415. Poselství Matky Spásy ze dne 16. dubna 2018.

Nástroj: Luz de Maria (Argentina).


VLAŽNÍ BUDOU VYVRŽENI Z ÚST OTCE


Milované děti mého Neposkvrněného Srdce,

mé srdce, Archa spásy, je otevřeno pro všechny děti mého Syna, které chtějí změnit svůj život úplným obrácením.

V tomto obtížném čase, skrze nějž prochází lidstvo, neměly byste se uzavírat a popírat znamení, která jsou dávána před vás, ale naopak, měly byste být nestranné ve světle víry, abyste viděli strádání, ve kterém se lidé pohybují.

Lidstvo žije v horečné činnosti a jednání, které se zrodily z bídy, nevědomosti, slabosti v myšlení a práce, kterou každý, jako jedinec, přijal.

Člověk se rozhodl oddělit od Boha, připravit se o Boží Lásku a žít v neustálé sexuální touze, s níž opovrhuje milostí vykoupení. Proto tato Matka trpí při pohledu, jak tato generace rychle upadá.

Vyzývám vás, abyste zůstaly ve stavu milosti, abyste se vrátily k opravdové svobodě, kterou jste v tomto čase odmítly tím, že nejste dětmi, které jsou poslušné Božího volání nebo volání této Matky.

Tato generace byla polapena Zlým kvůli pýše, která přebývá v člověku a touze po moci, která ho vede k tomu, aby učinil z hříchu zvyk, jímž se dobrovolně vzdaluje od mého Syna.

Můj Syn vás miluje, neopouští vás, proto vás volá tolikrát, jak je třeba, abyste přemýšlely o potřebě, kterou máte jako lidé, abyste se vrátily na cestu obrácení.

Pohrdáte svátostmi, znesvěcujete je. Neuznáváte a znehodnocujete skutečnou přítomnost mého Syna v eucharistii, a proto nemůžete obdržet mystický užitek pro dobro duše a pro dobro stvoření. Jako údy mystického Těla mého Syna [1Kor 12, 12-30], musíte zůstat ve vědomí mystického a současně skutečného spojení, kterého osobně dosáhnete přijetím mého Syna v eucharistii, pokud jste náležitě připraveny, a šířit tuto milost na lidstvo, aby tak vaši bratři a sestry mohli dosáhnout spásy. Kdokoli chce všechno dobro pouze pro svůj osobní prospěch, je daleko od znalosti, co ve skutečnosti znamená být dítětem mého Syna.

Ne všichni chtějí převzít svou povinnost v lidstvu, vyvlékají se z odpovědnosti jako příslušníci lidu mého Syna, protože jednota s mým Synem je svobodným rozhodnutím každého z vás. Jsou částí církve svou vírou, ale víru berou jako opakování slov a ne jako naplňování toho, co je vůlí Boha pro jeho lid.

Můj Syn chce, aby jeho lid byl lidem, který Ho zná, uznává Ho, aby Ho miloval s takovou láskou, že víra se stane nezničitelnou, jakkoli těžké mohou být časy [1Jan 2, 3-4].

Znáte-li mého Syna do hloubky, vlastníte znalost k rozlišení toho, kdo je můj Syn a kdo je člověk. Proto byste nepřijali zlo a zhýralost jako prostředky k přijetí ve společnosti, která je hříšná a zatvrzelá v urážení a odmítání mého Syna.

Hřích, mé děti, není jen čin, ale jednání, vedoucí vás do opakujících se situací, které ve vás vytvářejí energii, která vás jako magnet přitahuje k ustavičnému hříchu.

Jako Matka lidstva:

vás naléhavě volám k obrácení…
volám vás, abyste dovolily Boží Lásce přitáhnout vás k milosti…
volám vás, abyste si dovolily být stvoření, která dokážou překonat zlo silou, kterou obdržíte od Ducha Svatého, a pevnou jistotou celého života oplývajícího vírou.

Právě tak jako hřích, který tvrdě pracuje v tomto čase, který předchází vážným celosvětovým událostem a objevení antikrista, tak také každé z mých dětí vlastní nutné dary, aby bylo nositelem dobra a šířilo je v celém lidstvu, aby jeho bratři a sestry vyšli z nevědomosti, v níž žijí a dosáhli moudrosti pravých Božích dětí.

Pochopte, mé děti, že žít v Boží vůli vám poskytuje skutečnou svobodu. Sjednotí vás, osvítí vás a obdaruje vás růstem duchovních smyslů, proto nebudete moci být oklamány tím, co není od mého Syna.

Buďte duchovně moudré, aby vás nevědomost nezatížila a neoklamala jemnostmi, a vzdálila od Boží Pravdy.

Milované děti,

VYZÝVÁM VÁS, ABYSTE SI ZACHRÁNILY DUŠI… TEĎ!

Ne!, nezahrávejte si se zlem, protože to není pro moudré, ale pro nevědomé, které si nechtějí zušlechtit svůj vztah s Boží Láskou, ale jsou spokojené v prostřednosti ve všem, ale především v tom, co je duchovní. Být polovičatým stvořením vás vede k tomu, že se stáváte vlažnými bytostmi, a vlažní budou vyvrženi z úst Otce [Zj 3, 15-16].

Tolik reforem, tolik falešných ideologií a falešných náboženství, existujících v tomto čase na zemi, jsou přímým, spolehlivým a jasným důkazem času, ve kterém žijete. Nemůžete pokračovat se zavázanýma očima, se ztvrdlým srdcem a ucpanýma ušima… Pociťujte, dýchejte, buďte citliví, protože Stvoření dává člověku najevo konečný ráz tohoto okamžiku!

Jsem Matka, a jako Matka, nepřicházím přinést lidu mého Syna slova strachu, ale jako Matka, nemohu skrývat pravdu o tragédii této generace, která se pevně rozhodla oddat démonu, aby ji ovládl.

Nebuďte tvrdohlaví! Nedělejte z Přikázání nějaká pravidla závisející na posuzování a vůli každé osoby. Toto je těžký hřích, děti, přestaňte být otroky zdeformovaného lidského ega, které vlastníte, přestaňte být otroky lidských bohů, kteří s vámi manipulují v globálním měřítku.

Milované děti mého Neposkvrněného Srdce:

Přijměte milosti nutné pro vás, abyste byly nositeli té Lásky, kterou vám zanechal můj Syn…

V tomto okamžiku, víc než v jiném, je nutná modlitba každého z vás za celé lidstvo. Je naléhavé, aby modlitba byla vědomá a prožívaná v každodenním činu, abyste vyzařovaly dobro celému lidstvu.

Zlý neodpočívá, ale proč mé děti usnuly v potěšeních svého ega?

Děti, je čas abyste vzaly vážně, co znamená být dětmi Nejvyššího.

Vyléváte lidskou krev na zem a příroda je otrávená zlem člověka, a kvůli tomuto utrpení se voda nevysvětlitelně objeví v několika zemích.

Slunce zesílilo své vyzařování směrem k Zemi a lidstvo tomu bude svědkem.

Modlete ve vhodnou i v nevhodnou dobu, modlete se za Spojené státy, Rusko a Francii: Budou trpět.

Terorismus, paže Satana, bere životy nevinným. Oheň přivolává oheň a člověk má zbraně k vyvolání největšího neštěstí na zemi.

Volejte k svým společníkům na cestě, vašim ochraňujícím andělům a s trpělivostí čekejte na příchod anděla pokoje, poslaného mým Synem, aby utěšil svůj lid.

Milované děti, Zlý potřebuje, aby v této generaci byla přítomná třetí světová válka, která by zničila větší část lidstva.

Proto vás vyzývám k neustálé modlitbě, a aby tato modlitba byla činem naplňování Přikázání, zejména prvního přikázání, a podílet se se svými bratry na požehnání, které představuje skutečnost znát mého Syna.

Milované děti mého Neposkvrněného Srdce, neváhejte a neochabujte ve své víře. Nejste samy. Můj Syn poslal své legie, aby vám pomohl. Musíte být posly pokoje a odstranit rozmary lidského ega.

Buďte bratrští a solidární s těmi, kdo trpí pro celé lidstvo.

Mé požehnání a má láska zůstávají na dosah paže. Nepohrdejte Boží dobrotou. Já jsem zde, jsem Matka lidstva.

Matka Maria
zpět