490. Poselství Ježíše ze dne 14. července 2018.

Nástroj: Luz de Maria (Argentina).


MÁTE VLASTNÍ SVĚDOMÍ, ABYSTE ROZHODLI O CESTĚ, KTEROU PŮJDETE


Moji milovaní lidé,

volám vás, abyste si zachránili svou duši…

Spása je osobní rozhodnutí, proto musíte uznat, že jste má stvoření a ne jen tělo, že máte tělo, duši a ducha [1Thes 5, 23], a že musíte jednat a působit v souladu s mou vůlí, abyste si zasloužili věčný život.

Moji milovaní lidé, lidstvo má možnost se zastavit na své cestě. Neudělá-li ji sama, bude trpět špatným rozhodnutím, svou lhostejností, svou pošetilostí a svou neúctou k naší Trojici. Prostopášnost se zmocnila člověka, šílenství zla vás přivedlo k tomu, že se ustavičně točíte kolem sebe a jste přitahováni k útesu.

Kdo je člověk této generace?…
Kdo jsi?…

Přijde čas, kdy muž bude jako žena a žena jako muž, nebudou se lišit svým oděvem, jejich chování bude v rozporu s jejich přirozeností.

V domovech bude panovat rozdělení, děti budou mít moc a rodiče se už nedokážou nechat slyšet. Manžel opustí svou ženu a naopak, a vše bude považováno za přirozené, rodina bude vydána zániku. To je strategie Zlého, jenž ví, že zaútočí-li na rodinu, bude pak pro něj snadnější rozložit společnost.

Moji lidé, poznáváte, že tato slova, prorokovaná mou Matkou, se právě naplňují?

Má církev vstupuje do chaosu. Někteří, kteří se ztratili, přijdou do mé církve, ale ne aby se napravili, ale aby pokračovali ve zneužívání svobodné vůle a cítili se chráněni uvnitř zla, ve kterém žijí.

Prostopášnost je neposlušnost, a ten, kdo žije v neposlušnosti, žije ve vzpouře, která vede k chaosu a k totální degeneraci. To je výsledek, který nepřítel duše potřebuje.

Máte vlastní svědomí, abyste rozhodli o cestě, kterou půjdete a zda si budete počínat spravedlivě. K tomu budete potřebovat pomoc mého Ducha Svatého, ale nevíte, jak požádat o schopnost rozlišování…

Někteří věří, mají-li akademické znalosti, že je to důvod k dobrému uvažování, avšak pro duchovní sféru tomu tak není.

V tomto čase ten, kdo se opravdu řídí mým Slovem, je tím, kdo se sjednotil s poznáním, miluje jako Já, cítí jako Já, je pravdivý tak, jako Já jsem Pravda [Jan 14, 6], s vědomím, že člověk je odpovědný za své činy.

Současné stvoření se domnívá, že vlastní vše, co potřebuje pro úspěch ve všem, co má v úmyslu, a proto není přemýšlivé, nemyslí analyticky, je vyznavačem modernismu, a stává se tak nakonec stvořením, které v okamžiku přilne ke zlu.

Lidstvo žije v rámci společnosti a opakuje působení a jednání "cyklické nemoci" pohrdání vůči Mně, a proto člověk nedokáže překonat zkaženost.

Moc zla se na zemi závažně zesílila a mé děti žijí v pokleslých emocích, nacházejí se v nepřestávající bouři: přijde utrpení, pocit viny, zatrpklost, začnou se rozmáhat hříchy všeho druhu, postupně zvětšující sílu zla na zemi.

Moji milovaní lidé,

je to mimořádně nebezpečný čas pro duše…

Je to čas, na který Zlý čekal, aby vzdálil lidstvo od naší Trojice všemi možnými prostředky…

Zlý postavil zednářství do čela organizací, které vytyčují vedoucí linie pro svět a využívají provinilé mlčení těch v mém lidu, kteří znají Pravdu.

Již od dávných časů bylo s mým lidem zacházeno s velkou krutostí, uctívači zla pronásledovali můj lid. Komunismus je podporován hlavními světovými organizacemi, které jsou i nadále velcí kořistníci mého lidu.

Některé z mých dětí již pozorují, jak se přibližuje odpadlictví [2Tes 2, 3-4] v této duchovní válce mezi silami dobra a zla, mezi těmi, kdo uctívají Mě a těmi, kdo jsou stoupenci hada, který je podvádí, když nabízí více spravedlnosti a rovnosti pro všechny.

Moji lidé, buďte šlechetní k vašim bratrům, kteří trpí. Buďte mou Láskou, buďte citliví a modlete se srdcem, ne tak, jako byste byli němí psi, ale abyste neopouštěli ty, kdo trpí.

Modlete se, mé děti, modlete se za vaše bratry, kteří trpí pronásledováním komunismem.

Modlete se, mé děti, modlete se, neboť povstání se rozšíří do více zemí.

Modlete se, mé děti, modlete se za Anglii, oblékne se do smutku.

Modlete se, mé děti, Itálie je otřesena.

Příroda se stále mění, už není stejná, jako člověk už není stejný.

Moji lidé:

Neopustím vás, i když vichry jsou silné a vody rozbouřené [Ž 46, 3; 93, 4], i když vám lidé říkají, že se cítí sami, nejsou sami…

Já jsem s vámi, má Matka je s vámi, mé andělské legie jsou s vámi.

Nebojte se, zlo nezvítězí nad mým lidem.

Žehnám vám, miluji vás.

Váš Ježíš
zpět