461. Poselství Ježíše ze dne 21. června 2018.

Nástroj: Glynda Linkous (USA).


CESTA


Žádali jste Mě o mnoho věcí a nyní vás o jednu žádám Já. Odevzdejte se Mi. Podřiďte se mému vedení. Vzpírali jste se mému vedení a nikam jste se nedostali. Odevzdejte se Mi a jděte se Mnou vpřed.

Jsem s vámi, abych vás vedl a chránil vás, a přesto si děláte starosti. Kde je vaše víra? Proč Mě neposloucháte? Času je málo a mnoho duší čeká na mé evangelium.

Podřiďte se a postupujte vpřed na cestě, ke které jsem vás povolal.

Ježíš


Jk 4,7: Rádi se proto Bohu podřizujete. Vzepřete se proti ďáblovi, a uteče od vás.

Př 3, 5-7
5: Důvěřuj Hospodinu celým srdcem, na svoji rozumnost nespoléhej.
6: Poznávej ho na všech svých cestách, on sám napřímí tvé stezky.
7: Nebuď moudrý sám u sebe, boj se Hospodina, od zlého se odvrať.

Lk 10, 2: A řekl jim: "Žeň je bohatá, ale dělníků málo. Proste tedy Pána žně, aby poslal dělníky na svou žeň."

Ž 23, 1-6
1: Hospodin je můj pastýř, nebudu mít nedostatek.
2: Dopřává mi odpočívat na travnatých nivách, vodí mě na klidná místa u vod,
3: naživu mě udržuje, stezkou spravedlnost mě vede pro své jméno.
4: Když půjdu roklí šeré smrti, nebudu se bát ničeho zlého, vždyť se mnou jsi ty. Tvoje berla a tvá hůl mě potěšují.
5: Prostíráš mi stůl před zraky protivníků, hlavu mi olejem potíráš, kalich mi po okraj plníš.
5: Ano, dobrota a milosrdenství provázet mě budou všemi dny mého žití. Do Hospodinova domu se budu vracet do nejdelších časů.
zpět