456. Poselství Matky Spásy ze dne 9. června 2018, v den svátku Neposkvrněného Srdce Panny Marie.

Nástroj: Luz de Maria (Argentina).


DOVOLTE MI VÁS VÉST NA CESTĚ, PO NÍŽ KRÁČEL MŮJ SYN


Milované děti mého Neposkvrněného Srdce:

Uchovávám vás v mém srdci, arše spásy pro lidstvo.

Naléhavě vás volám, abyste dosáhly země, oplývající mlékem a medem [Ex 3, 17].

Lidstvo jde stále dál, ponořené do temné noci, na poušti, kde nenachází pokoj kvůli ctižádosti a tvrdosti srdce člověka, který nemá soucit se strádáním svých bližních a nevzpomíná si na svá vlastní trápení.

Volám vás, abyste byly milosrdné, jako je můj Syn k těm, kdo k Němu přicházejí prosit Ho o jeho milosrdenství.

Jako Matka zůstávám pozorná k tomu, o co mě prosíte, a žádám vás o obrácení, abych mohla naplnit svůj slib přivést vás do nebeského domova.

V tento den, kdy si připomínáte mé Neposkvrněné Srdce, vás vyzývám, abyste byly stvořeními odpuštění, ne slovy, ale srdcem.

Ten, kdo odpouští, tomu bude odpuštěno…
Kdo je milosrdný, obdrží milosrdenství… [Mt 5, 7]
Ten, kdo dává, tomu bude dáno…
Toto je část Boží moudrosti, a vyzývám vás, abyste se na ní podílely…

Buďte si vědomy, děti, že Bůh je Bůh: spatřujte Ho ve svých bratrech a nečiňte svému bratru, co byste nečinily Bohu, protože poslal mého Syna pro spásu lidstva.

Vyzývám vás, abyste se chopily mé ruky, abych vás mohla vést na cestu života, práce a jednání v Boží vůli, a tak vás povedu k tomu, abyste mohly najít štěstí, radost, a "držely všechno v tajnosti svého srdce" [Lk 2, 19] – což je pro člověka velmi těžký úkol.

Vy, milované děti, musíte vzdávat dík Nejsvětější Trojici ve všech dnech svého života a nemarnit je, ale zaměřit se na růst jako děti Boha a jako lid, věrný mému Synu.

Vidím mé děti, jak debatují o věcech tohoto světa, které je nevedou k růstu, ale k setrvávání v minulosti. Nezapomínejte, že Zlý zůstává bdělý, nezapomínejte, že hledá nejednotu mých dětí.

Mé srdce je probodeno každým trnem, jímž mé děti znevažují to, co je používáno ke shromažďování lidu mého Syna.

Trpím, když znesvěcujete nejsvětější eucharistii…
Trpím kvůli nemorálním činům, s nimiž se některá lidská stvoření předvádějí ve svých protestech proti životu…
Trpím, ne pro sebe, ale za hříchy stvoření, a přimlouvám se, aby se mohly kát a znovu našly cestu k obrácení.

Mé děti, není to hledání lidské moudrosti, které zdokonaluje člověka, ale stálé hledání lásky a pokory, které je tím, co dává plody ctností a darů mým dětem.

Buďte stálé, nevracejte se zpět, pokračujte v hledání jediného a pravého cíle – abyste všechny byly mého Syna.

Milované děti mého Neposkvrněného Srdce,

Žehnám vám a nabízím vám v tento zvláštní den svou ruku. Vezměte ji a dovolte mi vést vás na cestu, po níž kráčel můj Syn.

Matka Maria
zpět