441. Poselství Ježíše ze dne 28. května 2018.

Nástroj: Glynda Linkous (USA).


CO ŘEKNETE?


Co jste udělali s časem, který jsem vám dal na zemi? Sloužili jste svým bližním? Dali jste svůj čas těm, kdo jsou na ulici? Obhajovali jste věc chudých a potřebných, vdov a těch, kdo nemají otce?

Trávili jste svůj čas službou mému lidu, nebo službou sobě? V honbě za svým vlastním potěšením?

Cítíte vůbec zármutek, že tolik ztracených duší každý den zahyne?

Mé děti, na konci svých životů budete stát přede Mnou a budete Mi skládat účty. Co Mi řeknete, když nebudete mít nic, co byste Mi ukázali pro svůj život? Když jste si po všechny tyto roky hrály ve světě a náhle jste povolány domů ke Mně? Když jste se nestaraly, abyste ztvárnily mou lásku k umírajícímu světu kolem vás?

Tolik jich dnes nemá žádnou naději, nevědí nic o Mně, o oběti, kterou jsem učinil, a přesto moji lidé jdou ven si hrát, sloužit svému vlastnímu tělu a jednat podle své vlastní vůle a ne té mojí.

Co řeknete?

Ježíš


Mt 7, 20-23
20: Poznáte je tedy po jejich ovoci.
21: "Ne každý, kdo mi říká 'Pane, Pane!', vejde do nebeského království, nýbrž ten, kdo koná vůli mého nebeského Otce.
22: Mnoho jich mi řekne v onen den: 'Pane, což jsme nemluvili tvým jménem jako proroci?, a což jsme tvým jménem nevyháněli zlé duchy?, a což jsme tvým jménem nedělali zázraky ve velkém počtu?'
23: Ale tehdy jim prohlásím: Nikdy jsem vás neznal. Pryč ode mne, pachatelé nepravosti!"

Jan 14, 15: "Jestliže mě milujete, budete zachovávat moje přikázání".

1Kor 8, 3: Kdo však miluje Boha, ten je od něho uznáván.

Gal 4, 6-9
6: A protože jste synové, poslal nám Bůh do srdce Ducha svého Syna, a ten volá: Abba, Otče!"
7: Už tedy nejsi otrok, nýbrž syn, a jakožto syn také dědic skrze Boha.
8: Dříve ve své neznalosti Boha, otročili jste bohům, kteří ve skutečnosti bohové nejsou.
9: Teď však, když jste Boha poznali, či spíše: když Bůh poznal vás, jak se můžete zase vracet k slabým a nuzným počátkům a chcete znova žít pod jejich vládou?

Ef 5, 15-17
15: Dávejte tedy dobrý pozor, jak se máte chovat, ne jako nemoudří, nýbrž jako moudří;
16: dobře využívejte tohoto času, protože žijeme ve zlých dobách.
17: Nechovejte se tedy nerozumně, nýbrž mějte na mysli, jaká je vůle Páně.
zpět