493. Poselství Boha Otce ze dne 24. července 2018.

Nástroj: Glynda Linkous (USA).


VŠE, CO POTŘEBUJETE


Mnozí z mých lidí mají sklon mít strach, ale Já jsem vám nedal Ducha strachu. Dal jsem vám zdravou mysl. Choďte v ní. Přijměte ji, neboť je již vaše. (Pochopila jsem, že tím míní, abychom o ni přestali prosit, protože ji už máme).

Až půjdete pustinou, do které vás zavedu, pomohu vám překonat, co vás trápí. Budu vás učit a vést vás, abyste Mi mohli důvěřovat ve svých životech víc než kdy dříve. Budete-li potřebovat uzdravení, budu vás učit o uzdravování. Budete-li potřebovat potravu, naučím vás, že Já jsem váš každodenní chléb. Budete-li potřebovat přístřeší, Já budu vaším úkrytem v bouři.

Vše, co potřebujete, jsem Já.

Bůh Otec


2Tim 1, 7: Neboť Bůh nám nedal ducha bázlivosti, nýbrž ducha síly, lásky a rozvahy.

Ex 3, 14: Bůh řekl Mojžíšovi: "JSEM, KTERÝ JSEM." A pokračoval: "Řekni Izraelcům toto: JSEM posílá mě k vám."

Dt 8, 1-20
1: Bedlivě dodržujte každý příkaz, který ti dnes přikazuji, abyste zůstali naživu, rozmnožili se a obsadili zemi, kterou přísežně přislíbil Hospodin vašim otcům.
2: Připomínej si celou tu cestu, kterou tě Hospodin, tvůj Bůh, vodil po čtyřicet let na poušti, aby tě pokořil a vyzkoušel a poznal, co je v tvém srdci, zda budeš dbát na jeho přikázání, či nikoli.
3: Pokořoval tě a nechal tě hladovět, potom ti dával jíst manu, kterou jsi neznal a kterou neznali ani tvoji otcové. Tak ti dával poznat, že člověk nežije pouze chlebem, ale že člověk žije vším, co vychází z Hospodinových úst. 4: Po těch čtyřicet let tvůj šat na tobě nezvetšel a noha ti neotekla.
5: Uznej tedy ve svém srdci, že tě Hospodin, tvůj Bůh, vychovával, jako vychovává muž svého syna.
6: Proto budeš dbát na přikázání Hospodina, svého Boha, chodit po jeho cestách a jeho se bát.
7: Vždyť Hospodin, tvůj Bůh, tě uvádí do dobré země, do země s potoky plnými vody, s prameny vod propastných tůní, vyvěrajícími na pláni i v pohoří,
8: do země, kde roste pšenice i ječmen, vinná réva, fíkoví a granátová jablka, do země olivového oleje a medu,
9: do země, v níž budeš jíst chléb bez nedostatku, v které nebudeš postrádat ničeho, do země, jejíž kamení je železo a z jejíchž hor budeš těžit měď.
10: Budeš jíst dosyta a budeš dobrořečit Hospodinu, svému Bohu, za tu dobrou zemi, kterou ti dal.
11: Střez se však, abys nezapomněl na Hospodina, svého Boha, a nepřestal dbát na jeho přikázání, práva a nařízení, která ti dnes udílím.
12: Až se dosyta najíš a vystavíš si pěkné domy a usídlíš se,
13: až se ti rozmnoží skot a brav, až budeš mít hodně stříbra a zlata, až se ti rozmnoží všechno, co máš,
14: jen ať se tvé srdce nevypíná, takže bys zapomněl na Hospodina, svého Boha, který tě vyvedl z egyptské země, z domu otroctví.
15: Vodil tě velikou a hroznou pouští, kde jsou ohniví hadi a štíři, žíznivým krajem bez vody, vyvedl ti vodu z křemene skály,
16: krmil tě na poušti manou, kterou tvoji otcové neznali, aby tě pokořil a vyzkoušel a aby ti nakonec prokázal dobro.
17: Neříkej si v srdci: "Tohoto blahobytu jsem se domohl svou silou a zdatností svých rukou."
18: Pamatuj na Hospodina, svého Boha, neboť k nabytí blahobytu ti dává sílu on, aby utvrdil svou smlouvu, kterou přísahal tvým otcům, jak tomu je dnes.
19: Jestliže však přesto na Hospodina, svého Boha, zapomeneš a budeš chodit za jinými bohy, sloužit jim a klanět se jim, dosvědčuji vám dnes, že docela vyhynete.
20: Jako pronárody, které Hospodin před vámi vyhubí, tak vyhynete za to, že jste neposlouchali Hospodina, svého Boha.
zpět