440. Poselství Ježíše ze dne 30. května 2018.

Nástroj: Luz de Maria (Argentina).


MÉ DĚTI, PRÁZDNÁ MODLITBA NESTAČÍ


Moji milovaní lidé,

mé požehnání je na každém z vás.

Stále vás vyzývám, abyste se modlili, neboť můj lid opakuje slova modliteb, které znáte, jako by byly nevýznamné, stejně jako opakuje věci světa.

Mé děti, moji lidé, tento čas je naléhavý a Já vás vybízím, abyste zůstali bdělí a modlili se [Mt 26, 41]. Vyzývám vás, abyste si uvědomovali každé slovo, které říkáte, když se na Mne obracíte. Vybízím vás, abyste žili sjednoceni se Mnou, abyste si vědomě udržovali své smysly v mé vůli a žili tak, jak má Matka od vás vyžaduje: obměkčit své srdce a nést v srdci vše, co se stane. Nasměrujte svou mysl a myšlenky k vašemu srdci, aby každé slovo, které v modlitbě vyslovíte, žilo v mé Pravdě.

Potřebuji, aby si moji lidé byli vědomi svých modliteb. Nechci prázdné modlitby. V tuto chvíli chci, aby se moji lidé modlili svým srdcem, abyste nebyli z těch, kteří jen opakují, aniž by věděli, co říkají.

Moji lidé musí zůstat bdělí a pozorní, protože řvoucí lev se potuluje kolem a chce krást duše… a prostřednictvím duchovních modernismů dosáhnout velké kořisti.

Má Matka, má drahá Matka, můj první učedník, Mě stále doprovázela. Napřahuje k vám svou ruku, abyste se jí chytli a byli připraveni následovat její kroky a naučit se tak být věrní, zachovávat mlčení, poslouchat mé Slovo a proměňovat je v čin.

Ach, můj lide, tolik popírání! Mnoho z těch, kdo tvrdí, že jsou mými stoupenci, Mě zradí svými činy a svým jednáním! Mnoho jich Mě zradí tím, že se Mě zřeknou! Kolik mých oblíbených synů nevěří zázraku transsubstanciace! Mé utrpení je živé, mé utrpení je přítomné v každém z vás, když jednáte a pracujete v rozporu s tím, o co vás žádám.

Moji milovaní lidé, volám vás, abyste nepodlehli. Ale abyste nepodlehli hříchu, musíte být stvoření cizí světu, musíte zasvětit svůj život následování mých kroků a stát se vykonavateli vůle Otce.

Moji milovaní lidé, nezapomeňte, že jsem mému Otci nabídl všechnu bolest vašich hříchů, prožil jsem ji pro vás, a proto v této chvíli tak ožehavé pro tuto generaci, Já, váš Ježíš, vás žádám, abyste se vžili do mé bolesti za hříchy lidstva. Mé děti, prázdná modlitba nestačí, potřebuji, abyste byli stvoření, která vnitřně a opravdově prožívají vše, co jsem vytrpěl, a obětovali tak svou bolest za hříchy světa a za vaše osobní hříchy.

Mé děti, moji lidé, miluji vás. Žehnám vám.

Pojďte ke Mně, mé děti, nesmíte chodit samy, ale aby zlo ve vás nezvítězilo, musíte být v souladu s naší Boží vůlí a stát se tak svobodné, skutečně svobodné.

Váš Ježíš
zpět