465. Poselství Ježíše Krista ze dne 23. června 2018.

Nástroj: Luz de Maria (Argentina).


NĚKTEŘÍ BEROU MÁ SLOVA NA LEHKOU VÁHU


Moji milovaní lidé,

vědom si velikosti svého srdce vás vyzývám, abyste do něj vstoupili a ochránili se před vším, co zabraňuje duši udržet se v mé Lásce a setrvat v ní.

Moji lidé:

Je naprosto nezbytné, aby se můj lid rozhodl následovat mé učení a zachovával Boží Zákon. V tomto okamžiku nesmíte váhat. Nesmíte se dívat zrakem těla, ale zrakem duchovního orgánu, abyste byli schopni rozpoznat šílenství, do něhož vstoupilo lidstvo, šílenství, které předcházelo velké modernismy a přivedlo tuto generaci k tomu, že mu podlehlo.

Moji lidé, přijde čas, kdy rodiče už nebudou vykonávat autoritu nad svými dětmi a budou se jich bát kvůli jejich násilí. V domácnostech už nebude k rodičům žádná úcta a děti budou vychytralejší než jejich rodiče, budou žít svými rozmary a ovlivňovat jejich autoritu různými způsoby.

Cožpak to není, co prožívá velká většina domácností?

Netrestající rodiče ve společnosti, která omezila každou autoritu ve všech jejích podobách, zaopatřují své děti, ale bojí se jich. Mládež, zakořeněná v modernismech, se stala nástrojem, který miluje nevhodné praktiky, je nástrojem, kterým Zlý vnáší svár a setrvalý stav nejistoty do domovů.

Tato generace trpí zapomněním:

Zapomněním, že jste mé děti…
Zapomněním, že máte Matku, která vás miluje…
Zapomněním úcty a oddanosti…
Zapomněním mé Lásky a zapomněním věrnosti…
Zapomněním na závazky a zapomněním vděčnosti…
Zapomněním úcty k vlastnímu životu a k životu bližního…

Člověk, tváří v tvář tolika zapomněním, otevřel trhlinu, aby se vzdálil od Božího Zákona a vstoupil do nevhodného, do hříšného a vytvořil kulturu vzpoury proti životu.

Nedokázali jste prohlédnout velkou strategii Zlého: Odstranit nevinnost, aby se zmocnil lidstva.

Individualismus uprostřed rodiny je pro Mne srdcervoucí, všichni členové rodiny vedou svůj vlastní život a ke chvílím, kdy se setkávají, dochází před velkým ničitelem jednoty rodiny a trenérem ve zlu, násilí, nedostatku harmonie, nedostatku lásky v člověku – TELEVIZÍ.

Odtud vyšla školicí střediska pro používání střelných zbraní, schopnost soupeření, nevěra, vzpoura člověka, pohrdání darem života.

Člověk poškozuje mozek dítěte, když dovoluje absolutní závislost dítěte na obrazovce, nebo videohře, aby udržovala klid dítěte nebo dospívajícího.

Moji lidé nechápou, že toto bylo pečlivě plánováno těmi, kteří, sjednocení se zlem, vyprojektovali generaci bez pocitů, bez komunikace, generaci, která není vnímavá, ale spíše individualistická a naprosto materialistická. Tato generace byla kontrolována, aby pozornost rodičů vůči svým dětem byla odkloněna, aby se podařilo dosáhnout nezávislosti dětí v předčasném věku, v němž ještě nejsou schopny převzít svou odpovědnost.

Moji milovaní lidé, s jakou bolestí vás znovu a znovu volám, aby vás čas nepřivedl postavit se čelem k zodpovědnosti za každou lidskou bytost ve vašem dosahu, když už bude příliš pozdě.

Člověk pohrdá modlitbou, pohrdá pokyny a vítá individualismus, materialismus, snadnost. Avšak jaké plody může přinést člověk, jenž žije v nevázanosti?

Stvoření se řídí naší Boží vůlí. Pozorujete stvoření, jak se nachází ve shodě s naší vůlí, a když reaguje jinak, je to kvůli nevhodným změnám, které jí člověk způsobil.

Člověk, jak žije, reaguje a miluje, se vrhl proti naší Trojici a nemiluje mou Matku, nedbá na posvátné…

Není to odpověď Satana naší Trojici?

Je to nebo není blízkost příchodu nositele všeho zla?

Je to nebo není generace, která přitahuje apokalypsu?

To vše již bylo oznámeno. Avšak vy, vy jste hluší a němí v duchu, dovolujete pronikání špatných návyků, myšlenek, chování a pojmů a jste tak spoluviníky zlých činů a jednání lidstva.

Musím jednat rychle, aby ještě více duší nebylo ztraceno. Z toho důvodu jsou odhalení mé Matky v předstihu ve své realizaci, a tak můj lid projde zkouškou ohněm a moji věrní budou zkoušeni, až jim bude docházet dech.

Cesta dobrého není snadná, děti, ale vy půjdete bezpečnou cestou. Budu střežit mé děti, ochráním je mou Láskou.

Co je člověk bez lásky? Je to netečné stvoření, bez soucitu, sebestředné, schopné všeho. Proto vás volám, abyste se soustředili na mou Lásku k lidstvu, udělali vše, aby Mě mé děti poznaly a odpověděly na mé volání.

Zlý, utiskovatel dějin člověka, získal více síly. Proto je pro vás těžké ho identifikovat, a tak vás volám, abyste žili v evangeliu, chránili vaše bratry a nebyli kameny úrazu. Někteří berou má Slova na lehkou váhu a ti, mé děti, budou trpět až do sytosti, aniž jim budete moci pomoci, protože Mě o to neprosili.

V tomto čase mé děti musí umět říct ano, ano!, nebo ne, ne! [Mt 5, 37]. Nemůžete být vlažní.

Hordy Satana bojují s mými nebeskými legiemi o duše a každý z vás je nositelem mého Slova, a ve vhodné chvíli je musí oznámit.

Nakonec Neposkvrněné Srdce mé Matky zvítězí.

Ale předtím musí má církev zůstat v pohotovosti, neboť bude očištěna pro svatbu s Beránkem.

Pojďte ke Mně, kdo jste znavení, zbloudilí, nemocní… [Mt 11, 28-30].

Modlete se, mé děti, modlete se za Island, bude otřesen.

Modlete se, mé děti, modlete se Spojené státy, budou trpět kvůli přírodě.

Modlete se, mé děti, modlete se za Střední východ, napětí stoupá.

Modlete se, mé děti, z oblohy dostanete výzvu k rozjímání.

Rozlišujte! Někteří mezi mými Mě chtějí umlčet, ale Já to nedovolím.

Modlete se, buďte bratrští, a tak porazíme zlo. Činy lásky, modlitbou a bratrskou pomocí.

Žehnám vám mou Láskou.

Váš Ježíš
zpět