473. Poselství Boha Otce ze dne 4. července 2018.

Nástroj: Glynda Linkous (USA).


ZNEČIŠTĚNÉ MYSLI


Pokaždé, když se nějaký národ povýší velmi vysoko, jeho pád bude velmi mohutný. Amerika, národ, který kdysi povýšil Mě, který Mě uctíval, padl do hříchu. Amerika velice padla do hříchu, a do velmi těžkého hříchu.

Amerika se už nemůže pozvednout, protože nepřítel znečistil mysl těch uvnitř ní, kteří se Mě nebojí. Bude předána do rukou svých nepřátel, aby ji zničili.

Mám zbytek v Americe, který v tom čase ochráním na určitou dobu, aby mohl ukázat mou slávu ostatním a pomoci jim [nevěřícím] dřív, než přijdou ke Mně domů. A pak zkáza bude dokončena a konec všech věcí bude následovat krátce potom.

Připravte se, moji lidé, neboť čas povstat a mít úspěch je již téměř u vás a vy musíte být připraveni zakročit ve všem, k čemu jsem vás povolal.

Bůh Otec


Mt 7, 26-27
26: A každý, kdo slyší tato má slova, ale podle nich nejedná, může se srovnat s pošetilým člověkem, který si vystavil dům na písku.
27: Spadl déšť, přivalila se povodeň, přihnala se vichřice a obořila se na ten dům – a zřítil se, a jeho pád byl hrozný.

Sd 2, 13-15
13: Opustili Hospodina a sloužili Baalovi a Aštoretě.
14: Proto Hospodin vzplanul proti Izraeli hněvem a vydal jej do rukou plenitelů a ti jej plenili. Vydal je napospas okolním nepřátelům, že už vůbec před svými nepřáteli nemohli obstát.
15: Pokaždé, když vytrhli do boje, zle na ně dopadla Hospodinova ruka, jak jim to Hospodin prohlásil a přísahou stvrdil. Doléhalo na ně veliké soužení.

Zj 11, 13-14
13: V tu chvíli nastalo veliké zemětřesení, desetina města se zřítila a zahynulo při tom zemětřesení sedm tisíc lidí. Ostatní se zalekli a vzdali čest Bohu na nebi.
14: Druhé "běda" tedy přešlo – a hle, třetí "běda" tu bude co nejdříve.

Iz 60, 1-3
1: Povstaň, rozjasni se, protože ti vzešlo světlo, vzešla nad tebou Hospodinova sláva.
2: Hle, temnota přikrývá zemi, soumrak národy, ale nad tebou vzejde Hospodin a ukáže se nad tebou jeho sláva.
3: K tvému světlu přijdou pronárody a králové k jasu, jenž nad tebou vzejde.
zpět