483. Poselství Boha Otce ze dne 30. července 2018.

Nástroj: Glynda Linkous (USA).


POSLEDNÍ PŘÍPRAVY


Mé děti, nadešel čas, abyste udělaly své poslední přípravy. Už nějaký čas víte, co přichází, a musíte se připravit.

Přichází událost, která je plánována, aby změnila všechno, jak to nyní znáte. Národy změní své postavení, vůdcové změní své pozice. Jeden národ bude v popředí pozornosti a změny v něm budou mít odezvu po celém světě skrze ostatní národy, protože všechno, co tento národ učiní, ovlivňuje všechny ostatní.

Tento národ neučiní nic, ale opatření bude podniknuto proti němu. Zasáhne nový vůdce, nikoli dobrý, ale zlý. Až uvidíte, že se to stane, vězte, že všechno se změní a změní se velmi rychle. Tyto změny nebudou k dobrému.

Připravte se nyní, neboť jsem vám řekl, co má přijít. Moji lidé budou velice pronásledováni a budou žít daleko pod mezí svých možností, neboť všechny národy se budou snažit je zabít.

Vězte, až to uvidíte, že váš čas bude velmi krátký a že půjdete domů.

Bůh Otec


2Thes 2, 1-12
1: Pokud jde o příchod Pána Ježíše, kolem něhož budeme shromážděni, prosíme vás, bratří,
2: abyste se nedali snadno vyvést z rovnováhy nebo vylekat nějakým projevem ducha nebo řečí či listem, domněle pocházejícím od nás, jako by den Páně měl už nastat.
3: Žádným způsobem se nedejte od nikoho oklamat, protože nenastane, dokud nedojde ke vzpouře proti Bohu a neobjeví se člověk nepravosti, Syn zatracení.
4: Ten se postaví na odpor a 'povýší se nade všecko, co má jméno Boží‘ nebo čemu se vzdává božská pocta. Dokonce 'usedne v chrámu Božím' a bude se vydávat za Boha.
5: Nevzpomínáte si, že jsem vám to říkal, ještě když jsem byl u vás?
6: Víte přece, co zatím brání tomu, aby se ukázal dříve, než přijde jeho čas.
7: Ta nepravost již působí, ale jen skrytě, dokud nebude odstraněn z cesty ten, kdo tomu brání.
8: A pak se ukáže ten zlý, kterého Pán Ježíš zabije dechem svých úst.
9: Ten zlý přijde v moci satanově, bude konat kdejaký mocný čin, klamná znamení a zázraky.
10: a všemožnou nepravostí bude svádět ty, kdo jdou k záhubě, neboť nepřijali a nemilovali pravdu, která by je zachránila.
11: Proto je Bůh vydává do moci klamu, aby uvěřili lži.
12: Tak budou odsouzeni všichni, kdo neuvěřili pravdě, ale nalezli zalíbení v nepravosti.

Mt 24, 6-10
6: Budete slyšet o bojích a válečných zvěstech. Dejte pozor, nelekejte se. Musí se to totiž stát, ale to ještě není konec.
7: Neboť povstane národ proti národu a stát proti státu, na jednom místě za druhým bude hlad a zemětřesení.
8: To všechno bude teprve začátek velkých strastí.
9: Tehdy vás budou vydávat k trápení a zabíjet vás, u všech národů budete v nenávisti pro mé jméno.
10: A tehdy to bude pro mnohé kamenem úrazu, navzájem se budou zrazovat a nenávidět jeden druhého.
zpět