488. Poselství Boha Otce ze dne 19. července 2018.

Nástroj: Glynda Linkous (USA).


JEN NĚKOLIK


Jen několik dalších zkoušek, a pak můžete přijít ke Mně domů. Jen pár.

Moji lidé budou zkoušeni ohněm v těchto posledních dnech, neboť toto je čas konce a největší bitva ze všech se blíží. Zatím máte mír, ale brzy bude mír světu vzat a vše, co je napsáno v mém svatém Slovu, se ukáže.

A pak budete se Mnou doma a velké budou odměny těch, kdo snesou vše, až do konce.

Bůh Otec


Zj 16, 15-19
15: "Hle, přicházím jako zloděj Blaze tomu, kdo bdí a hlídá si šaty, aby nemusel chodit nahý a nebylo vidět jeho hanbu."
16: Shromáždili je na místo, které se hebrejsky jmenuje Harmagedón.
17: Sedmý vylil svou misku na vzduch; tu z chrámu od trůnu vyšel silný hlas: "Je to vykonáno!"
18: A nastaly blesky a hromy zároveň s prudkým zemětřesením; od té doby, co lidé žijí na zemi, nikdy tak prudkého zemětřesení nebylo.
19: Veliké město se roztrhlo na tři části a města pohanů se zřítila.

Za 13, 9: Tu třetinu však provedu ohněm. Přetavím je, jako se taví stříbro, přezkouším je, jako se zkouší zlato. Ti budou vzývat mé jméno a já jim odpovím. Řeknu: "Toto je můj lid." A oni řeknou? "Hospodin je můj Bůh."

Mt 10, 21-22
21: Vydá na smrt bratr bratra a otec syna, povstanou děti proti rodičům a způsobí jim smrt.
22: Budete od všech nenáviděni pro mé jméno. Ale kdo vytrvá až do konce, bude spasen.

Zj 6, 4: A vyjel jiný kůň, rudý; tomu, který na něm seděl, byla dána moc, aby vzal zemi pokoj a aby se lidé navzájem pobíjeli. Byl mu dán také velký meč.
zpět