato bitva začne, projevím velké milosrdenství těm, kdo to učiní.

Váš Ježíš


Sk 26, 16-18
16: Ale vstaň a postav se na nohy! Neboť proto jsem se ti zjevil: abych z tebe udělal svého služebníka a svědka toho, co jsi viděl a co ti ještě ukážu.
17: Zachráním tě před (židovským) lidem i před pohany, ke kterým tě posílám.
18: Máš jim otevřít oči, aby se obrátili ke světlu, z moci ďáblovy k Bohu. Tak dosáhnou skrze víru ve mne odpuštění hříchů a údělu mezi těmi, kterým se dostalo posvěcení.

2Petr 3, 9: Ne že by Pán byl zdlouhavý ve vyplňování toho, co slíbil, jak jistí lidé ho obviňují ze zdlouhavosti, ale je k vám shovívavý. protože nechce, aby někdo nepřišel do zkázy; spíše naopak, chce, aby se všichni dali na pokání.

1Tim 2, 3-4
3: Tak se to líbí Bohu, našemu spasiteli, a tak rád to vidí.
4: On chce, aby se všichni lidé zachránili a došli k poznání pravdy.

Fil 3, 18-19
18: Často jsem vás na to upozorňoval a teď to říkám se slzami v očích, že je jich mnoho chová jako nepřátelé Kristova kříže.
19: Na konci je čeká záhuba; jejich bůh je břicho a vychloubají se věcmi, za které by se měli stydět. Všechna jejich snaha je obrácena jenom na věci pozemské.

Mt 24, 42: Buďte tedy bdělí, protože nevíte, který den váš Pán přijde.

Mt 24, 37-39
37: Při příchodu Syna člověka to bude právě tak jako v době Noemově:
38: Jako totiž v době před potopou lidé jedli a pili, ženili se a vdávali, a to až do dne, kdy Noe vstoupil do archy,
39: a nic netušili, až přišla potopa a všechny zachvátila, právě tak to bude i při příchodu Syna člověka.

Mt 5, 7: Blahoslavení milosrdní, neboť jim se dostane milosrdenství.
zpět