412. Poselství Matky Spásy ze dne 12. dubna 2018.

Nástroj: Luz de Maria (Argentina).


PŘICHÁZÍ ČAS SKLIZNĚ A PŠENICE BUDE ODDĚLENA OD PLEV


Milované děti mého Neposkvrněného Srdce:

Dávám pozor na každý váš krok a mé srdce si přeje vás všechny v něm udržet.

Já jsem útočiště hříšníků, Archa Nové smlouvy a mým toužebným přáním je, aby všichni dosáhli cíle, ke kterému je Bůh Otec povolal. Jako Matka, si přeji spásu vašich duší.

Kolikrát jsem vás varovala v jednom, nebo v jiném mém zjevení, abych v každém z vás obnovila mé volání k obrácení, abyste všechny mohly být zachráněny!

Velké je Mé utrpení, když pozoruji, jak stále nacházíte zalíbení ve zlých činech některých svých bratrů a snažíte se být dětmi, které opakují zlá jednání těch, kdo se silně zavázali Satanovi s cílem urychlit příchod toho, který bude velkým podvodníkem lidstva.

Má bolest je hluboká, když vidím, jak scházíte z cesty a radujete se, že jste mezi těmi, kdo znesvěcují mého Syna, znesvěcují chrámy a znesvěcují život.

Mé děti, Satan se raduje, když cítí, že bude rychle a bez odporu přivítán většinou mých dětí. Je to Satan, který podporoval morální, sociální a duchovní úpadek církve mého Syna, nejen jako instituce, ale jako mystického Těla, jehož jste součástí.

Nejste si vědomy cesty temnoty, po níž jdete, a některé z vás se v okamžiku stanou přívrženci této temné cesty, protože nebudete schopny odolat takovému množství zla, dříve nikdy nevídaného.

Vidím, jak víra mých dětí slábne, až k popírání víry v mého Syna a v rozmezí okamžiku se stanou dezertéry, kteří předají své vlastní bratry a sestry do rukou zla.

Vyzývala jsem vás, abyste pohlédly na znamení času, a vy to odmítáte učinit…

Vidím, jak jste se proměnily v malý počet ustrašených stvoření, které podléhají tomu, co se mému Synu nelíbí…

Lid mého Syna se zmenšil a uchoval si jen vratkou víru. Křesťanská zdvořilost je věcí minulosti, jak ženy, tak i muži se chovají překvapivě a neočekávaně.

V přítomnosti takové prázdnoty lásky k Bohu a úcty k Božímu Zákonu, ďábel našel jednoduchý způsob jak napadnout lidské bytosti a naroubovat jim zhýralost, neskromnost, hříchy všeho druhu a pohrdání Božím Zákonem.

Zesměšňujete kříž, na němž se můj Syn obětoval za vás, zabíjíte věrné kněze a věrné děti mého Syna, protože posedlí Zlým, se stáváte pronásledovateli těch, kdo pokračují v naplňování Boží vůle.

Neuvažujete, nezastavíte se, abyste rozjímali, nebo prosili Ducha Svatého o rozlišení, abyste s očima pravé víry byly schopny rozpoznat špatnou cestu, po které jde lid mého Syna. Můj Syn se vám nevnucuje, ale Zlý se vám vnutil s vaší pomocí.

Chcete, aby tato Matka mlčela, stala se němou, aby už nevyzývala k obrácení, k Boží Lásce, k poslušnosti, bratrství a k úctě k lidskému životu, jehož člověk není pánem.

Mé srdce je zlomené pohledem na roztrhaná těla nevinných a vyhozená do odpadků, počtem dětí, které jsou zabity, aniž byste o tom přemýšlely.

Milované děti mého Neposkvrněného Srdce:

V tomto čase zmatku, v němž žijete, musíte projít sítem Pravdy. Jaké Pravdy?
Desaterem přikázání.

Děti, v tomto čase musíte vzájemně posilovat, proto musíte znát Písmo svaté a neříkat "ano", kdy musíte říct "ne".

Musíte být pevné, odolné, neochvějné, protože přichází čas sklizně a pšenice bude oddělena od plev [Mt 13, 30], ale některý plevel může ulpívat na obilí tak silně, že pšenice bude ztracena. Proto musíte zůstat bdělé, abyste se nestaly zmatené. Nesmíte se nechat ukolébat k spánku světskými vlivy.

Lidstvo žije a necítí, žije a nedívá se, žije a nezajímá se, žije a nesoucítí, žije a není bratrské, žije a nenaplňuje Boží Zákon, žije a nemiluje svátosti, žije a nemiluje bližního, žije a bloudí, protože se vůči zlu stalo slabým a dalo přednost nevšímat si společného dobra.

Milované děti mého Neposkvrněného Srdce:

Čím živíte svého ducha?
Co víte o budoucnosti, pro niž jste určeny?
Víte, že jste byly manipulovány velkými kapitalisty, aniž byste si toho byly vědomy, kteří vás řídili?
Víte, že nejste svobodné?
Víte, že jste ovládány?
Víte, že vám prodávají zlo?
Víte, že jste byly celé roky trénovány v dožadování zhýralosti, abyste tak padly do věčného ohně?

Milované děti mého Neposkvrněného Srdce:

Jak se tato generace hroutí, jak žije v duchovní apokalypse, kterou nemůže odmítnout!
Bolest lidstva je před vámi a vy to ignorujete!

Živly pokračují v ničení, co je proti Boží vůli, a vy – měníte se? Vracíte se k lásce, k níž jste povolány, obrátíte se zpět k Lásce mého Syna žijícího ve vás?

DĚTI, NEČEKEJTE, JE NALÉHAVÉ, ABYSTE SE ROZHODLY K OBRÁCENÍ. LIDSTVO JE VE VELKÉM NEBEZPEČÍ A JÁ SE TRÁPÍM NAD ZMATENÍM MÝCH VLASTNÍCH.

Lid mého Syna bude brzy očištěn, Řím bude očištěn rukou člověka.

V tomto čase vás naléhavě prosím, abyste se modlily za celé lidstvo modlitbou, vycházející ze srdce.

Můj Syn se nevzdá svého lidu, já vás neopustím, a vy musíte být pevné, nepotácet se a všechny se spojit jako bratři a sestry v jediný hlas modlitby k Nejsvětější Trojici.

Mysl mocných zná následky prvního kroku, proto nechtějí být první, kdo pozvednou zbraň. Moc ve světě je tím, po čem mocnosti dychtí a proto, když nějaká země učiní nejmenší krůček vpřed, válka nebude otálet.

Vy dětičky, buďte Boží Láskou po celé Zemi a úpěnlivě proste za duše, které nemilují mého Syna.

Žehnám vám svou láskou.

Matka Maria
zpět