419. Poselství Boha Otce ze dne 25. dubna 2018.

Nástroj: Glynda Linkous (Argentina).


BITVY KONCE ČASU


Mnoho bitev času konce se objeví kolem vás.

V minulosti jste bývali varováni, když se bitva blížila. V tomto čase konce tomu tak nebude, bitvy se objeví náhle a vy se ocitnete obklopeni bojem. V těchto časech musíte zůstat klidní a ptát se Mě na pokyny.

Rovnováha byla zničena, a tak chaos bude následovat. Existuje nyní velký boj proti Mně a proti mému Slovu v nebi. Mé Slovo už dávno předpovědělo tento boj. Brzy se přesune na Zem a uvidíte jej všichni kolem vás. Nemůžete vyhrát tuto bitvu, mé děti, protože vše, co bylo předpověděno, nastane v rychlém sledu.

Tentokrát [boje] budou velmi rychlé a intenzivní. Bude mnoho bitev, hodně smrti a všeobecného zármutku. Řekl jsem vám, abyste očekávali tyto události, ale srdce lidí nejsou připravena na to, co uvidí. Šok bude následovat.

Připravte své srdce pomocí mého Slova – až uvidíte, jak k těmto událostem dochází, nacházejte útěchu v tom, že jsem vám o tom řekl už předem, a všechno bude dobré. Půjdete domů.

Bůh Otec


Mt 24, 7: Neboť povstane národ proti národu a stát proti státu, na jednom místě za druhým bude hlad a zemětřesení.

Lk 12, 53: Budou rozdvojeni otec proti synovi a syn proti otci, matka proti dceři a dcera proti matce, tchyně proti snaše a snacha proti tchyni.

Mt 24, 10: A tehdy to bude pro mnohé kamenem úrazu, navzájem se budou zrazovat a nenávidět jeden druhého.

Mt 24, 21: Neboť tehdy bude velké soužení, jakého nebylo od začátku světa až do nynějška a jakého nikdy už nebude.

Dt 11, 18: Tato má slova si vložte do srdce a do své duše, přivažte se je jako znamení na ruku a ať jsou jako pásek na čele mezi vašima očima.

Iz 34, 9-12
9: Potoky Edómu se změní v smůlu a jeho prach v síru, jeho země se stane hořící smolou.
10: Nevyhasne v noci ani ve dne, kouř z ní bude stoupat věčně. Po všechna pokolení zůstane v troskách, nikdo už nikdy skrze ni neprojde.
11: Obsadí ji sova a sýček, výr a krkavec v ní budou bydlet. Bude nad ní natažena měřicí šňůra pustoty a spuštěna olovnice prázdnoty.
12: Její šlechtici tam nebudou povoláváni ke královské hodnosti, všichni její velmožové nebudou ničím.

Zj 12, 7-12
7: Tehdy nastal na nebi boj: Michael a jeho andělé se dali do boje s drakem, drak i jeho andělé se postavili proti nim,
8: ale neobstáli a přišli o svoje místo na nebi.
9: Velký drak – starý had - nazývaný ďábel a satan, svůdce celé země – byl svržen na zem a jeho andělé byli svrženi s ním.
10: Tu jsem uslyšel hlasité volání v nebi. "Od nynějška patří vítězství, moc a královská vláda našemu Bohu a panování jeho Pomazanému, neboť byl svržen žalobník našich bratří, co na ně žaloval před Bohem ve dne v noci.
11: Oni nad ním zvítězili Beránkovou krví a svědectvím svého mučednictví, protože nemilovali svůj život natolik, že by se zalekli smrti.
12: Proto se veselte, nebesa a všichni, kdo v nich přebýváte! Běda však zemi a moři, protože ďábel k vám sestoupil s velkým hněvem, neboť ví, že už má jen málo času.
zpět