491. Poselství Boha Otce ze dne 20. července 2018.

Nástroj: Glynda Linkous (USA).


ZMĚNA PŘICHÁZÍ


Mé děti, v životech mnohých z mého lidu přijde změna. Přemístím mnoho z mých lidí mimo oblasti, kde nyní bydlí, abych je ochránil. Pocítíte tuto změnu ve svém duchu. Podvolte se mému vedení, abych vás mohl ochránit před tím, co brzy přijde, neboť je to k prospěchu vašemu a vašich dětí. Přijdou pohromy, o nichž nevíte. Některé z nich jsou osobní neštěstí, která se stanou, když zůstanete, zatímco se budu pokoušet vás přemístit. Některé z nich jsou katastrofy v mnohem větším rozsahu.

Na nových místech, kam vás přemisťuji, vás povedu k vašemu zajištění. Budete mít práci a bydlení a vše, co potřebujete. Nebojte se.

Moji lidé mají sklon se bát. To proto, že jste se nenaučili Mi důvěřovat jako chlebodárci. Poučte se o Mně a věřte Mi.

Všechny oblasti nejsou v nebezpečí. Nestěhujte se, ledaže bych vás vedl, ale nemějte strach, pokud to udělám. Jsem s vámi a pro vás.

Bůh Otec


Gn 19, 12-13
12: Tu řekli ti muži Lotovi: "Máš-li zde ještě někoho, zetě, syny, dcery, všechny, kteří v tomto městě patří k tobě, vyveď je z tohoto místa.
13: My přinášíme tomuto místu zkázu, protože křik z něho je před Hospodinem tak velký, že nás Hospodin poslal, abychom je zničili."

1Kr 17, 2-4
2: I stalo se k němu slovo Hospodinovo:
3: Jdi odtud a obrať se na východ a skryj se u potoka Keritu proti Jordánu.
4: Z potoka budeš pít a přikázal jsem havranům, aby tě tam opatřovali potravou.

Ex 16, 4: Hospodin řekl Mojžíšovi: "Já vám sešlu chléb jako déšť z nebe. Ať lid vychází a sbírá, co denně spotřebují. Tak je podrobím zkoušce, budou-li se řídit mým zákonem, či nikoli.

Gn 12, 1-3
1: I řekl Hospodin Abramovi: "Odejdi ze své země, ze svého rodiště a z domu svého otce do země, kterou ti ukážu.
2: Učiním tě velkým národem, požehnám tě, velké učiním tvé jméno. Staň se požehnáním.
3: Požehnáním těm, kdo žehnají tobě, prokleji ty, kdo ti zlořečí. V tobě dojdou požehnání veškeré čeledi země.

Gn 26, 24: Tu noc se mu ukázal Hospodin a pravil: "Já jsem Bůh tvého Otce Abrahama. Neboj se, jsem s tebou. Požehnám ti a rozmnožím tvé potomstvo kvůli Abrahamovi, svému služebníku."
zpět