414. Poselství Boha Otce ze dne 17. dubna 2018.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


PROZKOUMEJTE SVÉ SRDCE


Mé děti, veďte své srdce se vší vytrvalostí. Přeji si, abyste se snažily, aby slova vašich úst a rozjímání vašeho srdce Mi byla vždy příjemná, protože o čem přemýšlíte, přemýšlíte přede Mnou. Přeji si, abyste se snažily učinit vaše chování dokonalým, ale také aby vaše myšlenky byly dokonalé přede Mnou.

Tak mnoho mých dětí bude náhle vzato v tom, co přichází. Stejně jako těch, které nejsou mými dětmi. Je tolik těch, kdo věří, že svou věčnost stráví se Mnou a budou vzati v tomto čase. Ale Já je neznám. Toužím, aby Mě poznaly, ale nemají pro Mne čas. Toužím, aby hledaly moji tvář, aby se Mi věnovaly, ale Já nejsem v jejich myšlenkách. Nejsem v jejich dnech. Nejsem v jejich životech, protože Mě neznají. Netouží po Mně. Nehledají mou tvář. (Tady jsem slyšela strašný smutek v jeho hlase).

Až přijde konec, pro tak mnohé už nebude čas k pokání.

Prohledejte své srdce nyní, mé děti a kajte se, když jste zhřešily. Udělejte si pro Mne čas během svého dne, neboť tento čas není promrhán. Povinnosti rychle přicházejí a odcházejí, ale váš čas se Mnou ve věčnosti trvá. Váš čas se Mnou bude sklízet věčné plody. Váš čas se Mnou vás připravuje na vše, co má přijít.

Prozkoumejte své srdce a hledejte Mě se vším, co je ve vás.

Bůh Otec


Př 4, 23: Především střez a chraň své srdce, vždyť z něho vychází život.

Ž 19, 14: Též před opovážlivci chraň svého služebníka, nedopusť, aby mi vládli. Pak budu bez vady a shledán čistý, prost množství nevěrností.

Lk 12, 19-20
19: Pak budu moci říci své duši: Duše, máš velké zásoby na mnoho let. Pohověj si, jez, pij, vesel se!
20: Bůh však mu řekl: Blázne, ještě v této noci bude od tebe vyžádána tvá duše, a čí bude pak to, co jsi naskládal?

Mt 7, 21-23
21: Ne každý, kdo mi říká: Pane, Pane!, vejde do nebeského království, nýbrž ten, kdo koná vůli mého nebeského Otce.
22: Mnoho z nich mi řekne v onen den: Pane, což jsme nemluvili tvým jménem jako proroci?, a což jsme tvým jménem nevyháněli zlé duchy?, a což jsme tvým jménem nedělali zázraky ve velkém počtu?
23: Ale tehdy jim prohlásím: "Nikdy jsem vás neznal. Pryč ode mne, pachatelé nepravosti!"

Zj 3, 15-22
15: Znám tvé skutky: nejsi ani studený ani horký. Kéž bys byl jedno nebo druhé!
16: Takto však, protože jsi vlažný, ani studený, ani horký, vyplivnu tě z úst.
17: Říkáš: Jsem bohatý, mám všeho dost, nic nepotřebuji – a nevíš, že jsi ubohý, politováníhodný, chudý, slepý a nahý.
18: Radím ti, kup si ode mne zlato v ohni pročištěné, abys zbohatl; bílé šaty, aby ses oblékl a neukazovala se tvá ošklivá nahota; mast, aby sis namazal oči a zase viděl.
19: "Já kárám a trestám všecky ty, které miluji. Buď tedy horlivý a dej se na pokání.
20: Hle, stojím u dveří a klepu. Kdo uslyší můj hlas a otevře dveře, k tomu vejdu a budu jíst – já u něho a on u mne.
21: Kdo zvítězí, toho vezmu na svůj trůn, jak i já jsem zvítězil a usedl se svým Otcem na jeho trůně."
22: Kdo má ucho, ať poslouchá, co Duch říká církevním obcím.
zpět