446. Poselství Boha Otce ze dne 1. června 2018.

Nástroj: Glynda Linkous (USA).


ČAS SYNŮ A DCER


Toto je čas synů a dcer. Nyní začnu odvolávat některé z mých starších svatých, kteří jsou vůdci, aby udělali místo pro mladší. Tito synové a dcery je nyní začnou nahrazovat, protože jsou to mladí, kteří dosáhnou k mladým.

Připravte se nyní, moji lidé, že budete zavoláni domů, neboť nastal čas. Jdete domů! Neboť Já jsem Bůh velkého milosrdenství a ti z vás, kteří pracovali dobře a naplnili svá určení, obdrží teď svou odměnu.

Tito synové a dcery budou muset udělat větší práci než otcové, neboť jsem je povolal k zatvrzelým lidem, kteří žijí, aby sloužili svému vlastnímu tělu. Velká bude pravda, kterou přinesou a skrze ně ukážu svou velkou slávu.

Bůh Otec


Jl 2, 27-29
27: Poznáte, že jsem uprostřed Izraele. Já jsem Hospodin, váš Bůh, a jiného Boha není. A můj lid nebude navěky zahanben.
28: I stane se potom: Vyleji svého ducha na každé tělo. Vaši synové i vaše dcery budou prorokovat, vaši starci budou mít sny, vaši jinoši budou mít prorocká vidění.
29: Rovněž na otroky a otrokyně vyleji v oněch dnech svého ducha.
zpět