437. Poselství Ježíše ze dne 26. května 2018.

Nástroj: Luz de Maria (Argentina).


ZŮSTAŇTE OSTRAŽITÍ, ABYSTE NEBYLI PODVEDENI!


Moji milovaní lidé:

Miluji vás, jste dětmi mého srdce.

Mé srdce překypuje láskou pro každého z vás. Čekám, že má Láska bude opětována.

Pozoruji každé lidské stvoření a velká většina z vás se nachází nespokojená sama se sebou kvůli chamtivosti, která vás zaplavuje z vašeho nitra. Toužíte po tom, co nemáte a když máte, co jste si přáli, zjišťujete, že vám to nestačí. Trpím kvůli tomu, protože tato posedlost vlastnit to nejlepší a největší, je ovocem zrychlujícího se vzdalování, do něhož se lidstvo uvrhlo, od všeho, co přichází ode Mne.

Moji milovaní lidé, přeji si, abyste o tom přemýšleli a stali se citliví k naléhavosti, s níž musíte jednat a pracovat v tomto čase zmatku, jenž ovládl lidstvo.

Někteří mezi mými kladou důraz na vědu, aby popírali události a projevy, které jsou částí znamení tohoto času a které jsou většinou voláním nebe, aby se lidstvo probudilo z duchovní letargie, v níž žijete.

Věda shledala, že v jistých případech není schopna lidem vysvětlit příčiny jevů, kterým v tomto čase lidstvo čelí a ve výsledku je nazývá "nevysvětlitelné", kvůli síle a trvalosti, s jakou některé přírodní události přicházejí.

Jsem to Já, váš Ježíš, Ten, kdo úpěnlivě prosí svou Matku, aby nepřestala, aby pokračovala vás burcovat, abyste se neztratili, aby pýcha, v níž žijete, vás opustila a abyste se vrátili k poslušnosti, k níž vás volá můj Dům. Žádám mou Matku, aby vás přivedla k bdělosti, abyste otevřeli oči a dokázali vidět. Ale můj lid se v tomto čase bouří, jako se bouřil v minulosti.

Mé děti odmítají vstoupit do společenství svatých, svobodná vůle vás vede k práci a jednání podle osobních měřítek, a to je velké nebezpečí pro duši.

Žádám od mých lidí, aby byli opravdoví nositelé mého Slova, aby každý žil svůj život v trvalém vykonávání mé vůle. Musíte zůstat připraveni respektovat Boží Zákon, svátosti a jiná pravidla života k mému obrazu [Žid 5, 7-14], abyste byli ctnostní a jednali v pokoji, ochotní činit dobro a vzdálit se od všeho, co není ode Mne.

Milovaní, je naléhavé, abyste vstoupili na cestu k obrácení… Volám vás k obrácení, protože budete čelit velkým sporům, které vás přivedou k práci a jednání mimo moji vůli a budete se odvolávat na právo člověka být svobodný.

Moji lidé si připustili jít jako ovce do propasti, když pracují a jednají v nevázanosti, která jde daleko za minulé urážky, jimiž lidstvo těžce urazilo Dům mého Otce.

Děti, démon je v lidstvu přítomen, omračuje vás vším, co je možné, abyste se ztratily. Zlý je mazaný a klade pasti, abyste byli zmatení a všechno pokládali za dobré. Démon zná člověka a ví, že člověk miluje zakázané [Gen 3, 1-7], ví, že člověk miluje cítit se svobodný a podvede ho, přivede ho k bezuzdné nevázanosti, k zabíjení nevinných.

Lidé, kteří přijmou vraždy nevinných, nevědí, co činí. Promění se v sídlo pekelných duchů, a proto, moji věrní, musíte naplňování Božího Zákona plně zvroucnit a být stvoření dobra, Božího Zákona. Musíte být řádná, rozvážná, ohleduplná stvoření pevné víry, uctívat Mne, abyste si navzájem pomáhali a aby činy Zlého nedosáhly na více duší.

Vidím tolik těch, kdo se nazývají mými dětmi, jak páchají svatokrádeže, bez nejmenší zodpovědnosti nebo strachu.

Nyní se musíte rozhodnout překonat své slabosti:

Ten, jehož slova plynou lehce a jenž je používá ke zničení pověsti bratra, ať se ovládne…
Ten, kdo ponechává myšlence volnou cestu, aby šla tam, kam touží, ať své myšlenky ovládne…
Ten, kdo použije myšlenku k nevhodné cestě a do hříchu, ať se okamžitě změní!…
Ten, kdo chce najít jednoduché odpovědi na vše, aby věřil, ať Mě napřed hledá, protože nenajde všechny odpovědi, které požaduje, aniž by Mě prosil a hledal nebo se ke Mně přiblížil…

Člověk je stvoření tvrdohlavé a odmítá přijmout, že chce-li se změnit, musí se obrátit k dobru a hledat Mě.

Nezapomeňte, že spása závisí na každém z vás, a proto musíte jít ke Mně.

Mé děti, chci, abyste se všechny zachránily. Musíte být spravedlivé v práci a činech, protože ti, kdo jednají dvojsmyslně, budou stále padat do hříchu, až se to stane zrádným zvykem, který vás nechá podlehnout zlu.

Mé děti musí být spravedlivé ve svých myšlenkách a dílech, jejich činy musí v každém okamžiku předcházet touha líbit se mi, jinak budou pokrytci.

Moji lidé musí být v tomto okamžiku připraveni dát to nejlepší. Znám vás od úmyslu s jakým pracujete a jednáte až k vaší nejnepatrnější myšlence.

Můj lid stále probodává mé ruce a nohy neposlušností k Božímu Zákonu a vůči svátostem. Jak jen kvůli tomu trpím!
Jsem Král s lidem, který se vzbouřil.

Modlete se, děti, jiskra války přichází stále blíž.

Modlete se, Spojené státy zůstanou samy, jejich spojenci je opustí.

Modlete se, děti, příroda jde svou cestou skrze Indonésii a Itálii.

Modlete se, děti, Střední Amerika bude otřesena.

Moji lidé, nevybírejte si světskost, buďte více duchovní a méně ze světa. Jste úrodnou půdou, kterou používám, [Mt 13, 8] aby má Matka vás vedla a aby zlo bylo poraženo.

Moji lidé si neuvědomují, jak Mě urážejí, když jednají mimo mou vůli.

Moji lidé:

Pojďte ke Mně! Dovolte Mi, abych vás nechal vést mým Duchem Svatým.

Moji lidé, zůstaňte ostražití, abyste nebyli podvedeni.

Nesu vás ve svém srdci. Miluji vás.

Váš Ježíš
zpět