453. Poselství Ježíše ze dne 8. června 2018.

Nástroj: Luz de Maria (Argentina).


USILUJTE, ABYSTE ZŮSTALI V MILOSTI A BYLI SVĚDKY LÁSKY, KTERÁ MŮŽE PŘICHÁZET JEN SHORA


Moji milovaní lidé,

mé srdce hoří láskou k celému lidstvu.

Srdce mé Matky obdrželo celé lidstvo, aby je milovala, jako miluje Mě.

Dostáváte největší poklad mého srdce: je to mé nekonečné milosrdenství.

Má Matka vás naplňuje požehnáním, svou rukou vás vede ke spáse.

Má Matka je horlivým obráncem duší.

Všechna práce mé Matky je pro slávu naší Trojice, a tím chce, aby každý z vás byl schopen překonat všechna cítění, činy a jednání, které vám mohou přivodit pád, protože má Matka chová každé stvoření vtištěné do svého srdce.

Děti, vy víte velmi dobře, že Satan vytvořil velkou a mocnou říši, odkud, a skrze svá chapadla, ovládá to, co se stává lidstvu: móda, nemorálnost, potraty se souhlasem matky, euthanasie, tolerance, která je v rozporu s naší vůlí, neřesti všeho druhu, bezuzdná touha těla, činy některých mých kněží, přinášející Mi hanbu, nedostatek dobročinnosti, která dovoluje mým dětem umírat hlady, chtivost, urážky mých pravých nástrojů, odmítnutí volání mé Matky, choroby vyvinuté v laboratořích, tajná ujednání mezi mezinárodními organizacemi proti mému lidu, náboženská pronásledování…

Zlý přišel na to jak znehybnit myšlení člověka, ochromil ho, aby nebyl vynalézavý, ale jen následovníkem ostatních a v důsledku toho mé děti nemyslí, ale přijímají myšlenky jiných, které jsou nasyceny zlem s jasným cílem: ovládnout mysl lidstva.

Mé děti se musí stát nezávislé na zneužité technologii, protože takovými prostředky Zlý monopolizuje, přebírá a ruší dar, který člověk vlastní: sdílení a bratrství.

Moji milovaní lidé, ďábel nenechá uplynout ani okamžik, aniž by nepracoval na tom, aby duše byly ztraceny. Moji lidé podřimují uprostřed lidských rozmarů. Má Matka se neunaví voláním k vám – je to žádost naší Trojice k ní.

Vy, moji lidé, neoslavujte naše Nejsvětější Srdce jen jednou. Nezapomeňte, že musíte v každém okamžiku zůstat obklopeni našimi Srdci, abyste nebyli ztraceni.

Neplahočte se v záležitostech světa, místo toho usilujte, abyste zůstali v milosti a byli svědky Lásky, která může přicházet jen shora.

Žehnám vám.

Váš Ježíš
zpět