486. Poselství Boha Otce ze dne 17. července 2018.

Nástroj: Glynda Linkous (USA).


MUSÍTE MÍT VÍRU


Mé děti, buďte pozorné k mému vedení. Buďte bdělé, protože mnoho z vás vedu pryč z místa, kde jste, a do nových situací. Budou to situace omezeného zajištění, protože vás učím, abyste se spoléhaly jen na Mne. Budete-li následovat mé vedení, vstoupíte do pustiny a na nějaký čas budete mít strach, ale opustíte jej s obrovskou vírou.

Protože Já jdu s mými dětmi tímto obdobím v jejich životech, trénuji je jak mít víru. Cvičím je, dokud se jejich přirozenost nezmění z nevěřícnosti k víře. Já jsem velký a mocný Bůh a jsem schopen vám zajistit všechno, ale to není možné bez velké víry.

Vaše zaopatření bude přímo úměrné víře ve Mne, že to udělám, a tak dovolte, aby k tomu cvičení došlo. Nebraňte se mému vedení, protože je to vaše jediná naděje jak se vyhnout přicházející značce šelmy a nezahynout hladem.

Bůh Otec


Mt 21, 22: A dostane se vám všeho, zač budete v modlitbě prosit a s vírou.

Př 3, 5-6
5: Důvěřuj Hospodinu celým srdcem, na svoji rozumnost nespoléhej.
6: Poznávej Ho na všech svých cestách, on sám napřímí tvé stezky.

Fil 4, 19: A protože můj Bůh je přebohatý, oplatí vám to skvěle skrze Krista Ježíše ve všem, cokoli budete potřebovat.

Zj 13, 16-17
16: Nutí také všechny, malé i velké, bohaté i chudé, svobodné i otroky, aby si nechali udělat na pravou ruku nebo na čelo znamení,
17: takže nikdo nemůže nic koupit anebo prodat, kdo nemá jako znamení jméno té šelmy nebo číslo, které v součtu dává její jméno.

Zj 14, 9-11
9: Jiný třetí anděl hlasitě zvolal: "Kdo se klaní šelmě a její soše, kdo si nechá udělat znak na čelo nebo na ruce,
10: dostane taky napít z vína Boží rozhořčenosti, které je připraveno nezředěné v číši jeho hněvu, a bude trápen ohněm a sírou před svatými anděly a před Beránkem.
11: Dým z ohně, který je mučí, vystupuje na věčné věky; a nemají úlevy ve dne v noci, kdo se klanějí šelmě a její soše a kdo si nechali vtisknout její jméno jako znamení."

Dt 8, 2: Připomínej si celou tu cestu, kterou tě Hospodin, tvůj Bůh, vodil po čtyřicet let na poušti, aby tě pokořil a vyzkoušel a poznal, co je v tvém srdci, zda budeš dbát na jeho přikázání, či nikoli.
zpět