463. Poselství Boha Otce ze dne 22. června 2018.

Nástroj: Glynda Linkous (USA).


SPOČIŇTE VE MNĚ


Spočiňte ve Mně.

Já jsem Bůh a Já vím, co v sobě skrývá vaše budoucnost, není třeba, abyste měli strach.

Když Mi to dovolíte, povedu vás na místo úkrytu ve Mně. Zavedu vás na pokojné pastviny. Ukážu vám, kde je vaše zaopatření.

Spočiňte ve Mně.

Já znám cestu, kterou byste měli jít.

Bůh Otec


Ž 46, 11: Dost už! Uznejte, že já jsem Bůh. Budu vyvyšován mezi pronárody, vyvyšován v zemi."

Žalm 23
1: Hospodin je můj pastýř, nebudu mít nedostatek.
2: Dopřává mi odpočívat na travnatých nivách, vodí mě na klidná místa u vod,
3: naživu mě udržuje, stezkou spravedlnost mě vede pro své jméno.
4: Když půjdu roklí šeré smrti, nebudu se bát ničeho zlého, vždyť se mnou jsi ty. Tvoje berla a tvá hůl mě potěšují.
5: Prostíráš mi stůl před zraky protivníků, hlavu mi olejem potíráš, kalich mi po okraj plníš.
6: Ano, dobrota a milosrdenství provázet mě budou všemi dny mého žití. Do Hospodinova domu se budu vracet do nejdelších časů.
zpět