438. Poselství Boha Otce ze dne 22. května 2018.

Nástroj: Glynda Linkous (USA).


POKLAD RADOSTI


Mé děti, nevidíte? Poslušnost je klíč ke všemu, co dostáváte ode Mne. Jsem ochoten vám dát mnohem víc, než máte, a přesto Mě neposloucháte, jak byste měly.

Svět, ve kterém žijete, je plný potěšení a pokušení, ale má Slova jsou naplněna pokladem, který trvá věčně. Každý den si musíte vybrat, komu budete sloužit, koho budete poslouchat.

Mějte na paměti, mé děti, že brzy budete čelit Mně, tady v nebi, a obdržíte každou odměnu, kterou jste si vysloužily. Ať už je plodem vaší činnosti cokoli, budete se z toho těšit celou věčnost.

Neodepřu žádnou dobrou věc těm, kdo vždy hledají plnit mou vůli, těm, kdo hledají mou radost, těm, kdo usilují být jedno se Mnou. Zůstávejte ve Mně a proste o to, co chcete, aby vaše radost mohla být úplná.

Bůh Otec


Jan 14, 15: Jestliže mě milujete, budete zachovávat má přikázání.

Řím 2, 6-8
6: až odplatí podle jeho skutků:
7: věčným životem těm, kdo jsou v dobrém díle vytrvalí a usilují o to, aby došli slávy, cti a nesmrtelnosti;
8: ale jeho prudký hněv dopadne na lidi sobecké, a na ty, kdo jsou nevnímaví k pravdě, ale vnímaví ke špatnosti.

Lk 11, 28: On však řekl: "Spíše jsou blahoslavení, kdo slyší Boží Slovo a zachovávají ho."

1Petr 1, 13-14
13: Mějte proto ochotnou mysl, na věci se dívejte střízlivě a celou svou naději upněte k onomu Božímu daru, kterého se vám dostane, až se zjeví Ježíš Kristus.
14: Když jste poslušné děti, nepřizpůsobujte se špatným vášním z minulého života, kdy jste ještě neměli poznání.

Jan 15, 7: Zůstanete-li ve mně a zůstanou-li ve vás moje slova, můžete prosit, oč chcete, a dostanete to.
zpět