451. Poselství Ježíše ze dne 6. června 2018.

Nástroj: Luz de Maria (Argentina).


ZLÝ VÍ, ŽE VÍTĚZÍ, KDYŽ ROZDĚLUJE


Moji milovaní lidé,

Mé kroky jsou před každým z mých dětí, abyste se neztratili.

Kolik Lásky je v mém volání, abyste zůstali stále bdělí!

Mé srdce vás vyzývá pulzovat v Božím rytmu, abyste nespěchali ve svých dílech a činech, a ani nebyli těmi, kdo v nich zůstávají pozadu.

Každé z vás, milované děti, tvoří můj lid a zdokonaluje jej. Proto vám ukazuji cestu ke společnému dobru a bratrství, které nezná hranic.

Moji milovaní lidé, problém, který má člověk, není v tom jak žít se svými bližními, ale jak žít sám se sebou, protože myšlenka může v každém okamžiku všechno pošpinit. Tak žije můj lid, ponořen do bezvýznamných věcí, a ne do velkých, které vedou ducha k růstu a k směřování ke Mně. Člověk rád zůstává v prostřednosti a tak se udržuje ve světském. To je nejpohodlnější pozice pro ty, kteří si nestanovili za cíl zlepšit se a dosáhnout toho, co ztratili.

I když se pokládáte za dospělé, jste nemluvňata, neoddělujete se od toho, co vás nechává reagovat podle lidských zvyklostí, nedovolíte si uzrát v každodenním životě.

Moji milovaní lidé,

musíte být dospělými dětmi v čase, kdy budete neustále zkoušeni ve své víře. Proto vás volám, abyste se ponořili do evangelia, abyste nebyli oklamáni. Vyzýval jsem vás, abyste si nevybrali modernismy, které s velkou falešností jsou jen převlekem toho, čím ve skutečnosti jsou…

Ztráta lidské rasy je jedním z cílů Satana – aby ti, kdo neznají mé Slovo, byli zmateni a zvolili si nesprávnou cestu [Gn 3. 1-7, 2Kor 11, 3].

Moji milovaní lidé,

kolik jen krve vylil člověk na zemi, která ho nosila!

Země chce vyhnat člověka, vzdálit ho od ní, nevidí člověka jako spojence, ale jako svého nepřítele, a tak se člověk se vytrvale vzdaluje od cíle, pro který byl stvořen a zavázal se sloužit ďáblu, být dravcem a ne správcem.

Velké znepokojení přichází k lidstvu kvůli slunci, které dosáhlo toho, že se člověk zkazil a už nepoznává sám sebe.

Nezapomínejte, děti, že žijete mezi útrapami, okamžiky opuštěnosti, zmatky a pokušením. Tomu všemu, a i větším zkouškám musí mé děti čelit a zůstat uhlazeného chování, dokud ve vás nezůstane nic, co by vás vedlo k unáhleným činům a jednání.

Každé z mých dětí musí být milosrdné, jako Já jsem milosrdný, především pokud jde o lidské jednání.

Ti, kdo se považují za duchovnější, jsou příležitostně těmi, kdo nereagují s milosrdenstvím, protože se snaží dávat důraz na Slovo a ne je uvádět v život ve vztahu ke svým bližním.

Zlo vytrvale číhá, vnáší žárlivost a závist mezi mé lidi, aby se vzbouřili a zaútočili, jedni proti druhým.

Zlý ví, že vítězí, když rozděluje, a můj lid mu dovolí, aby jej využil a rozdělil.

Moje děti nesmějí být tvrdé vůči potřebným, všichni jste byly udělány ze stejné hlíny. Proto ten mezi vámi, kdo věří, že je největší, ať je nejmenší [Mt 23, 11] a svědčí o tom službou svým bližním. Služba je jednou z kvalit těch, kdo porozuměli mému volání.

Moji lidé, modlete se, rychle se modlete, vody se hýbou a vstupují do měst na pobřeží.

Čas tlačí, můj lid musí být dospělým lidem, který uvádí v život díla milosrdenství [Mt 25, 31-46], a potom, co přijmete mé milosrdenství, to musí růst bez přestání, vzkvétat a množit se jako kvas v mouce.

Moji milovaní lidé, hlavní mocnosti jsou ponořeny do stálého boje o vládu nad světovou populací, aniž by to můj lid věděl. Tyto mocnosti, které se v minulosti spojily, se stanou nepřáteli, k velkému překvapení lidstva a vzájemně na sebe zaútočí za nevěřícného pohledu mých dětí.

Síla zbraní hromadného ničení, které některé státy dokázaly vlastnit, bude použita zlem, aby se národy pozvedly proti národům, a tak Zlý posílí svou moc oslabením zbytku lidstva.

Moji milovaní lidé, lest zla vás povede k pádu během okamžiku, v důsledku nedostatku víry a důvěry ve Mne. Nezapomínejte, že ve vás musí převládat víra, naděje a láska; dobro a zlo se nedá míchat. Proto má Matka přichází ke každému z vás, aby vás ochránila svou požehnanou rukou, abyste se nestali zajatci unáhleného způsobu práce a jednání.

Moji milovaní lidé, modlete se, uvidíte hvězdu, která vystoupí na obloze, modlete se silně, nezapomeňte, že nebeské těleso se přiblíží k zemi a mezi lidmi vyvolá paniku.

Moji milovaní lidé, modlete se, objeví se nová epidemie a ohrozí světovou populaci. Člověk ví jak ji léčit, ale nedokáže to, protože je odolná k dosavadním lékům.

Moji milovaní lidé, modlete se za Thajsko, oheň vystoupí z jeho sopek.

Moji milovaní lidé, Rusko prožije chvíle napětí kvůli terorismu.

VY JSTE MŮJ LID A JÁ JSEM VÁŠ BŮH. MÉ POŽEHNÁNÍ VÁS PROVÁZÍ.

Nejste sami, má Matka a Já vás milujeme a naše láska je přitahována těmi, kteří, vědomi své lásky ke Mně, žijí každý okamžik v mé vůli.

Neochabujte, mé děti. Miluji vás.

Váš Ježíš




zpět