427. Poselství Matky Spásy ze dne 2. května 2018.

Nástroj: Luz de Maria (Argentina).


CO SE ZDÁ BÝT MÍREM, PŘESTANE BÝT MÍR


Milované děti mého Neposkvrněného Srdce:

Mé srdce překypuje láskou ke každému z vás.

Já jsem Matka lidstva a přijímám všechny modlitby a žádosti, které posíláte ke mně a pozvedám je k Trojičnému trůnu jako dcera Boha Otce, Matka Božího Syna a chrám Ducha Svatého.

Milované děti, zažehněte znovu víru tím, že vejdete do učení mého Syna, abyste nebyly zmateny v těchto časech.

Zachovávejte náležitou úctu k eucharistii, uvědomujte si její hodnotu a nezapomínejte, že musíte být náležitě připraveny, abyste ji mohly přijmout.

Děti, odpusťte těm, jimž musíte odpustit, než přijmete mého Syna v eucharistii, jděte k Němu blíž náležitým pokáním za vaše osobní hříchy a s pevným úmyslem neopakovat stejný hřích.

Děti, nepřijímejte eucharistii bez předchozí přípravy, nejezte, nebo nepijte své vlastní odsouzení [1Kor 11, 29].

Díváte se na eucharistii, nespokojujte se s jejím pozorováním, jděte dovnitř sebe, protože duchovní účinek je nekonečný a dlouhotrvající, dovolíte-li, aby tomu tak bylo.

Nezapomínejte, že patříte k mystickému Tělu, jehož hlavou je můj Syn, a jako údy tohoto Těla musíte být poslušné Hlavě tohoto Těla.

Má bolest se stává pronikavější, když vidím, jak se mé děti bouří proti mému Synu, protože nechci, aby ani jedno z vás bylo ztraceno.

Když setrváte v šílenství vzpoury proti mému Synu, pro Zlého bude velmi snadné vás ovládnout a vzít do své služby a zlákat vás k jednání, kdy se samy nepoznáte. Ďábel s velkou a zhoubnou dovedností vyškolí ty, kdo se mu odevzdají, aby mu sloužili v každém okamžiku a ve všech oblastech, kde se lidé vyvíjejí.

Milované děti, nechť jste duchovně hladové, pociťujte potřebu pokoje, spravedlnosti, Pravdy, svatosti, činění dobra a žití v dobru, dychtěte po tom, abyste byly spravedlivé, mějte hlad po moudrosti, poznání, po Písmu svatém, po lásce k mému Synu.

Žijte v touze sdělit mému Synu, jak moc Ho milujete.

Milované děti, toto jsou okamžiky, kdy musíte být pevné, silné a rozhodné, být pozorné a bdělé, abyste se nevracely zpět na duchovní cestě.

Země se rychle otáčí k okamžiku, kdy to, co se zdá být mírem, přestává být mír.

Mor přichází na lidstvo a vy, mé děti, víte, jak mu předejít, nezapomeňte na mou pomoc v situaci, kdy věda jej nebude schopna rychle zvládnout.

Děti, zasvěťte tento měsíc zvláště této Matce. Stále se přimlouvám, o co mě žádáte, pozvedám vaše prosby k Nejsvětější Trojici.

Během tohoto měsíce v domovech, místech, shromážděních, kostelech, kde se lidé modlí svatý růženec a rozjímají o požehnání v modlitbách, požehnám ty, kdo se modlí a dám vám milost mé stálé duchovní ochrany pokaždé, když ji budete potřebovat.

Dětem udělím požehnání čistoty, aby bylo prodlouženo, pokud mi to dovolí…
Mladým lidem udělím dar vytrvalosti, pokud se svěří do mé ochrany…
Dospělým udělím milost rozlišení, aby nepodlehli, až budou čelit zlu…
Starším dám světlo rychlého a dobře načasovaného rozlišení, aby neusnuli, až budou čelit zlu…

Oživte v sobě lásku k mému Synu, který na vás čeká. Přijměte jak cestu utrpení, tak i cestu radosti. Rozlišujte, děti, abyste nežily ve vlažnosti.

Když je uslyšíte mluvit k vám o pravdě bez nasazení, pak to není Pravda mého Syna: On nazývá hřích hříchem a dobro dobrem. I když vás v tomto čase chtějí zmást, nepodlehněte omylům.

Lidské stvoření jde dál na své cestě po Zemi, jakoby se nic nechystalo přihodit, ale tak tomu není. Lidstvo projde svým velkým neštěstím, které vzroste, až antikrist ovládne lidstvo [2Petr 2, 1-3; 3, 17]. To se stane, až ti, kdo přijmou vlažné pravdy, se přidají k řadám ďábla a stanou se pronásledovateli svých vlastních bratrů.

Milované děti mého Nejsvětějšího Srdce:

Vyzývám vás, abyste se modlily zejména za můj lid v Nikaragui, bude nesmírně trpět kvůli svým utlačovatelům.

Vyzývám vás, abyste se modlily zejména za můj lid Venezuely, silně trpí.

Vyzývám vás, abyste se modlily za můj lid na Havaji, země se silně otřásá.

Vyzývám vás, abyste se modlily za můj lid v Chile, trpí otřesy země.

Děti, nebuďte mezi těmi, kdo říkají: Pane!, Pane!… [Mt 7, 21] a nezavázali se Boží Pravdě.

Církev mého Syna bude pošlapána.

Žehnám vám, děti, buďte pokojem mého Syna.

Přijměte mé požehnání.

Matka Maria
zpět