421. Poselství Boha Otce ze dne 1. května 2018

Nástroj: Glynda Linkous (USA).


JDĚTE V MÉ LÁSCE


Má Láska bude vaší vůdčí silou, až půjdete zkázou, která přichází. Má Láska bude prostředníkem, který vás provede hrůzami, které uvidíte a budete snášet. Má velká Láska bude tím, co vás v těchto časech zachrání právě tak, jako vás zachraňuje z vašich hříchů.

Čím víc Mě poznáte, tím víc mé Lásky pak prožijete. Ne proto, že miluji některé víc než jiné, ale protože někteří mají přístup k mé Lásce víc než jiní.

Jděte v mé Lásce.

Bůh Otec

Poznámka: Když Bůh řekl, že Láska bude tím, co nás zachrání v těchto časech, chápala jsem to tak, že tím míní to, co nás dostane skrze tyto časy, aniž by bylo dotčeno naše duševní zdraví. Někteří to se svou rozumností nezvládnou.

Přístup k jeho Lásce: Nezapomeňte, že hřích vztyčuje mezi Něj a nás zeď, proto čím víc jdeme s Ním a čím víc se v našich životech vyhýbáme hříchu, tím víc se k Němu přibližujeme, a tím snadněji se skrze Něj budeme moci dostat ke všemu, co je naše.


Jan 3, 16-19
16: Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jednorozeného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl věčný život.
17: Bůh přece poslal svého Syna na svět ne proto, aby svět odsoudil, nýbrž aby svět byl skrze něj spasen.
18: Kdo v něho věří, není souzen; kdo nevěří, už je odsouzen, protože neuvěřil ve jméno jednorozeného Syna Božího.
19: Soud pak záleží v tomto: Světlo přišlo na svět, ale lidé měli raději tmu než světlo, protože jejich skutky byly zlé.

Př 8, 17: Já miluji ty, kdo milují mne, a kdo mě za úsvitu hledají, naleznou mne.

Jan 14, 15-18
15: "Jestliže mě milujete, budete zachovávat moje přikázání.
16: A já budu prosit Otce, a dá vám jiného zastánce, aby zůstal s vámi navždy:
17: Ducha Pravdy. Svět ho nemůže přijmout, protože ho nevidí a nezná. Vy ho znáte, neboť přebývá u vás a bude ve vás."
18: Nenechám vás tu jako sirotky. Zase k vám přijdu.
zpět