431. Poselství Ježíše ze dne 13. května 2018.

Nástroj: Luz de Maria (Argentina).


CHCI, ABY VŠICHNI UVĚŘILI A DOŠLI K POZNÁNÍ PRAVDY


Moji milovaní,

má Matka, zbožňovatelka naší Trojice, Láska pro své děti, je a bude po celou věčnost Královna a Matka celého Stvoření.

Má Matka je hodna všech svých titulů, které ji naše Boží vůle udělila. Vůle Otce, který Mi poskytl její panenské lůno jako domov, kde jsem vyrůstal v její lásce, abych vás skrze svou Matku mohl nekonečně milovat.

"ANO" mé Matky je "ANO", které je v tomto čase proniká všemi mými dětmi.

Těmi, kteří stejně jako ona, řekly "ANO" naší Boží vůli.

Největším učitelem na cestě ke Mně je má Matka, žena, oděná Sluncem, které se vydala na cestu svatosti mého lidu od okamžiku, kdy jsem jí svěřil lidstvo.

Ona vás milovala jako první.

Má Matka jedná s takou jemností a citlivostí v proměně duší, že žádné lidské stvoření nemůže říct, že má Matka vstoupila do jeho života pod tlakem, ale s velkou láskou. Má Matka vás prosí, abyste vzali její ruku a šli spolu ke skutečnému štěstí.

Má Matka vyslovila své "ANO" ve svobodné vůli, stejnou svobodu jsem požadoval od vás, moji lidé, aby se každý stal ozvěnou "ANO" mé Matky, která přehluší hlasy zla, které chtějí nahradit tu, jež rozdrtí hlavu Satana.

Udržujte svou víru živou, pulzující a proměňte ji ve chválu ve jménu všech stvoření.

Moji milovaní lidé, chci, abyste všichni uvěřili a došli k poznání Pravdy, stejně jako má Matka zůstala po porodu Pannou, je i nadále Královnou a Matkou celého Stvoření a nakonec její Neposkvrněné Srdce zvítězí.

Volám mé lidi, aby se nestyděli, že se odlišují ve své práci a jednání od těch, kdo jsou stále připoutáni k tomu, co je světské. Přijde čas, kdy ti, kdo neposlechli, budou kvůli své nevíře nadmíru trpět.

Moji milovaní lidé, Varování neponechá žádnou lidskou bytost, aniž by je neprožilo, a proto vás prosím o náležitou duchovní přípravu a okamžité rozbití pout Zlého, které vláčíte s sebou.

Tolik mých dětí chce žít ve své svobodě! To však není svoboda, ale nevázanost lidského ega. Nazýváte-li se dětmi mé Matky, měly byste zanechat tužeb, které žijí v lidském egu a dát je stranou, protože kdokoli, jenž není pokorný, zahyne ve své pýše. Boj tohoto času by měl být bojem o pokoru a ne vnucování svého ega sobě samému, nebo ostatním.

Moji lidé žijí realitu: nechtějí být skutečně svobodní, ale svobodní v rámci svého podmíněného lidského ega, a to je vede k záhubě jako otroky skryté pýchy, která žije uvnitř lidské bytosti.

Moji lidé, dbejte na má Slova a neignorujte je, protože jsou určena pro každého z vás jednotlivě. Když se nepřipravíte uskutečnit radikální změnu nyní, nestanete se částí svatého Zbytku.

Nespojujte své osobní odevzdání Mně s podmínkami. Pýcha pochází z ďábla, pokora je odrazem mé Lásky, přítomné v lidské bytosti.

Potřebuji, abyste vzdali čest mé Matce, kterou jí musí dát všechna stvoření.

Naše Trojice jí udělila různé tituly na celém světě, včetně "Naše Paní posledních časů".

Zvážíme-li ale velikost tohoto okamžiku, v němž moji lidé musí zůstat věrní a milující v poslušnosti k mé Matce – ženě víry, odevzdání, poslušnosti, která nepřestává varovat můj lid jako věrný stoupenec, naše Trojice jí uděluje titul:

KRÁLOVNA A MATKA POSLEDNÍCH ČASŮ,

aby v ní lidstvo rozpoznalo ženu, která zvítězí nad zlem a rozdrtí hlavu pekelného hada a spoutá ho, aby se už nevrátil a nesváděl lidi.

Miluji vás, žehnám vám.

Váš Ježíš
zpět