482. Poselství Ježíše ze dne 5. července 2018.

Nástroj: Luz de Maria (Argentina).


JE JICH TOLIK, KTEŘÍ MĚ ZRADÍ


Moji milovaní lidé,

Zlý neodpočívá a Já si přeji, aby mé děti také neodpočívaly.
Musíte být svědky mého Slova a věrně dodržovat Boží Zákon.
Nesmíte mít strach, musíte dát najevo, že jste mými dětmi.

Moji lidé,

Já vás znám a nosím vás ve svém srdci a uchovávám mou Lásku k lidstvu pro spásu všech mých dětí.

S bolestí vidím tolik lidských stvoření odmítat mou Lásku, aby se vydaly na cestu nevázanosti, která je povede k utrpení uprostřed vzpoury, protestů a nestálých stavů mysli, v kterých je udržuje Zlý.

Lidstvo bloudí v neustálé konfrontaci, netoleranci, ve ztrátě morálky, nestálosti a v absolutním rozvratu, a tím zvyšuje moc zla nad lidmi.

Milovaní, jste uprostřed temnoty, kterou ďábel zastřel rozum a lidské myšlení a tím jste se ponořili do mravní zkaženosti prostřednictvím kontroly a šíření toho, co vás vede ke vzpouře proti naší Nejsvětější Trojici a proti mé Matce.

Zapomněli jste, že vám moje Matka oznámila, že diktatury udělají z lidí zajatce?

Modlete se, mé děti, modlete se za Nicaraguu, mé děti trpí a jsou vedeny k mučednictví.

Modlete se, mé děti, modlete se za Venezuelu, trpí velkou krutostí svých utlačovatelů.

Modlete se za Spojené státy, jejich utrpení je zvyšováno přírodou.

Modlete se, mé děti, modlete se za Ekvádor a Chile, půda těchto zemí se bude třást.

Všechno je jen potěšení a vzrušení, dny míjejí a čas lidí pokračuje bez zjevných velkých změn. Kvůli tomu si lidská rasa neuvědomuje strašný hřích, v němž žije a nárůst hříchu ji povede ke ztrátě věčného života.

Člověk si v hříchu libuje a pohrdá tím, co vyžaduje snahu zvítězit nad jednáním a činy v rozporu s mou vůlí.

Je jich tolik, kteří Mě urážejí…
Je jich tolik, kteří Mnou pohrdají…

Je jich tolik, kteří Mě zradí a přidají se k hordám Zlého a bez strachu urážejí mou Matku. Bez duší, které Mě milují, se země bude nacházet v naprosté temnotě.

Sklizeň se blíží, mé nebeské legie jsou pozorné, aby ani jeden zkažený hrozen neprošel bez pokání, aniž Mi nabídl skutečný úmysl nápravy [Jan 8, 11].

Obloha zrudne a člověk bude plný očekávání. Útroby země se dostávají do pnutí a povrch se třese, bez toho, že by to bylo pro člověka něco nového. Přesto něco nového to přineslo: negativní vliv na schopnost lidské bytosti k jednání a reakci. Násilí se uhnízdilo v člověku a přivedlo ho ke ztrátě pokoje a bratrství.

Lidstvo čelí stále častěji osudovému neštěstí, které si zvolilo pod vlivem zla.

Organizace, které udávají tón vládám a lidstvu, se oddaly zlu a hříchu, nenápadně uvedly do mého lidu zvyk praktikovat hřích, počínaje nejmenšími, a pak s mládeží, k níž se připojil zbytek lidstva.

Moji milovaní, celosvětové organizace, proniknuté zednářstvím a sektami, které je provázejí, získaly v tomto čase rozhodující moc a staly se velkou tribunou očekávající podvodníka.

Kam směřují mé děti? Ke lži, která je jim nabízena jako pravda, aby se neodtrhly od hříchu, ve kterém se nacházejí. Tyto zájmy nejsou moje, ale zájmy nepřátel, kteří je přesvědčili, aby pokračovaly v popírání Mne a v pronásledování mých dětí.

Proto, děti, dospívejte, posilujte se eucharistií, kde jsem přítomen, více důvěřujte ve Mne a v mou Matku, nebojte se, že budete vyloučeny nebo v opovržení, až vám bude zakázáno o Mně mluvit.

Pravda vás osvobodí [Jan 8, 32], skutečně vás osvobodí. Nebuďte těmi, které říkají, že Mě milují a mají strach, co tomu řeknou lidé. Buďte silné a rozhodné, abyste byly svědky zůstávající v Božím Zákonu, bratrství a přijímání svátostí. Můj Duch Svatý vás osvítí a povede k rozlišování pod ochranou mé Pravdy.

Moji milovaní lidé, hrozba války nepřestává, příčiny spočívají v usilování o světovou moc, jedinou vládu, jedinou měnu, jediné náboženství s cílem předložit lidstvo chapadlům zla.

Berte mé výzvy vážně! Neodmítejte je, protože čas se krátí.

Moji milovaní lidé,

má Matka je "Královna a Matka posledních časů" a toto jsou poslední časy – nikoli konec světa.

Nebojte se, protože má Matka je s vámi a opatruje vás.

Naplňujte naši Boží vůli, která vás volá ke spáse. Přistupujte ke Mně v eucharistii a stále Mě vzývejte. Vytrvejte, neochabujte ve víře.

Přijďte ke Mně, mé děti, přijďte ke Mně.

Žehnám vám, miluji vás.

Váš Ježíš
zpět