466. Poselství Ježíše ze dne 26. června 2018.

Nástroj: Glynda Linkous (USA).


JEN MĚ NÁSLEDUJTE


Nezkoušejte pochopit, kam vás vedu, jen Mě následujte. Mé cesty jsou vyšší než vaše cesty a vaše mysl nemůže plně porozumět mé velikosti, nebo jak vás mohu použít.

Obyčejní lidé, kteří šli za Mnou v mém čase na zemi, by nikdy nebyli vybráni farizeji mého času, aby pracovali, neboť jejich prozíravost byla omezena na lidské názory současné doby. Ale Já mohu vidět dál. Mohu vidět celou věčnost. Mohu vidět celý rozsah vaší práce, a kolika duší se můžete dotknout tím, že Mě posloucháte.

Nezkoušejte pochopit cesty, kterými vás vedu, jen Mě následujte.

A věřte.

Ježíš


Iz 55, 8-9
8: "Mé úmysly nejsou úmysly vaše a vaše cesty nejsou cesty moje, je výrok Hospodinův.
9: Jako jsou nebesa vyšší než země, tak převyšují cesty mé cesty vaše a úmysly mé úmysly vaše.

Sk 4, 13: Když viděli Petrovu a Janovu odvahu a uvážili, že jsou to lidé neučení a prostí, divili se. Poznávali je, že bývali s Ježíšem;

Mk 5, 36: Ježíš zaslechl, co se tu mluvilo, a řekl představenému synagogy: "Nic se neboj, jen věř!"

Př 3, 5-7
5: Důvěřuj Hospodinu celým srdcem, na svoji rozumnost nespoléhej.
6: Poznávej ho na všech svých cestách, on sám napřímí tvé stezky.
7: Nebuď moudrý sám u sebe, boj se Hospodina, od zlého se odvrať.
zpět