429. Poselství Matky Spásy ze dne 7. května 2018.

Nástroj: Luz de Maria (Argentina).


NEPŘIJÍMEJTE MODERNISMUS – MŮJ SYN JE STEJNÝ VČERA, DNES A NAVŽDY


Milované děti mého Neposkvrněného Srdce,

když přijdete přede mne, vidím vás, jako by to bylo poprvé…

Volám vás, abyste pokračovaly po cestě víry.

Posilněte se v Písmu svatém, buďte pevné v tom, čím je můj Syn a odmítněte, co není od mého Syna.

Tato, mnou milovaná generace, musí být očištěna až do svých základů:

od velké mravní zkaženosti, v níž setrvává…
od bezuzdného liberalismu…
od své neskutečnosti…
od své falešnosti…
od nemorálnosti a nedostatku lásky k vzácnému daru života.

Mé děti, ve své neustálé honbě za svými touhami, aniž byste se dívaly kolem sebe, nedokázaly jste být bdělé k podstatě toho, co vás přivedlo, jako lidstvo, do času takových potíží a zmatku.

Milované děti, žily jste ve spěchu, zatímco mocní učitelé využili zanedbání této generace, aby se zmocnili lidské práce a činů. Některé z vás o tom vědí, jiné si to nedovedou představit a ostatní, i když to vědí, to popírají. Lidstvo je vedeno skupinou lidských bytostí, které, krok za krokem, řídí světové události.

Pozvolna lidstvu naroubovaly neobvyklý způsob života, uprostřed generace, kterou přivedly ochutnat, co je zakázané a přestoupit každý zákon, normu a hodnotu.

V mých zjeveních po celém světě jsem vás volala, abyste odhalily, jaký životní styl lidstvo nabralo, ale vy jste mě neposlechly.

A v mých naléhavých výzvách jsem vás varovala před mocí, která vedla člověka s přesným záměrem. Přivedla ho k tomu, čím je v tomto čase, kdy skrze ekonomickou moc ho dokázala ovládnout ve všech aspektech života a podmanit si lidskou práci a činy, jak se jí zachtělo. Světový řád udržuje vládu nad lidstvem ve všech oblastech, dokonce i těch, které si nedovedete představit.

Když jsem vám oznámila příchod antikrista a moci, připravující jeho příchod, lidé, s utkvělou myšlenkou čekali a čekají, že uvidí před sebou vystoupení antikrista. Aniž byste si to uvědomili, dovolili jste této moci úplně proniknout do lidstva prostřednictvím těchto chapadel:

Zmocní se všeho, co člověk potřebuje, aby šel svou cestou životem…
Zmocní se každé novinky, aby učinil člověka otrokem zneužité technologie…
Zmocní se mysli člověka pomocí biografu, televize a některých tištěných médií…
Zmocní se mysli člověka pokřivením výchovy do té míry, že ji udělá nedostatečnou a nemorální. Skrze módu uspěje podněcovat sexuální úchylky, stejně jako skrze výzvy některých tak zvaných náboženství…

Moje milované děti, aniž byste chtěly, jste podrobeny moci světového řádu. Aniž byste to chtěly, přivyknete tomu svým každodenním životem a svou myslí.

Myšlenka nepřístojného je považována za ideál, jehož je třeba dosáhnout. Lidská duše se zatvrdila a postupně se otevřela zlu do té míry, že pohlíží na zlo, na něco neslušného, jako na něco přirozeného a správného. Vyvstal světový řád, byl přivítán lidskou rasou, která se v tomto čase nachází pod jeho útiskem. Došly jste k tomu, že vědomě máte rády, co bylo do vás naroubováno a někteří, kdo nemají rádi dar života, se radují, že se stali následovníky zla do té míry, že ujednali smlouvy s ďáblem tím, že mu dali svou duši.

Láska k Bohu a bázeň před Bohem byly zastřeny pod vládou Zlého, který staví na odiv vše, co je špatné, nemorální, co je přestupkem proti Božímu Zákonu, zneužívání nevinných, nedostatek studu v oblékání žen, které vystavují své tělo bez jakýchkoli zábran.

Staly jste se zkažené… A jak chcete, aby Stvoření na vás pohlíželo?

Ne, děti! Stvoření poslouchá Boha, a člověk jde proti Božím Zákonům.

Takový zmatek, do něhož jsou lidé ponoření a v němž žijí, byl již odhalen mým Synem a mnou.

Lidé neposlechli, a to je důvod, proč v tomto čase můj Syn stále volá lidstvo, aby zachránil duše, probudil ty, které spí a klepe na dveře lidského svědomí, aby lidstvo a dokonce i vyvolené mohla proniknout jeho Boží Láska a nebyli ztraceni.

Milované děti mého Neposkvrněného Srdce, potěšení světa jsou chvilková. Můj Syn vám nabízí věčnou spásu.

Lid mého Syna je v některých zemích pronásledován pařáty komunismu a trpí, trpí před zraky celého lidstva.

Lid mého Syna je veden tak, aby se už neprobudil.

Vše, co reprezentuje Boha, překáží Zlému. Ten bude odmítnut těmi, kdo se rozhodli pro cestu obrácení.

Moji kněží trpí a budou trpět až k přesycenosti. Kostely budou znesvěceny a lid mého Syna bude přiveden k utrpení hordami Satana.

Lidstvo se probudí potom, co bude předáno do rukou antikrista a očištěno.

Mé Neposkvrněné Srdce zvítězí.

Lidé mého Syna musí poznat mého Syna, musí navázat víc než přátelství s mým Synem, musí vstoupit na cestu mého Syna, musí se zříci sebe a naplňovat Boží Zákon, neporušovat jej.

Milované děti mého Neposkvrněného Srdce, jako Matka zůstávám k vám pozorná a žádám vás, abyste byly vytrvalé:
v pravé víře…
ve vědomí hodnoty eucharistie…
v naplňování Přikázání, přijímání svátostí…
aniž bysta zapomínaly na blahoslavenství a požehnání, které k vám přicházejí z našich Nejsvětějších Srdcí.

Nepřijímejte modernismus. Můj Syn je stejný včera, dnes a navždy.

Miluji vás, neopustím vás, přimlouvám se za vás a nevzdám se vás.

Nezapírejte mého Syna, jakkoli nelítostná může být doba.

Mystické Tělo mého Syna musí zůstat věrné, silné, neochvějné, aby bylo hodno toho, kdo je jeho hlavou: mého Syna.

Kolik jen je Herodesů na Zemi!
Kolik jen je Pilátů, kteří jim předávají mého Syna!
Kolik jen je obílených hrobů, které chtějí zmást lid mého Syna!
Kolik jen je těch, kdo uctívají Boha z kovu!

Milované děti mého Neposkvrněného Srdce, buďte stěnou stvoření, které se modlí, které praktikují to, co se modlí, a šíří Lásku mého Syna svým bratrům. Zastavíte-li se v lásce podle vaší míry, nedosáhnete Pravdy. Buďte pokorné, trpělivé, probuďte se! Nabízím vám svou pomoc, abyste proměnily vaše srdce z kamene do srdce z masa. Láska mého Syna potřebuje být ve vás, je pro vás nezbytná, abyste byli jedno.

Můj Syn miluje jednoduché a pokorné srdcem.
Já miluji jednoduché a pokorné srdcem.
Nejste sami, proto vás varuji.
Nenechám vás samotné, proto vás volám.
Nejste bez Matky, proto vás posílím, abyste se nevzdálili od mého Syna.

Poslušnost lidu mého Syna je pro Boží slávu a spásu duší.

Chodím ve všech částech světa a hledám ty, kdo jako Jan (*), chtějí pokračovat.

Má Láska je pro vás, drahé děti…
Mé požehnání je pro všechny mé děti…
Má ochrana je pro všechny mé děti…
Mé srdce zůstává otevřené pro všechny, neodmítám nikoho…

Miluji vás, děti, miluji vás.

Matka Maria


(*) Jan Evangelista
zpět