443. Poselství Ježíše ze dne 30. května 2018.

Nástroj: Glynda Linkous (USA).


CO USLYŠÍTE?


Co uslyšíte, až budete stát v mé přítomnosti na tomto svatém místě?

Uslyšíte: "Dobře, ty dobrý a věrný služebníku?" Nebo uslyšíte: "Pryč ode Mne, nikdy jsem tě neznal?"

To záleží na vás.

Byl jsi dobrý a věrný služebník na zemi? Nebo jsi strávil svůj čas poznáváním světa a všech jeho potěšení? Staral ses tam o můj lid, miloval jsi ztracené dost, abys k nim každý den volal, natáhl jsi pomocnou ruku k těm, které Já nazývám nejmenší z nich?

Kde strávíš svou věčnost, mé dítě? Musíš si položit tyto otázky teď, dokud je pro tebe ještě čas, aby ses kálo. Až budeš stát přede Mnou, bude už příliš pozdě.

Ježíš


Mt 25, 21: Jeho pán mu na to řekl: "Dobře, služebníku dobrý a věrný. Byl jsi věrný nad málem, ustanovím tě nad mnohem. Vejdi k radostné hostině svého pána."

Mt 25, 40-45
40: Král jim odpoví: Skutečně říkám vám: Co jste udělali pro jednoho z těchto mých nejnepatrnějších bratří, pro mne jste udělali.
41: Potom řekne těm po levici: Pryč ode mne, vy zlořečení, do věčného ohně, který je připraven pro ďábla a jeho anděly.
42: Neboť jsem měl hlad, a nedali jste mi najíst, měl jsem žízeň a nedali jste mi napít;
43: byl jsem cizí, a neujali jste se mě, byl jsem nahý, a neoblékli jste mě, byl jsem nemocen a ve vězení, a nenavštívili jste mě.
44: Tu mu na to řeknou také oni: Pane, kdy jsme tě viděli hladového nebo žíznivého, jako cizího nebo nahého, nemocného nebo ve vězení, a neposloužili jsme ti?
45: On jim na to odpoví: Skutečně říkám vám: Co jste neudělali pro jednoho z těchto nejnepatrnějších, ani pro mne jste neudělali.
zpět