459. Poselství Ježíše ze dne 12. června 2018.

Nástroj: Luz de Maria (Argentina).


ČEKÁM, ŽE MĚ ZAVOLÁTE, ČEKÁM NA SLOVO, POCIT, MYŠLENKU


Moji milovaní lidé,

hledám vás, jako hledá jelen čerstvou vodu [Ž 42, 1-2].

Mé srdce tluče pro každého z vás, mé Tělo a má Krev jsou přítomné při každém posvěcení z lásky k mým dětem.

Moji milovaní lidé, z lásky posílám mé andělské legie, aby vás bránily proti zlu. Velmi dobře víte, že vám nebráním v používání vaší svobodné vůle, proto ti, kdo chtějí přijít blíže ke Mně, mají veškerou nutnou pomoc, aby tak učinili.

Má Matka, která vás nekonečně miluje, se nedrží zpátky, chce, aby všechny mé děti byly zachráněny. Svatý Michael archanděl se svými archanděly a všemi nebeskými legiemi čekají na vaši prosbu, aby se přimlouvali a přišli na pomoc mým dětem.

Moji lidé, boj tohoto času mlčky zahrnuje duchovní boj, protože cílem ďábla je, aby se lidstvo vzbouřilo a jednalo tak, jak nyní jedná – proti mé vůli.

Pevné odhodlání velkých a mocných entit bylo už od minulých dob řízeno tak, aby odchýlilo správné jednání a práci člověka a vedlo ho k tomu, aby se proti Mně bouřil. Jejich hlavním záměrem je zmenšit světovou populaci a ukončit nevinnost. Tímto způsobem je usnadněno rychlé jednání Satana.

Toto volání není apokalyptické! To, co se právě děje, najdete odhaleno v Písmu svatém. [Lk 17, 20-36, Mt 24, 23-35, Lk 21, 25-28], ale člověk Mě nezná do hloubky, a ti, kdo Mě studovali, neuznávají, že Já stále mluvím k mému lidu, přestože jsem to již oznámil mým prorokům a mým stoupencům v dávných časech [Mt, 28, 20, 1Petr 1, 19].

Chtějí po Mně, abych byl Bohem minulosti, aby současné lidstvo, přitahováno mým milosrdenstvím, pracovalo a jednalo jako děti Satana, a ne jak musí mé děti pracovat a jednat. Mé milosrdenství existuje a je nekonečné, ale lidské stvoření musí činit pokání za své zlé skutky, za své špatné chování, aby se dostalo k mému milosrdenství.

Mé milosrdenství je pro každého, dokonce i v poslední chvíli je dávám mým dětem a čekám na pokání, čekám, že Mě zavoláte, čekám na slovo, pocit, myšlenku.

Došli jste k popírání existence pekla. To, mé děti, by vás mělo přivést k rozjímání… Kdo je za vším, co usnadňuje člověku, aby jednal proti Božímu Zákonu?

Lidé trpí žízní a hladem po mém Slovu. Moji synové, moji kněží, moji služebníci, moji věrní, musí přivést své bratry blíže ke Mně a mé děti neodejdou kvůli tomu, že jim budou mluvit o peklu, naopak, můj lid musí mít jasno, aby si mohl vybrat, kterou cestou má jít.

Nechci, aby mé děti byly ztraceny. Můj lid se pozvedl, a pozvedne se mou rukou, rukou mé Matky a rukou mých nebeských legií.

Má matka rozdrtí hlavu Satana, ale můj lid musí vědět, že Bůh existuje, že Zlý existuje, že nebe je zaslíbením pro mé věrné děti a že peklo je připraveno k spálení plevele.

Modlete se, mé děti, modlete se za Španělsko, aby se vrátilo ke Mně.

Modlete se, mé děti, modlete se za Ekvádor, bude silně otřesen a jeho vulkány budou probuzeny.

Modlete se, mé děti, modlete se za Střední východ, terorismus nečeká.

Moji lidé, jak jen bloudíte, aniž byste našli pravé štěstí! Kolik jen lidských stvoření se bouří proti všemu, aniž by viděly, že se bouří proti sobě samým, proti své vlastní přirozenosti, proti tomu, že jsou lidskými bytostmi!

Moji lidé, co se vám stalo? Vidím vás lhostejné vůči tolika zlu…

Vraťte se ke Mně, buďte věrní, buďte mými dětmi v Duchu a Pravdě.

Žehnám vám, nezříkejte se věrnosti.

Miluji vás

Váš Ježíš
zpět