484. Poselství Boha Otce z 31. července 2018.

Nástroj: Glynda Linkous (USA).


USCHOVEJTE SI MÉ SLOVO


Chystají se vám vzít evangelium – uschovejte si je do zásoby! Věk milosti končí a nyní přijde konec. Dejte si stranou mé Slovo, neboť brzy, a velmi brzy, jej už nebudete mít.

Poznámka: Silně jsem cítila, že On míní uschovat Slovo v jakémkoli formátu, který máte rádi: knihy, nahrávky, videa – jakkoli obvykle používáte Boží Slovo.

Přichází nový vůdce, který mé Slovo nenávidí a bude usilovat odstranit je ze země. Dokáže je odstranit z mnoha míst. Říkám vám to nyní, abyste si mohli udělat zásobu.

Mnozí z mých dětí spí a nevědí, jak pokročilá je hodina. Když mé Slovo bude odebráno, nebudou připraveny a nepřítel je rychle pohltí.

Bůh Otec


2Thes 2, 1-12
1: Pokud jde o příchod Pána Ježíše, kolem něhož budeme shromážděni, prosíme vás, bratří,
2: abyste se nedali snadno vyvést z rovnováhy nebo vylekat nějakým projevem ducha nebo řečí či listem, domněle pocházejícím od nás, jako by den Páně měl už nastat.
3: Žádným způsobem se nedejte od nikoho oklamat, protože nenastane, dokud nedojde ke vzpouře proti Bohu a neobjeví se člověk nepravosti, Syn zatracení.
4: Ten se postaví na odpor a 'povýší se nade všecko, co má jméno Boží‘ nebo čemu se vzdává božská pocta. Dokonce 'usedne v chrámu Božím' a bude se vydávat za Boha.
5: Nevzpomínáte si, že jsem vám to říkal, ještě když jsem byl u vás?
6: Víte přece, co zatím brání tomu, aby se ukázal dříve, než přijde jeho čas.
7: Ta nepravost již působí, ale jen skrytě, dokud nebude odstraněn z cesty ten, kdo tomu brání.
8: A pak se ukáže ten zlý, kterého Pán Ježíš zabije dechem svých úst.
9: Ten zlý přijde v moci satanově, bude konat kdejaký mocný čin, klamná znamení a zázraky
10: a všemožnou nepravostí bude svádět ty, kdo jdou k záhubě, neboť nepřijali a nemilovali pravdu, která by je zachránila.
11: Proto je Bůh vydává do moci klamu, aby uvěřili lži.
12: Tak budou odsouzeni všichni, kdo neuvěřili pravdě, ale nalezli zalíbení v nepravosti.

Mt 24, 6-10
6: Budete slyšet o bojích a válečných zvěstech. Dejte pozor, nelekejte se. Musí se to totiž stát, ale to ještě není konec.
7: Neboť povstane národ proti národu a stát proti státu, na jednom místě za druhým bude hlad a zemětřesení.
8: To všechno bude teprve začátek velkých strastí.
9: Tehdy vás budou vydávat k trápení a zabíjet vás, u všech národů budete v nenávisti pro mé jméno.
10: A tehdy to bude pro mnohé kamenem úrazu, navzájem se budou zrazovat a nenávidět jeden druhého.
zpět