471. Poselství Boha Otce ze dne 2. července 2018.

Nástroj: Glynda Linkous (USA).


BEZ SÍLY


Ach, Ameriko, snažíš se být znovu silnou, ale nemůžeš, protože Já jsem byl tvou silou.

Kroky, které jsi učinila, aby ses posílila, se stanou tvou zjevnou slabostí pro tvou zradu ostatních. Ti, kdo mají dvě tváře, nemohou mluvit pravdu a jít v síle.

Kdybys byla ryzí, kdybys šla v mých cestách, kdybys Mě uctívala jako dřív, posílil bych tě, ale ty nejsi.

Dáváš přednost tvé myšlence korektnosti před mou myšlenkou. Dáváš přednost tomu, co nazýváš pokrokem před skutečným růstem ve Mně. Jsi naplněna lidem, který nazývá zlo dobrem. Nazýváš dobrem to, co Já jsem pojmenoval ohavností, a Já ti nepožehnám.

Až odtáhnu od tebe mou ruku, zeslábneš ještě víc. Ještě víc neštěstí tě postihne, dokud, nakonec, neodtáhnu svou ruku úplně, a pak se tě zmocní tvoji nepřátelé. Tvé ulice budou naplněny jejich muži a svými zbraněmi tě zahubí.

Nemáš žádnou sílu beze Mne, Ameriko a jen tvá pýcha ti dává věřit, že ji máš.

Bůh Otec


Iz 14, 11-13
11: Do podsvětí byla svržena tvá pýcha, hlučný zvuk tvých harf. Máš ustláno na hnilobě, přikrývku máš z červů.
12: Jak jsi spadl z nebe, třpytivá hvězdo, jitřenky synu! Jak jsi sražen k zemi, zotročovateli pronárodů!
13: A v srdci sis říkal: Vystoupím na nebesa, vyvýším svůj trůn nad Boží hvězdy, zasednu na Hoře setkávání, na nejzazším severu.

Mt 24, 9-10
9: Tehdy vás budou vydávat k trápení a zabíjet vás, u všech národů budete v nenávisti pro mé jméno.
10: A tehdy to bude pro mnohé kamenem úrazu, navzájem se budou zrazovat a nenávidět jeden druhého.

Ž 128, 1: Blaze každému, kdo se bojí Hospodina, kdo chodí po jeho cestách!

Za 3, 7: "Toto praví Hospodin zástupů: Budeš-li chodit po mých cestách a budeš-li střežit, co jsem ti svěřil, budeš obhajovat můj dům a střežit má nádvoří a já ti dám právo přicházet mezi ty, kteří zde stojí."

Gal 1, 9-11 9: Co jsem řekl, opakuji ještě jednou: Hlásá-li vám kdo evangelium odchylné od toho, jak jste přijali, buď proklet!
10: Snažím se teď, abych si získal přízeň u lidí? Anebo u Boha? Což se ucházím o to, abych byl pěkný u lidí? Kdybych ještě i teď chtěl být pěkný u lidí, nebyl bych Kristův služebník.
11: Prohlašuji vám, bratři, že evangelium, které jsem vám hlásal, není dílo lidské.

Iz 42, 12-14
12: Ať vzdají čest Hospodinu, ať mu chvalořečí na ostrovech.
13: Hospodin jak bohatýr se vyrazit už chystá, svou horlivost jak bojovník rozněcuje, pozvedá bojový pokřik, proti nepřátelům svým si bohatýrsky vede.
14: Byl jsem příliš dlouho zticha. Mám dál mlčet? Přemáhat se? Mám jen sténat, těžce jak rodička vzdychat a přitom po dechu lapat?
zpět