472. Poselství Boha Otce ze dne 3. července 2018.

Nástroj: Glynda Linkous (USA).


SRDCE ODEŠLA


Tolik z mých lidí odvrátilo své srdce ode Mne. Kdysi vaše oči hleděly na Mne, ale byli jste odlákáni falešnými názory a učením a dali přednost uznání lidí před spravedlností ve Mně.

Až přijde konec, jejich uznání je vše, co vám bude muset pomoci, a oni dokonce nebudou schopni pomoci ani sami sobě.

Jako pošetilé panny v mém Slovu, špatně jste si vybrali a budete jíst plody své volby.

Bůh Otec


Iz 59, 1-3
1: Hle, Hospodinova ruka není krátká na spasení, jeho ucho není zalehlé, aby neslyšel.
2: Jsou to právě vaše nepravosti, co vás odděluje od vašeho Boha, vaše hříchy zahalily jeho tvář před vámi, proto neslyší.
3: Vaše dlaně jsou poskvrněny krví, vaše prsty nepravostí, vaše rty mluví klam, váš jazyk přemílá podlosti.

Př 14, 12: Někdy se člověku zdá cesta přímá, ale nakonec přivede k smrti.

2Kor 11, 13-15
13: Ale jsou to lžiapoštolové, pracovníci podvodní, kteří se za Kristovy apoštoly jen vydávají.
14: A není divu: Vždyť i Satan brává na sebe podobu anděla světla.
15: Není to proto nic zvláštního, jestliže i jeho pomocníci dělají, jakoby lidem přinášeli ospravedlnění. Avšak jejich konec bude hoden jejich skutků.

Iz 3, 9-11
9: Nestoudnost jejich tváře proti nim svědčí, jako Sodoma svůj hřích vystavují a neskrývají. Běda jim, připravili si zlou odplatu.
10: Řeknete: "Spravedlivému bude dobře jíst ovoce svých skutků."
11: Běda, zle bude svévolníku, tomu se dostane odplaty za to, co páchal.

Mi 7, 13: Ale země bude zpustošena kvůli svým obyvatelům, pro ovoce jejich skutků.
zpět