420. Poselství Matky Spásy ze dne 24. dubna 2018.

Nástroj: Luz de Maria (Argentina).


KAŽDÝ OKAMŽIK ŽIVOTA MUSÍ BÝT VYUŽIT K DUCHOVNÍMU RŮSTU


Milované děti mého Neposkvrněného Srdce:

Přijměte mé požehnání a mou pomoc.

Vyzývám vás, abyste zůstaly na cestě mého Syna, který, jako dobrý Pastýř, zná své ovce a chce, aby jeho stádo zůstalo po jeho boku [Jan 10, 14-16].

Mé děti žijí rozhodující okamžiky, před kterými jsem vás varovala v mých dřívějších zjeveních. Největším nebezpečím je ztráta věčné spásy.

Ďábel vás pronásleduje zejména neustálým vnášením popudů do lidské vůle, abyste se vzdálily od mého Syna. Zlý používá záludné prostředky, kterých si nevšimnete, zejména nejste-li soustředěni na práci a jednání v podobnosti s mým Synem, nebo vás přiměje, abyste se nerozhodly překonat překážky lidského ega, které vám brání, abyste byly pravými uskutečňovateli vůle mého Syna a všeho, co vám sděluje.

Milované děti, každý okamžik života musí být využit k duchovnímu růstu a ne ke krokům zpět, kdy dáváte volnou ruku tomu, co vám našeptává vaše představivost. Všechno musí procházet sítem rozlišení, protože ne všechny úmysly vás vedou k dobrému. Jako Matka vás vyzývám, abyste byly poslušné a udržovaly ve svém srdci souvislost a pokoj.

Děti, dobrých úmyslů je velmi mnoho, ale ne všechny z nich vás přivádějí na cestu dobra. Lidské stvoření má sklon ke svým osobním zálibám nebo touhám a někdy si chce vynutit to, co mu poskytuje pohodlí, aniž by bralo ohled na své bližní.

Jdete-li v Boží vůli, setkáte se s okamžiky, v nichž pochopíte, že to není vaše vlastní pohodlí, osobní výhody, nebo individuální chutě, které vás přivedou k Božímu pokladu, ale naopak, je to skutečnost, že se snažíte vést své osobní ego k bratrství a dobrovolně si činíte nepohodlí, abyste naslouchaly jiným a připustily si jejich měřítka. To je přesně to, co vás povede k tomu, abyste rozlišovaly a nežily vnucováním sebe samých svým bližním. Moudrý člověk je ten, kdo naslouchá a učí se, a ne ten, který si zacpává uši a myslí si, že ví a zná všechno. [Ž 19, 20; Jak 3, 13-18]. To, děti, se nazývá pokora a mé děti se vyznačují tím, že jsou pokorné [Mt 11, 29].

Milované děti, lidské stvoření má rádo prosazovat sebe a neustupovat, cení si svých osobních pocitů a ne podnětů svých bližních. To zatvrzuje srdce, vrací vás zpět a vnucuje vám cestu sobectví. Tato cesta je pro duši nebezpečná, protože mezi těmito stvořeními jsou taková, že Zlý je potěšen do nich vstoupit s jemnostmi, které vás nepovedou k jednotě, ale právě naopak. Proto Zlý tam, kde vidí bratrství, přináší nesvár, kde vidí klid, vnáší konflikty, kde vidí poslušnost k mému Synu, svádí mé děti z cesty. Takto jedná Zlý, a to je ustavičný problém v lidstvu.

Démon je vytrvalý, číhá a dokáže se nepozorovaně infiltrovat tam, kde můj Syn zasel Lásku, své milosrdenství, svůj pokoj a dobro. Buďte prozíravé, mé děti, nedovolte jeho nástrahám mařit dílo mého Syna v každém z vás.

Pro vítězství mého Neposkvrněného Srdce je nutné, mé děti, aby každé z vás se oddalo mému Synu se vší svou silou, schopnostmi a smysly, znalo Boží Slovo, proniklo do Písma svatého, modlilo se, kálo se ze spáchaného zla, přijímalo mého Syna náležitě připravené a bylo pravým poslem Trojičné Lásky, abyste mohly odolat tomu, co se Zlý chystá vylít na lid mého Syna.

V časech zmatku, obraťte se k Božímu Zákonu, v něm najdete v každém čase a na každém místě vůli Boží [Ž 19, 8; Řím 12, 2].

Děti mého Neposkvrněného Srdce, zlo se šíří bez ustání, musíte bez zastavení šířit dobro.

Lidé trpí, neštěstí nečekají, mysl znečištěná zlem pokračuje ve svém záměru přivést lidstvo do chaosu.

Volám vás k modlitbě – ano, děti, modlete se. Nezapomínejte, že když se lidé modlí srdcem, jsou vyslyšeni. Tak jako Nejsvětější Trojice naslouchá svým dětem, stejně tak vám dá vědět už předem o tom, co lidstvo může vytrpět a vyzývat vás, abyste se modlily, a aby každé z vás bylo přímluvcem svého bratra a celého lidstva [1Jan 5, 14-15; Jan 14, 13-14; 1Tim 2, 1-8].

Světlo, vyzařované duší, která se modlí a uvádí modlitbu v čin, je viděno z Otcova Domu pro dobro celého lidstva, a dosahuje toho, co si ani nedokážete představit, pro dobro celého Stvoření.

Milované děti mého Neposkvrněného Srdce:

Vždy vyslyším úpěnlivé prosby těch, kdo se modlí o mou pomoc.
Buďte věrné, vytrvejte, abyste se nestaly kořistí nepřítele duší.

Lidstvo neposlouchá mého Syna, nabralo svůj vlastní směr a já vás vyzývám činit dobro a být posly pokoje [Mt 5, 9].

Žehnám vám svou láskou. Miluji vás, děti.

Matka Maria
zpět